TEST 15 Minutes 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN : TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 15 phút
 
Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 .....
 
 
I- Choose the word has the underlined part is pronounced differently from the others:
 
1.
A.climate
B.comprise
C.divide
D.impress
2.
A.depend
B.rest
C.impress
D.seperate
3.
A.notice
B.know
C.ghost
D.soil
4.
A.compulsory
B.friendly
C.bye
D.busy
5.
A.option
B.question
C.federation
D.population
6.
A.primary
B.table
C.pray
D.day
7.
A.wanted
B.decided
C.needed
D.looked
8.
A. school
B. machine
C. children
D. chemistry
 
IV- Give the co
ect form of the ve
s:
What ……………you …………………..(do) last weekend?
I ……………………(go).to the theater with my family last weekend.
They …………………..to Maryam’s farewell party last night. (not come)
I wish I ……………………………..(be) there for you.
Lan wishes she……………………….. (speak) English well.
They wish they……………….. (visit) Ha Noi someday.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-10-23 22:45:51 | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 139 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi TEST 15 Minutes 1, Tiếng Anh 9. PHÒNG GD & ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO VIÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 MÔN : TIẾNG ANH 9 Thời gian làm bài: 15 phút Họ và tên: ............................................................. Lớp: 9 ..... I- Cho

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh9/test-15-minutes-1.xohe0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác