Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1
Lớp: NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: HÓA 11
(Thời gian làm bài: 45 phút)


Câu 1: Số đồng phân anken tương ứng với công thức phân tử C4H8 là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là 4-metylhex-2-in. Công thức cấu tạo của X là
A.CH3C≡CCH(CH3)CH3. B.CH3C≡CCH2CH(CH3)CH3. C. CH3CH(C2H5)C≡CCH3. D. (CH3)2CHC≡CCH3.
Câu 3: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. phản ứng cộng. B. phản ứng tách. C. phản ứng thế. D. Cả A, B và C.
Câu 4: Polietilen được tạo thành từ phản ứng trùng hợp chất hữu cơ nào sau đây?
A. Axetilen. B. Propilen. C. vinylaxetilen. D. Etilen.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một cháy hiđrocacbon A thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Biết rằng A tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của A là
A. etan. B. 2-metylpropan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylbutan.
Câu 6: Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sao đây?
A.Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.
B. Hiđrocacbon là chất nhẹ hơn nước.
C. Hiđrocacbon có phản ứng thế.
D. Hiđrocacbon có nhiều trong tự nhiên.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6g một hiđrocacbon bằng 15,68 lít khí O2, thu được 8,96 lít khí CO2 (các khí đo ở đktc). CTPT của hiđrocacbon là
A. C5H10. B. C4H12. C. C3H4 . D. C4H8.
Câu 8: Để điều chế axetilen người ta dùng chất nào sau đây?
A. Nhôm cacbua. B. Đất đèn. C. Natri axetat. D. Ancol etylic.
Câu 9:Hỗn hợp X gồm but-1-in và đồng đẳng A trộn theo tỉ lệ 1:1. Cho 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng vừa hết với 225ml dung dịch AgNO3 1M. CTCT của A là
A. CH≡CCH3. B. CH3CH2CH2C≡CH. C. CH3C≡CCH2C≡CH. D. CH≡CH.
Câu 10: Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2
𝑋 C2H2
bột C, 60
0
𝑜
𝐶 Y. X, Y là:
A. H2O, C6H6. B.H2O, C2H4. C. NaOH, C6H6. D. NaOH, C2H4.
Câu 11: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. (CH3)2C=CH – CH3. B. CH2=CH – CH3.
C. CH2=CH – CH=C(CH3)2. D. CH3 – CH2 – C(CH3)=CH – CH3.
Câu 12: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp gồm khí gồm 2 hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn, có 16 gam brom phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí trên thì sinh ra 3,36 lít CO2. CTPT của hai hiđrocacbon lần lượt là:
A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C2H2. C. C2H2 và C2H6. D.C2H6 và C3H4.
Câu 13: Cho 2-metylbut-1-en tác dụng với dung dịch HCl, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. 3-clo-2-metylbutan. B. 3-clo-3-metylbutan. C. 2-clo-2-metylbutan. D. 1-clo-2-metylbutan.
Câu 14: Đun nóng hỗn hợp khí A gồm 0,04 mol C2H2 và 0,02 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,224 lít hỗn hợp khí C (ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 15