De thi KII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm tra häc kú 1/2 häc kú II
N¨m häc 2007-2008
M«n tiÕng viÖt líp 5
( Thêi gian lµm  bµi: 60’    )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
    
                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................
         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................
     
KiÓm tra viÕt ( 10®)
§äc TT
§äc H
§äc chung
ViÕt
Chung
 
 
 
 
 
I . ChÝnh t¶  :
C©u 1 : T×m vµ viÕt l¹i c¸c tõ
a. Chøa tiÕng b¾t ®Çu  b»ng r, d hoÆc gi, cã nghÜa nh­ sau :
- Gi÷ l¹i  ®Ó dïng vÒ sau :....................................................
- BiÕt râ thµnh th¹o :............................................................
b. Chøa tiÕng cã thanh hái hoÆc thanh ng· cã nghÜa nh­ sau :
- D¸m ®­¬ng ®Çu vãi khã kh¨n, nguy hiÓm :.....................................
- §ång nghÜa vãi gi÷ g×n:.................................................................
 
C©u 2 : §iÒn r, d hoÆc gi vµo chç trèng
Mét chiÕc thuyÒn .......a ®Õn ...÷a.....ßng s«ng th× bÞ ....ß. ChØ trong nh¸y m¾t, thuyÒn ®· ngËp n­íc. Ai nÊy .....a søc t¸t n­íc, cøu thuyÒn.
 
II. LuyÖn tõ vµ c©u:
Ghi thªm 1 vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp:
Mïa hÌ ®Õn ,..................................................................
V× trêi m­a....................................................................
............................................nªn An ®­îc c« gi¸o khen .
Tuy trêi rÐt ....................................................................
G¹ch 1 g¹ch d­íi CN, 2 g¹ch d­íi VN vµ khoanh trßn vµo c¸c tõ  chØ  quan hÖ trong c©u ghÐp sau :
a. Tuy rÐt vÉn kÐo dµi,mïa xu©n vÉn ®Õn bªn b¬ s«ng L­¬ng.
 
b . MÆc dï giÆc T©y hung tµn  nh­ng chóng kh«ng thÓ ng¨n c¶n c¸c chau häc tËp vui t­¬i,
 
®oµn kÕt, tiÕn bé.
3. Ghi dÊu x vµo « trèng tr­íc nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ c«ng d©n
                  §ång bµo                   Nh©n d©n                      D©n chóng                 D©n téc
 
                   
D©n                          N«ng d©n                       C«ng chóng
III. TËp lµm v¨n
 
 H·y t¶ l¹i mét ng­êi th©n trong gia ®×nh em .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KiÓm tra ®äc :
§äc thµnh tiÕng ( 5® )
§äc thÇm vµ lµm bµi tËp (5®)
Mïa thu trêi nh­ mét chiÕc dï xanh bay m·i lªn cao. C¸c hå n­íc  quanh lµng nh­ mçi lóc mét s©u h¬n. Chóng kh«ng cßn lµ hå n­íc n÷a, chóng lµ nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y, ë ®ã ta cã thÓ nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.
Nh÷ng con nh¹n bµy thµnh ®µn trªn trêi cao, nh­ mét ®¸m m©y máng l­ít qua th«n lµng, gieo xuèng nh÷ng tiÕng kªu m¸t lµnh, trong veo s¬ng sím, khiÕn tim ti vang lªn dÞu dµng nh÷ng c©u th¬ kh«ng nhí ®· thuéc tù bao giê.
TrÎ con lïa bß ra b·i ®ª. Con ®ª rùc lªn mµu vµng cña ®µn bß ®ñng ®Ønh b­íc. Ngì ®Êy lµ mét con ®ª vµng ®ang uèn l­în . Nh÷ng c¸nh ®ång lóa xanh m­ít, dËp dên trong giã nhÑ; chóng ®uæi nhau m·i , ®uæi nhau m·i tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª.
Trong lµng, mïi æi chÝn quyÕn rò. Nh÷ng buång chuèi trøng quèc vµng lèm ®èm. §©u ®ã tho¶ng h­¬ng cèm  míi.
Bªn bê s«ng giang v¾t qua c¸nh ®ång, gi÷a nh÷ng tèp trÎ con, bay lªn nh÷ng ngän khãi xanh l¬. Bän trÎ xua xua tay vµo ngän khãi vµ h¸t c©u ®ång dao cæ nghe vui tai :
Khãi vÒ røa ¨n c¬m víi c¸
Khãi vÒ ri lÊy ®¸ ®Ëp ®Çu
Chóng cø h¸t m·i, h¸t m·i cho ®Õn lóc nh÷ng ngän khãi tan biÕn vµo kh«ng gian mªnh m«ng. Kh«ng gian nh­ mét c¸i chu«ng lín v« cïng treo suèt mïa thu, ©m vang m·i tiÕng ca cña trÎ con vµ tiÕng cùa m×nh cña c©y cèi, ®Êt ®ai.
Mïa thu. Hån t«i ho¸ thµnh chiÕc s¸o tróc n©ng ngang m«i chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u. Vµ mïa thu vang lªn nh÷ng ©m thanh xao ®éng ®ång quª.
Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ý tr¶ lêi ®óng
1 T¸c gi¶ c¶m nhËn mïa thu b»ng nh÷ng gi¸c quan  nµo ?
a.ChØ b»ng thÞ gi¸c(nh×n).
b.ChØ b»ng thÞ gi¸c vµ thÝnh  gi¸c (nghe).
c.B»ng c¶ thÞ gi¸c, thÝnh gi¸c vµ khøu gi¸c (ngöi).
2.Trong c©u “Chóng t«i kh«ng cßn lµ hå n­íc n÷a,chóng lµ  nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y,ë ®ã ta cã thÓ nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt’’, tõ “®ã” chØ sù vËt lµ g×?
a.chØ nh÷ng c¸i giÕng.
b.chØ nh÷ng hå n­íc.
c.chØ lµng quª.
3.V× sao t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt?
a.v× bÇu trêi mïa thu rÊt cao nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng ®ã lµ bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.
b.v× bÇu trêi mïa thu rÊt xanh nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng ®ã lµ mét bÇu trêi kh¸c.
c.v× nh÷ng hå n­íc in bãng bÇu trêi lµ nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y” nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng
nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.
4.Trong bµi v¨n cã nh÷ng sù vËt nµo ®­îc nh©n ho¸?
a. §µn chim nh¹n, con ®ª vµ nh÷ng c¸nh ®ång lóa.
b.Con ®ª, nh÷ng c¸nh ®ång lóa vµ c©y cèi,®Êt ®ai.
c.Nh÷ng c¸nh ®ång lóa vµ c©y cèi,®Êt ®ai.
5.Trong c¸c côm tõ chiÕc dï, ch©n ®ª, xua xua tay,nh÷ng tõ nµo mang nghÜa chuyÓn?
ChØ cã tõ ch©n mang nghÜa chuyÓn.
Cã hai tõ dï vµ ch©n mang nghÜa chuyÓn.
C¶ ba tõ dï,ch©n,tay ®Òu mang nghÜa chuyÓn.
 
Phßng gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc Liªm CÇn
 
H­íng dÉn chÊm  TiÕng viÖt líp 5
A.-KiÓm tra viÕt:10®
 I,ChÝnh t¶:2®
 Mçi ý häc sinh t×m ®óng tõ cho 0,5®
 Dµnh dôm.
 II, LuyÖn tõ vµ c©u
  C©u 1:2® (mçi ý 0,5®)
  C©u 2:1®
TËp lµm v¨n (5®)
Yªu cÇu. Bµi v¨n cã bè côc râ rµng,ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp,tõ dïng chÝnh x¸c, kh«ng sai lçi chÝnh t¶, néi dung ®¶m b¶o theo yªu cÇu (t¶ mïa s¾c, kÝch th­íc,t¶ tõ ngoµi vµo trong ;c«ng dông vµ ®an  lång c¶m xóc,t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi quyÓn s¸ch...)
 §iÓm 5:nh­ yªu cÇu
 §iÓm 4:nh­ yªu cÇu,bµi viÕt ch­a ®­îc s¹ch ®Ñp
 §iÓm 3: §¶m b¶o néi dung nh­ng cßn s¬ sµi,sai tõ 3 ®Õn 5 lçi chÝnh t¶.
KiÓm tra ®äc (5®)
Mçi ý ®óng 1®
1.C              2.B               3C   4. A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm tra 1/2 häc kú II
N¨m häc 2008 - 2009
M«n tiÕng viÖt líp 4
( Thêi gian lµm  bµi: 60’  )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
    
                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................
         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................
 
 
§äc TT
§äc H
§äc chung
ViÕt
Chung
 
 
 
 
 
A.KiÓm tra viÕt   ( 10 ®) 
I. ChÝnh t¶  ( Nghe -  viÕt) :          Th¾ng biÓn
( Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt ®o¹n: “MÆt trêi lªn cao dÇn...®Õn....quyÕt t©m chèng gi÷”).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm  tra  1/2 häc kú II
N¨m häc 2008 - 2009
M«n tiÕng viÖt líp 4
( Thêi gian lµm  bµi: 60’  )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
 
LuyÖn tõ vµ c©u :
 
§Æt c©u theo mÉu sau : ( Mçi mÉu ®Æt 1 c©u )
Ai lµm g× ?
 
…………………………………………………………………………………………………
Ai thÕ nµo ?
 
…………………………………………………………………………………………………
Ai lµ g×?
 
…………………………………………………………………………………………………
§¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc tõ cïng nghÜa víi tõ : dòng c¶m.

                    HiÕu th¶o                    Chuyªn cÇn                 Anh dòng          
III.TËp lµm v¨n
 
Em h·y t¶  l¹i mét c©y bãng m¸t mµ em yªu thÝch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. KiÓm tra ®äc
     I.  §äc  thµnh tiÕng( 5® )
   II. §äc hiÓu ( 5®)
                                                            Tµn nhang
       Trong mét gãc c«ng viªn, rÊt nhiÒu trÎ con ®ang xÕp hµng  chê ®­îc mét ho¹ sÜ trang trÝ lªn mÆt ®Ó trë thµnh nh÷ng “ng­êi da ®á” hay “ ng­êi ngoµi hµnh tinh” ...Mét cËu bÐ còng n¾m tay bµ xÕp hµng chê ®Õn l­ît m×nh. MÆt cËu bÐ rÊt nhiÒu ®èm tµn nhang nhá, nh­ng ®«i m¾t th× s¸ng lªn v× h¸o høc. - CËu l¾m tµn nhang thÕ, lµm g× cßn chç nµo trªn mÆt mµ vÏ! – C« bÐ xÕp hµng sau cËu bÐ nãi to.
       Ng­îng ngËp, cËu bÐ cói g»m mÆt xuèng. ThÊy vËy, bµ cËu ngåi xuèng bªn c¹nh:
-         Sao ch¸u buån thÕ? Bµ yªu nh÷ng ®èm tµn nhang cña ch¸u mµ! Håi cßn nhá, lóc nµo bµ còng mong cã tµn nhang ®Êy! – Råi bµ cô ®­a nh÷ng ngãn tay nh¨n nheo vuèt m¸ cËu bÐ.
-         Tµn nhang còng xinh l¾m, ch¾c ch¾n chó ho¹ sÜ sÏ thÝch nh÷ng vÕt tµn nhang cña ch¸u!
CËu bÐ mØm c­êi:
-         ThËt kh«ng bµ?
-         ThËt chø! – Bµ cËu ®¸p. - §Êy, ch¸u thö t×m xem thø g× ®Ñp h¬n nh÷ng ®èm tµn nhang!
CËu bÐ nh×n bµ, suy nghÜ mét chót råi th× thÇm:
-         Nh÷ng nÕp nh¨n , bµ ¹!
 
 
 
 
Dùa vµo bµi ®äc trªn, h·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.
CËu bÐ vµ nhiÒu trÎ em kh¸c xÕp hµng chê trong c«ng viªn ®Ó lµm g×? Chê ®Õn l­ît ch¬i mét trß ch¬i.
Chê ®­îc ph¸t quµ.
Chê ®­îc ng­ê ho¹ sÜ vÏ lªn mÆt.

§iÒu g× x¶y ra khiÕn cËu bÐ buån b·, ng­îng ngËp. §Õn l­ît cËu th× ng­êi ho¹ sÜ hÕt mµu vÏ.
BÞ c« bÐ xÕp hµng sau chª mÆt cËu nhiÒ tµn nhang qu¸ ch¼ng cßn chç nµo mµ vÏ.
BÞ ng­êi ho¹ sÜ chª xÊu kh«ng vÏ.

Bµ cËu bÐ ®· an ñi b»ng c¸ch nµo ? Nèi r»ng nh÷ng ®èm tµn nhang còng rÊt ®¸ng yªu vµ chó ho¹ sÜ ch¾c ch¾n sÏ thÝch.
Nãi r»ng ch¼ng viÖc g× ph¶i xÊu hæ v× ai mµ ch¼ng cã ®iÓm yÕu.
Nãi r»ng c« bÐ kia thËm chÝ cßn xÊu h¬n cËu nhiÒu.

C©u tr¶ lêi cuèi cïng cña cËu bÐ nãi lªn ®iÒu g×? CËu rÊt thÝch nh÷ng ng­êi cã nÕp nh¨n.
CËu thÊy nh÷ng nÕp nh¨n rÊt ®Ñp.
Trong ®«i m¾t cËu, nh÷ng nÕp nh¨n cña bµ rÊt ®Ñp vµ cËu rÊt yªu nh÷ng nÕp nh¨n Êy.

C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×? H·y lu«n nh×n mäi ng­êi b»ng cÆp m¾t yªu th­¬ng.
Tèt gç h¬n tèt n­íc s¬n.
Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong.

Trong c¸c c©u sau, c©u nµo lµ c©u kÓ Ai lµ g×? Sao ch¸u buån thÕ.
Håi cßn nhá, lóc nµo bµ còng mong cã tµn nhang nh­ ch¸u ®Êy!
Nh÷ng ®èm tµn nhang cña ch¸u lµ thø mµ bµ rÊt yªu.

VÞ ng÷ trong c©u sau lµ g×?
    CËu bÐ cã nh÷ng ®èm tµn nhang trªn mÆt lµ ch¸u cña bµ cô ngåi trªn ghÕ ®¸.
Lµ ch¸u cña bµ cô ngåi trªn ghÕ ®¸.
Ch¸u cña bµ cô ngåi trªn ghÕ ®¸.
Bµ cô ngåi trªn ghÕ ®¸.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm tra häc kú 1/2 häc kú II
N¨m häc 2008-2009
M«n tiÕng viÖt líp 3
( Thêi gian lµm  bµi: 40  )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
    
                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................
         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................
 
 
§äc TT
§äc H
§äc chung
ViÕt
Chung
 
 
 
 
 
A.KiÓm tra viÕt   ( 10 ®) 
I. ChÝnh t¶ 
. Bµi viÕt ( nghe -viÕt )
                   Bµi : Ng­êi s¸ng t¸c Quèc ca ViÖt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. LuyÖn tõ vµ c©u
     1. XÕp c¸c tõ sau ®©y vµo hai nhãm thÝch hîp : §Êt n­íc, b¶o vÖ, gi÷ g×n, non s«ng, giang s¬n, g×n gi÷.
Nhãm 1:.............................................................................................................................................
 
Nhãm 2:.............................................................................................................................................
    2. §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc g¹ch ch©n ë mçi c©u sau :
a. TiÕng nh¹c næi lªn rÐo  r¾t.
 
..........................................................................................................................................
b.C¶ líp c­êi å lªn v× c©u th¬ v« lý qu¸.
 
..........................................................................................................................................
III.TËp lµm v¨n
H·y viÕt mét ®o¹n v¨n tõ 5 ®Õn 7 c©u kÓ vÒ mét ngµy héi mµ em biÕt
Gîi ý :
-         Ngµy héi mµ em biÕt ®ã lµ héi g×?
-          Héi ®­îc tæ chøc khi nµo, ë ®©u ?
-          Mäi ng­êi ®i xem héi nh­ thÕ nµo ?
-          Héi cã nh÷ng trß  vui g×?
-          C¶m t­ëng cña em vÒ  ngµy héi ®ã nh­ thÕ nµo ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. KiÓm tra ®äc :
I. §äc thµnh tiÕng ( 6® )
II. §äc hiÓu(4®)
§äc thÇm :         Suèi
Suèi lµ tiÕng h¸t cña rõng
Tõ c¬n m­a bôi ngËp ngõng trong m©y
Tõ giät s­¬ng cña l¸ c©y
Tõ trong v¸ch ®¸ m¹ch ®Çy trµn ra
 
Tõ lßng khe hÑp thung xa
Suèi giang tay h¸t khóc ca hîp ®ång
Suèi gÆp b¹n ho¸ thµnh s«ng
S«ng gÆp b¹n ho¸ mªnh m«ng biÓn ngêi
 
Em ®i cïng suèi, suèi ¬i
Lªn non , gÆp th¸c, xuèng ®åi thÊy s«ng
Vò Duy Th«ng
 
Dùa vµo  néi dung bµi th¬ khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng.
    1 Suèi do ®©u mµ thµnh?
a. Do s«ng t¹o thµnh.
b. Do biÓn t¹o thµnh.
c. Do m­a vµ c¸c nguån n­íc trªn rõng nói t¹o thµnh.
    2. Em hiÓu hai c©u th¬ sau nh­ thÕ nµo?
Suèi gÆp b¹n,ho¸ thµnh s«ng
S«ng gÆp b¹n,ho¸ mªnh m«ng biÓn ngêi
NhiÒu suèi hîp thµnh s«ng, nhiÒu s«ng hîp thµnh biÓn
Suèi vµ s«ng lµ b¹n cña nhau
Suèi , s«ng vµ biÓn lµ b¹n cña nhau
Trong c©u:
Tõ c¬n m­a bôi ngËp ngõng trong m©y , sù vËt nµo ®­îc nh©n ho¸
M©y
M­a bôi
Bôi
Trong khæ th¬ 2 nh÷ng sù v Ët nµo ®­îc nh©n ho¸ Suèi , s«ng
S«ng , biÓn
Suèi, biÓn

Trong khæ th¬ 3 suèi ®­îc nh©n ho¸ b»ng c¸ch nµo ? T¶ suèi b»ng nh÷ng tõ ng÷ chØ ng­êi, chØ ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm cña ng­êi
Nãi víi suèi nh­ nãi víi ng­êi
B»ng c¶ hai c¸ch trªn

 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm tra häc kú 1/2 häc kú II
N¨m häc 2007-2008
M«n tiÕng viÖt líp 2
( Thêi gian lµm  bµi: 40’ )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
    
                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................
         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................
 
A.KiÓm tra viÕt   ( 10 ®)                      
§äc TT
§äc H
§äc chung
ViÕt
Chung
 
 
 
 
 
 
I . ChÝnh t¶  ( 4®)
 
1. Nghe viÕt   Bµi : Ngµy héi ®ua voi ë T©y Nguyªn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. §iÒn vµo chç trèng s hay x ?
-……….ay s­a; ………….ay lóa ; hoa …..en.
- ……….«ng lªn ; dßng ……«ng .
 
II. LuyÖn tõ vµ c©u: ( 2® )
§Æt c©u hái cho bé phËn ®ùoc g¹ch ch©n d­íi ®©y :
Ngùa phi nhanh nh­ bay.
........................................................................................................................................................
 
Kh«ng ®­îc b¬i ë ®o¹n s«ng nµy v× cã n­íc xo¸y.
........................................................................................................................................................
 
TËp lµm v¨n ( 4®)
H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( Kho¶ng 4 ®Õn 5 c©u ) ®Ó nãi vÒ mét con vËt mµ em yªu thÝch.
Gîi ý
-         Con vËt mµ em yªu thÝch lµ con g×?
-         H×nh d¸ng con vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ?
-         Ho¹t ®éng cña con vËt Êy cã g× ngé nghÜnh, ®¸ng yªu ?
-          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. KiÓm tra ®äc
1. §äc thµnh tiÕng ( 6®)
2. §äc hiÓu ( 4®).
§äc thÇm : C¸ r« léi n­íc
 Nh÷ng b¸c r« giµ, r« cô lùc l­ìng, ®Çu ®u«i ®en x× lÉn víi mµu bïn nh÷ng cËu r« ®ùc c­êng tr¸ng m×nh dµi mèc thÕch. Suèt mïa ®«ng Èn n¸u trong bïn ao, b©y giê chóng chui ra, khoan kho¸i ®íp bãng n­íc m­a míi Êm ¸p, råi dùng  v©y l­ng ra nh­  ta ch­¬ng cê, r¹ch ng­îc qua mÆt bïn kh« nhanh nh­ cãc nhÈy. Hµng ®µn c¸ r« n« nøc léi ng­îc trong m­a, nghe rµo rµo nh­ ®µn chim vç c¸nh trªn mÆt n­íc.
 
 
Dùa theo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng
1.C¸ r« cã mµu nh­ thÕ nµo?
a. Gièng mµu ®Êt.
b. Gièng mµu bïn.
c. Gièng mµu n­íc.
2. Mïa ®«ng c¸ r« Èn n¸u ë ®©u ?
a. ë c¸c s«ng.
b. Trong ®Êt
c. Trong bïn ao
3. Trong c©u : C¸ r« n« nøc léi ng­îc trong m­a, tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u hái con g×?
a. C¸ r«
b. Léi ng­îc
c. N« nøc
4. Bé phËn in ®Ëm trong c©u: Chóng khoan kho¸i ®íp bãng n­íc m­a, tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?
a. V× sao?
b. Nh­ thÕ nµo ?
c. Khi nµo ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc Liªm CÇn
 
TiÕng viÖt líp 2
 
ChÝnh t¶: nghe vÕt
Ngµy héi ®ua voi ë T©y Nguyªn
 
Hµng n¨m, cø ®Õn mïa xu©n, ®ång bµo £-®ª, M¬- n«ng l¹i t­ng bõng ngµy héi  ®ua voi. Hµng tr¨m con voi nôc nÞch kÐo ®Õ. MÆt trêi ch­a mäc, tõ c¸c bu«n, bµ con ®· n­êm n­îp ®æ ra . C¸c chÞ mÆc nh÷ng chÕc v¸y thªu rùc rì, cæ ®eo vßng b¹c...
Theo Lª TÊn
 
 
 
 
TiÕng viÖt líp 3
 
ChÝnh t¶: nghe vÕt
Ng­êi s¸ng t¸c quèc ca viÖt nam
 
 Nh¹c sÜ  V¨n Cao tham gia c¸ch m¹ng tõ khi cßn  trÎ. ¤ng s¸ng t¸c bµi h¸t “ TiÕn qu©n ca” trong nh÷ng  ngµy chuÈn bÞ  khêi nghÜa. Bµi ca ®· nhanh chãng phæ biÕn trong c¶ n­íc vµ ®­îc Quèc héi ®Çu tiªn cña n­íc ta chän lµm Quèc tÕ ca. Kh«ng chØ s¸ng t¸c nh¹c, V¨n Cao cßn vÏ tranh vµ lµm th¬ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phßng Gi¸o dôc thanh liªm
Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn
 
 
Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................
Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn
Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................
§Ò kiÓm tra häc kú 1/2 häc kú II
N¨m häc 2007-2008
M«n tiÕng viÖt líp 1
( Thêi gian lµm  bµi: 40’ )
 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................
 
 
    
                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................
         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................
A.KiÓm tra viÕt   ( 10 ®)                
§äc TT
§äc H
§äc chung
ViÕt
Chung
 
 
 
 
 
 
1. ChÝnh t¶  ( 4®)
ChÐp l¹i bµi chÝnh t¶ : Tr­êng em
Tr­êng häc lµ ng«i nhµ thø hai cña em.
ë  tr­êng cã c« gi¸o hiÒn nh­ mÑ, cã nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh­ anh em . Tr­êng häc d¹y em thµnh ng­êi tèt.
Em rÊt yªu m¸i tr­êng cña em
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Chän vÇn thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng
  ai hay ay :  gµ m……          m……tÝnh .
3.§iÒn c hay k
  Con ………iÕn                    c¸…….ê                    th­íc………..Π                   ….µ chua
II. KiÓm tra ®äc :
1.§äc vµ nèi c¸c « ch÷ thµnh c©u
 
        
 
 
 
 
 
 
KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng : Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc 4 c©u trong bÊt kú bµi tËp ®äc nµo ë chñ ®iÓm nhµ tr­êng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-08-13 22:19:26 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.34 M | File type: doc
lần xem

đề thi De thi KII, Tiếng Việt. Phßng Gi¸o dôc thanh liªm Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn Hä vµ tªn häcsinh : .............................................. Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .....

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-kii.1hspuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác