Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Full Name:……………………………………………ONE PERIOD TEST
Class:…………….                                                                                 ENGLISH

Marks
Teacher’s evaluation
 
 
I. LISTEN
Gia ñình Robinson ñang chuaån bò ñoùn Teát ôû Vieät Nam. Laéng nghe baøi hoäi thoaïi vaø ñieàn töø thích hôïp vaøo choå troáng. Moãi choå troáng chæ ñieàn moät töø. (2 ñieåm)
1)           Mrs. Robinson wants Mr Robinson to go to the………………………
2)           Mrs. Robinson wants some………………………….. because they are  tradition at Tet.
3)           Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried water melon………
4)           Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to…………………..Spring rolls
III. READ
Ñoïc ñoaïn vaên döôùi ñaây sau ñoù traû lôøi caùc caâu hoûi: (2.5 ñieåm)
            New York City is located in the Southeastern part of New York State just east of New Jersey. The city was founded by the Dutch in 1624. At first it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. With the population of more than 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region, New York is the largest city in the United States. It is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Stalen Island. The total area of these parts is 946 square kilometers. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Times Square, Wall Street and Broadway theatre district. New York is also where tourists can visit some world famous art galleries and museums.
Answer these questions.
Where is New York City?      …………………………………………………………………………
Why New York was originally called New Amsterdam?
……………………………………………………………………………
What is its population?
……………………………………………………………………………
Which of the followings is not a tourist attraction of New York?
                a. Empire State Building.           b. Statue of Liberty
                c. Golden Gate Bridge               d. Broadway theatre district.
Does the New York City have many tourist attractions?
………………………………………………………………………………
II. LANGUAGE FOCUS
Choïn moät töø ñuùng trong ngoaëc ñôn. (2 ñieåm)
1)    Mai (wait/ was waiting/ waited) for me when I a
ived there.
2)    We didn’t play football yesterday. The match (cancelled/ was cancelled/ didn’t cancel.)
3)    Ba is (sometimes, never, always) getting up late.
4)    It was late, so we decided (take/ taking/ to take) a taxi home.
5)    I know where (to go/ going/ go)
6)    Lan was going to school (until/ when/ because) it started raining.
7)    The Radio was (repaired/ repairs/ repairing) by Nam yesterday.
8)    Do you mind (sit/ sitting/ sits) on this chair?
  Ñoåi sang caâu töôøng thuaät (1.5 ñieåm)
Khoa said," I am visiting the Great Wall of China now".
Khoa said...........................................
Thuy asked Nam," Do you want to sing Karaoke?"
Thuy asked Nam......................................
Anh said to Thanh," Are students in class 8A1 studious?"
   Anh asked Thanh......................................
 
IV- WRITE
Töôûng töôïng em ñang nghæ maùt ôû moät nôi naøo ñoù hoaëc ôû moät thaønh phoá ôû Vieät Nam.Vieát thö gôûi cho baïn em veà chuyeán ñi tham quan cuûa em döïa vaøo nhöõng gôïi yù döôùi ñaây: (2 ñieåm)
What is name of the place you visit?
How do you feel?
What is the weather like there?
Who do you see / meet?
What do you want to visit?
What do you buy?
Dear……………………..,
I am visiting ...........................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Love,
………
______________________________________Kieåm tra 1 tieát – Moân tieáng Anh – Lôùp 8


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-21 19:07:37 | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!!, Tiếng Anh 8. Full Name:……………………………………………ONE PERIOD TEST Class:……………. ENGLISH Marks Teacher’s evaluation I. LISTEN Gia ñình Robinson ñang chuaån bò ñoùn Teát ôû Vieät Nam. Laéng nghe baøi hoäi thoaïi vaø ñieàn töø

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh8/de-kiem-tra-1-tiet-lan-4-hot.uw58tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan