Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 lần 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
       QUANG TRI  EDUCATION AND TRAINING DEP.      One period test ( No:1)
DAKRONG 2 HIGH SCHOOL           SUBJECT: ENGLISH 6                                                                                                                 
Class:…………………………………      Time allotted:45 minutes
Name:…………………………………   Code: 01
        
Marks
 
 
 
 
Teacher’s comments
 
 
 
 I. Chän mét ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh mçi c©u sau: (1ms)
Ex: How are you? ............................
  a. I’m fine          b. I’m Peter          c. I’m five
  1. Close.....................book!
  a. you                 b. your                 c. we
  2. .....................do you live?   - In Hanoi
  a where             b. what                c. how
  3. I am ......................years old
  a.threeteen        b. thirteen           c. tenthree
  4. This is......................teacher
  a. you               b. a                      c. an
   
II. §iÒn d¹ng ®óng cña ®éng tõ Tobe vµo chæ trèng: (2 ms)
1.We .........students.                           2.She ........eleven years old.
3.Minh......in the living room.              4.I.............a doctor.
5.My name ..........John.                       
III. §iÒn m¹o tõ A hoặc AN vµo c¸c chæ trèng sau:(2ms)
1. She is........student.                                              2. That is........desk
3. It is........eraser.                                                   4. She lives in......house
5. I have.......lamp and.........armchair in my living room
IV.ViÕt c¸c sè sau ®©y b»ng TiÕng Anh: (2 ms)
1. 10:..........................               2. 48:..........................              3. 84:...................................      4. 37:..........................               5. 40:..........................             6. 75:..................................
V. ViÕt 2 c©u dïng There is/There are ®Ó liÖt kª c¸c ®å vËt trong phßng kh¸ch cña gia ®×nh em(1 ms):
 1. ...........................................................  
 2. ..........................................................................
VI. §äc vµ tr¶ lêi c©u hái:(2ms)
Nam is a student. He is ten years old. There are four people in his family.His mother is a teacher. Her name is Hoa.She is forty.His father’ name is Tam. He is forty five .His sister’ name is Mai. She is twenty one years old and she is a doctor.
 
1.How old is Nam?..................................................... 
2.How many people are there in his family?
.......................................................................
3.How old is his sister?
.......................................................................
4.What is his mother’s name?
......................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSWER KEY:
 
I. (1m)         1. b                 2. a             3. b  4. b
 II. (2 ms)
a.are                              b.is     c.is                   d.am                                                        e.is                                                               f. is
 III. (2ms)
a. a    b.a    c.an                                                   d.a                                                        e.a, an
IV. (2 ms)
a:ten    b: forty eight   c: eighty four   
d: thirty seven       e: forty    f: seventy five
V. (1 m):
Example answers:
a, There is a television in my living room
b, There are four chairs in my living room
VI. (2ms)
1. Nam is ten years old.
2.There are four poeple in his family
3.She is twenty one years old./ His sister is twenty one years old.
4.His sister’ name is Mai./ Her name is Mai.
 
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45p LẦN I (Lớp 6)
             (Tự luận + Trắc nghiệm)
 
Chủ Đề
Nhận Biết
Thông Hiểu
Vận Dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
I. Vocabulary
Số câu  10
Số điểm 3
Tỷ lệ 30%
 
Số câu  4
Số điểm 1.0
Tỷ lệ 10%
Câu số: I. 1,2,3,4
 
 
 
 
 
Số câu  6
Số điểm 2.0
Tỷ lệ 20%
Câu số: IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
 
 
Số câu  10 
Số điểm 3.0
Tỷ lệ 30%
 
II. Grammar
Số câu  9
Số điểm 4,5
Tỷ lệ 45%
 
 
 
Tobe, a / an
Số câu  10
Số điểm 4.0
Tỷ lệ 40%
Câu số: II. 1, 2, 3, 4,5; III. 1, 2, 3, 4, 5
 
 
Số câu  10
Số điểm 4.0
Tỷ lệ 40%
III. Reading: Bài đọc nói về Nam và gia đình Nam.
Số câu  4
Số điểm 2
Tỷ lệ 20%
 
 
 
Wh Q
Số câu 4
Số điểm 2.0
Tỷ lệ 20%
Câu số: VI. 1, 2, 3, 4
 
 
Số câu  4
Số điểm 2.0
Tỷ lệ 20%
 
IV. Writing
Số câu  2
Số điểm 1
Tỷ lệ 10%
 
 
 
 
 
There is / There are
Số câu 2
Số điểm 1.0
 Tỷ lệ 10%
Câu V. 1,2                
Số câu  2
 
Số điểm 1.0
Tỷ lệ 10%
 
Tổng
 
 
Số câu  4
Số điểm 1.0
Tỷ lệ 10%
 
Số câu  20
Số điểm 8.0
Tỷ lệ 80%
 
Số câu  2
Số điểm 1.0
Tỷ lệ 10%
 
Số câu  26
Số điểm 10.0
Tỷ lệ 100%
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-10-11 20:03:26 | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 lần 1, Tiếng Anh 6. QUANG TRI EDUCATION AND TRAINING DEP. One period test ( No:1) DAKRONG 2 HIGH SCHOOL SUBJECT: ENGLISH 6 Class:………………………………… Time allotted:45 minutes Name:………………………………… Code: 01 Marks Teacher’s comments

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh6/de-kiem-tra-1-tiet-lop-6-lan-1.a7qjyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác