Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
Hoàng Ngọc Hiền (Yên Phong 2 – Bắc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
SỞ GD&ĐT BẮC NINH  
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH  
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017  
Môn: Hóa học  
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)  
(40 câu trắc nghiệm)  
Mã đề thi: 219  
Họ, tên thí sinh: ………………………………………………. SBD: …………………………….  
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố là:  
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe =  
5
6; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.  
Câu 41: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là hỗn hợp các amin và một số chất khác. Để khử  
mùi tanh của cá trước khi nấu ăn ta có thể dùng dung dịch nào dưới đây?  
A. Nước vôi trong  
B. Dung dịch xút  
C. Giấm ăn  
D. Nước muối  
Câu 42: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,48 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ, đun  
nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?  
A. 1,36  
B. 2,60  
C. 2,24  
D. 1,68  
Câu 43: Trong thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?  
A. Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl  
B. Cho lá đồng nguyên chất vào dung dịch Fe(NO3)3 và HNO3  
C. Cho lá sắt nguyên chất vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng  
D. Để thanh thép đã sơn kín trong không khí khô  
Câu 44: Cho a mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được x mol H2. Cho a mol Fe tác dụng  
với dung dịch H2SO4 loãng thu được y mol H2. Quan hệ giữa x và y là?  
A. y = 3x  
B. x = 1,5y  
C. x = 3y  
D. y = 1,5x  
Câu 45: Phát biểu nào sau đây đúng?  
A. Kim loại có tính khử, trong các phản ứng kim loại bị khử thành ion dương  
B. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) thu được dung dịch có môi trường axit  
C. Nhúng lá Zn vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian khối lượng lá Zn tăng  
D. Thép là hợp kim của sắt với hàm lượng nguyên tố cacbon cao hơn gang  
Câu 46: Số oxi hóa của Cr trong hợp chất Cr2O3 là?  
A. +4  
B. +6  
C. +3  
D. +2  
Câu 47: Ở điều kiện thường, X là chất rắn, màu trắng, dạng vô định hình. Thủy phân hoàn toàn X trong  
môi trường axit chỉ thu được glucozo. Tên gọi của X là?  
A. fructozo  
B. tinh bột  
C. xenlulozo  
D. saccarozo  
Câu 48: Cho 3,54 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 5,73 gam muối.  
Công thức phân tử của X là?  
A. C2H7N  
B. C3H7N  
C. C4H11N  
D. CH5N  
Câu 49: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra poli(vinyl clorua)?  
A. CHCl=CHCl  
Câu 50: Thạch cao sống là tên gọi của chất nào sau đây?  
A. CaSO4 B. CaSO4.H2O C. 2CaSO4.H2O  
B. CH  

CH  
C. CH2=CHCl  
D. CH2=CH2  
D. CaSO4.2H2O  
Câu 51: Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (9,0 gam) và CH3COOC2H5 (4,4 gam). Cho toàn bộ X tác  
dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu  
được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?  
A. 15,74  
B. 19,24  
C. 16,94  
D. 11,64  
Trang 1 Mã đề 219  
Hoàng Ngọc Hiền (Yên Phong 2 – Bắc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lit khí NO (sản  
phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là?  
A. 16,8  
B. 8,4  
C. 11,2  
D. 5,6  
Câu 53: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát  
ra V lit khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là?  
A. 7,84  
B. 4,48  
C. 6,72  
D. 2,24  
Câu 54: Dung dịch nước 
om tác dụng với dung dịch chất nào dưới dây ở nhiệt độ thường, tạo thành  
kết tủa trắng?  
A. H2NCH2COOH  
B. C6H5NH2 (anilin)  
C. C2H5COOCH3  
D. CH3NH2  
Câu 55: Phát biểu nào sau đây sai?  
A. Ngoài fructozo, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozo  
B. Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng  
C. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp  
D. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường  
Câu 56: Dung dịch nào dưới dây tác dụng được với dung dịch NaHCO3?  
A. KNO3  
B. NaOH  
C. Na2SO4  
D. CaCl2  
Câu 57: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 thành Fe (ở nhiệt độ cao) thì thể tích khí CO tối thiểu (ở  
đktc) cần dùng là?  
A. 2,24 lit  
Câu 58: Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?  
A. Etyl axetat B. Glucozo  
Câu 59: Số liên kết peptit trong phân tử peptit (mạch hở): Ala-Gly-Val-Gly là?  
A. 2 B. 3 C. 1  
B. 3,36 lit  
C. 6,72 lit  
D. 1,12 lit  
D. Anilin  
D. 4  
C. Tristearin  
Câu 60: Để phân biệt hai đung ịch CaCl2 và NaCl ta dung dung dịch chất nào sau đây?  
A. BaCl2 B. Na2CO3 C. AgNO3 D. HNO3  
Câu 61: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta cần dùng thuốc thử nào sau  
đây?  
A. Dung dịch NaOH  
B. Dung dịch HCl  
C. Quỳ tím  
D. Kim loại Na  
Câu 62: Cho các kim loại: Fe, Ca, Mg, Al. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là?  
A. 3  
Câu 63: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?  
A. AgNO3 B. CuSO4 C. MgCl2  
Câu 64: Cho các nhận định sau:  
B. 1  
C. 4  
D. 2  
D. FeCl3  
(
(
(
(
(
1) CH3-NH2 là amin bậc một  
2) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng  
3) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh  
4) Tetrapeptit mạch hở (Ala-Gly-Val-Ala) có 3 liên kết peptit  
5) Phần trăm khối lượng của nguyên tố nito trong alanin là 15,73%  
Số nhận định đúng là?  
A. 2  
B. 4  
C. 5  
D. 3  
Câu 65: Cho m gam Fe vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl đến khi các phản ứng kết thúc thu được  
+
5
dung dịch X; 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và H2 (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N ,  
tỉ khối hơi của Y so với H2 là 4,5) và 2,8 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là?  
A. 25,2 D. 16,8  
Câu 66: Chia 26,4 gam este X làm hai phần bằng nhau:  
Phần 1. Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 13,44 lit CO2 và 10,8 gam H2O.  
B. 28,0  
C. 19,6  
+
Trang 2 Mã đề 219  
Hoàng Ngọc Hiền (Yên Phong 2 – Bắc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
+
Phần 2. Cho tác dụng hết với 50 gam dung dịch NaOH 20%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu  
được 16,3 gam chất rắn.  
Công thức cấu tạo của X là?  
A. HCOOC3H7  
B. C2H5COOCH3  
C. CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOC2H5  
Câu 67: Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch loãng chứa  
90,4 gam KHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 208,3 gam muối trung hòa và 3,36 lit  
1
hỗn hợp T gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối hơi của T so với không  
khí bằng 62/87. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp Y là?  
A. 10,36  
B. 5,40  
C. 10,80  
D. 8,10  
Câu 68: Hỗn hợp M gồm một peptit mạch hở X và một peptit mạch hở Y với tỉ lệ mol n :n 1:3  
.
X
Y
Khi thủy phân hoàn toàn m gam M chỉ thu được 81,0 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Biết rằng mỗi  
peptit chỉ được cấu tạo từ một loại α - amino axit duy nhất và tổng số liên kết peptit –CO-NH- trong hai  
phân tử X, Y là 5. Giá trị của m là?  
A. 110,28  
B. 109,5  
C. 116,28  
D. 104,28  
Câu 69: Tiến hành các thí nghiệm sau:  
(
(
(
(
1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr  
2) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH dư  
3) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư  
4) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3  
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là?  
A. 1 B. 3 C. 4  
Câu 70: Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C2H4O2. Biết:  
D. 2  
+
+
+
X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2  
Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc  
Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na  
Phát biểu nào sau đây đúng?  
A. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X  
C. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc  
B. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức  
D. Z tan nhiều trong nước  
Câu 71: Khi sục từ từ CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí  
nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:  
Tỉ lệ a:b là?  
A. 9:4  
B. 4:9  
C. 5:4  
D. 4:5  
Câu 72: Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 và NH4Cl có cùng số mol vào nước dư. Kết  
thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là?  
A. Na2CO3, NaCl, NaAlO2  
C. AlCl3, NaCl, BaCl2  
B. BaCl2, NaAlO2, NaOH  
D. NaCl, NaAlO2  
Câu 73: Để 2,24 gam Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 2,72 gam hỗn hợp chất rắn X.  
Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất của  
+
5
N , ở đktc). Giá trị của V là?  
A. 224  
B. 448  
C. 672  
D. 336  
Trang 3 Mã đề 219  
Hoàng Ngọc Hiền (Yên Phong 2 – Bắc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
Câu 74: Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:  
+
X tác dụng được với dung dịch HCl, không tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HNO3  
đặc, nguội.  
+
NaOH  
+
Y tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc, nguội, không tác dụng với dung dịch  
Z tác dụng được vưới dung dịch HCl và dung dịch NaOH, không tác dụng với dung dịch HNO3  
đặc, nguội.  
X, Y, Z lần lượt là?  
A. Fe, Mg, Zn  
B. Zn, Mg, Al  
C. Fe, Mg, Al  
D. Fe, Al, Mg  
Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm 0,24 mol CuO; 0,20 mol Mg và 0,10 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung  
dịch chứa đồng thời 0,30 mol H2SO4 (loãng) và 1,10 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ  
từ dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,2M và NaOH 1,2M vào Y đến khi thu được kết tủa lớn nhất, lọc  
kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với  
giá trị nào dưới đây?  
A. 86,90  
B. 97,08  
C. 77,44  
D. 105,04  
Câu 76: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm x mol CuSO4 và y mol NaCl (có màng ngăn, điện cực trơ)  
đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4  
lần số mol khí thoát ra ở catot (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ x:y là?  
A. 8:3  
B. 3:8  
C. 4:3  
D. 2:5  
Câu 77: Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch hở X, Y là  
đồng đẳng kế tiếp (MX  MY). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M thu được khí N2, 3,42 gam H2O và 2,24  
lit CO2 (đktc). Công thức của X là?  
A. C2H5N  
B. CH5N  
C. C3H9N  
D. C2H7N  
Câu 78: Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, axit glutamic, valin và lysin (trong đó mO : mN = 16:9) tác  
dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn Y rồi đốt cháy hết lượng  
muối thu được N2, CO2, H2O và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ khí CO2 và hơi nước đi qua bình đựng  
dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 49,0 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 31,64 gam so với  
ban đầu. Giá trị của m là?  
A. 14,00  
B. 13,73  
C. 14,98  
D. 14,84  
Câu 79: Cho hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O và MX  MY) tác dụng vừa  
đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ  
đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,56 gam M cần 1,26 mol  
O2, thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong M là?  
A. 75%  
B. 20%  
C. 80%  
D. 40%  
Câu 80: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:  
Mẫu thử  
Thuốc thử  
Hiện tượng  
Chuyển sang màu hồng  
Hợp chất màu xanh tím  
X
Y
Z
T
Quỳ tím  
Dung dịch I2  
Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng  
Nước
om  
Kết tủa trắng  
X, Y, Z, T lần lượt là?  
A. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozo  
C. anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozo  
B. anilin, axit glutamic, tinh bột, glucozo  
D. axit glutamic, tinh bột, glucozo, anilin  
------------------ Hết ----------------  
Trang 4 Mã đề 219  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2017-04-28 10:10:17 | Thể loại: Thử ĐH - HSG - GVG | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 4 | FileSize: 0.40 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2, Thử ĐH - HSG - GVG. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> Hoàng Ngọc Hiền (Yên Phong 2 – Bắc Ninh) ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA N

https://tailieuhoctap.com/dethithudhhsggvg/de-thi-thu-thpt-2017-tinh-bac-ninh-lan-2.putt0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan