UBND HUYỆN ……………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS .............
----------------
Ký hiệu mã đề: ................
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Năm học 2014-2015

MÔN: ÂM NH ẠC 9
Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: (0,25 đ).Vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại có tên là gì ? Tác giả là ai ?
a. Việt Nam quê hương tôi, Đỗ Nhuận b. Bà thương em, Bùi Đình Thảo.
c. Cô sao, Đỗ Nhuận. d. Cô Sao, Bùi Đình Thảo
Câu 2: (0,25 đ).Hãy cho biết ai là tác giả của bài hát Hò kéo pháo ? Bài hát được ra đời vào năm nào?
a. Phạm Tuyên , Năm 1945. b. Phạm Tuyên , Năm 1954.
c. Hoàng Vân , Năm 1945. d. Hoàng Vân , Năm 1954.
Câu 3: (0,25 đ).Hãy cho biết như thế nào là giọng song song ? Giọng Đô trưởng song song với giọng gì ?
a. Là một giọng trưởng và một giọng thứ khác hóa biểu, Giọng Đô trưởng song song với giọng La thứ.
b. Là một giọng trưởng và một giọng thứ chung hóa biểu , Giọng Đô trưởng song song với giọng Rê thứ.
c. Là một giọng trưởng và một giọng thứ chung hóa biểu , Giọng Đô trưởng song song với giọng La thứ.
d. Là một giọng trưởng và một giọng thứ khác hóa biểu , Giọng Đô trưởng song song với giọng Mi thứ.
Câu 4: (0,25 đ).Hoá biểu của giọng mi thứ như thế nào ?
a. Có một dấu pha thăng. b. Có một dấu si giáng.
c. Có hai dấu thăng. d. Không có dấu thăng giáng nào.
Câu 5: (0,25 đ). Trong âm nhạc âm thanh gồm có mấy thuộc tính ? Đó là những thuộc tính nào?
a. 3 thuộc tính – Cao độ, trường độ, cường độ.
b. 4 thuộc tính – Cao độ, trường độ,cường độ, âm sắc.
c. 4 thuộc tính – Cao độ, độ mạnh nhẹ, âm sắc.
d. 4 thuộc tính – Âm độ, trường độ, âm sắc.
Câu 6. (0,25 đ). Người Nga đã làm gì để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Trai cốp xki?
a. Bốn năm một lần tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Trai cốp xki
b. Xây nhạc viện lớn nhất nước Nga mang tên Trai cốp xki tại Mác xcơ va
c. Xây viện bảo tàng Trai cốp xki tại thành phố Xanh Pê téc pua
d. Cả 3 đều đúng.
Câu 7. (0,25 đ). Dịch giọng là gì ?
a. Dịch chuyển trường độ của nốt nhạc trong bài hát
b.Thay đổi tốc độ nhanh chậm của bài hát.
c.Làm thay đổi giai điệu của bài hát.
d.Dịch chuyển cao độ của bài hát cho phù hợp tầm cữ giọng hát.

Câu 8. (0,25 đ). Khi dịch giọng làm thay đổi gì sau đây .
a.Thay đổi cao độ và trường độ của nốt nhạc.
b.Thay đổi tên nốt nhạc .
c.Thay đổi tên nốt nhạc và hóa biểu .
d.Thay đổi tương quan cao độ và trường độ của nốt nhạc.
II. Phần tự luận (8 điểm)
C âu 1 (4 điểm)
a. (2 đi ểm) : Điền 1 cung và nửa cung vào các bậc trong cấu tạo của gam thứ:
I II III IV V VI VII ( I)

b.(2 điểm): Thành lập giọng Dm (Rê thứ ) :Câu 2 : (2 điểm) : Trên hoá biểu có ghi 1 dấu pha thăng. Cặp giọng song song của hoá biểu đó có tên là gì ?
...........................................................

Câu 3 (2 điểm) : Chép đoạn 2 bài hát "Nụ cười" ?
--------------- HẾT ---------------


Người ra đề Người thẩm định BGH nhà trường
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu)
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO
----------------
Ký hiệu mã HDC: ......................
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: ÂM NH ẠC 9
NĂM HỌC 2012- 2013I. Phần trắc nghiệm (2 điểm