De thi DE LUYEN HSG

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.03 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

PHÒNG GD&ĐT………..
Trường TH…..………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG TIỂU HỌC
Nămhọc 2019-2020
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian45phút)


Fullname:…………………………………………………..Class:……….

A. NGHE HIỂU
I.Nghevàđiềncácthông tin theobảngsau.
Name:


Age:


Nationality:


Favourite sports:


Favourite subjects:II.NghevàxácđịnhxemcácphátbiểusaulàĐúng (True – T) hay Sai (False – F).
Statements
T
F

01. During the break time, the boys often play football.02. The girls never skipping ropes in the schoolyard.03. Tuan and I play table tennis in the schoolyard.04. Binh and Cuong sometimes play chess.05. Today the boys and the girls play in the school yard.
B. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ.
I.Khoanhvàođápán A, B, C, hoặc D màemcholàtừkhôngcùngnhóm.
01. A. teacher B. nurse C. cooker D. cook
02. A. white B. green C. sing D. red
03. A. Vietnam B. Singapore C. American D. England
04. A. dear B. year C. month D. week
05. A. nice B. take C. thin D. big

II.Khoanhvàođápán A, B, C, hoặc D màemcholàđúngnhất.
01. What was the matter with him? He___________ a toothache
A. to have B. have C. has D. had
02. What subject is he___________ now? Vietnamese.
A. to learn B. learn C. learning D. learned
03. ___________ did she go yesterday morning? She went to the bookshop.
A. What B Where C. When D. Why
04. Are you free___________ the evening? Yes, I am.
A. in B. on C. at D. to
05. She is going to___________ television tonight.
A. sing B. play C. stay D. watch

III. Ghépcâuhỏi ở cộtAvớicâutrảlời ở cột B saochophùhợpnhất.
A
B

01. Where was Lan yesterday?
a. Yes, she did.

02. What did she do?
b. Her teachers and friends.

03. Who did she meet?
c. At the song festival.

04. Were there many people?
d. She listened to Vietnamese and English song.

05. Did she like the festival?
e. Yes, there were a lot.


01………. 02………. 03………. 04………. 05……….

IV. Hoànthànhcáccâusauvớiaccstừchosẵn.
birthday drank songs did last

A: Where were you (01)____________ Saturday?
B: We were at Tuan’s (02)____________ party.
A: What (03)____________ you do there?
B: We ate candies, cakes and (04)____________ 7 up.
A: Did you sing any (05)____________?
B: Yes, we did.

C. ĐỌC HIỂU
I.Đọccâuchuyệnsaurồitrảlờicáccâuhỏitheosau.
Next month Quan and his friends are going to Ha Long Bay. They are going to travel by bus. They are going to stay in a hotel and have seafood there. They are going to swim and take photos they are going to buy some souvenirs for their families and friends.
01.When are Quan and his friends going to go?
…………………………………………………….………………..
02.Where are they going to go?
…………………………………………………….………………..
03.How are they going to travel?
…………………………………………………….………………..
04.Are they going to stay in a house?
…………………………………………………….………………..
05.Who are they going to buy some souvenirs for?
…………………………………………………….………………..

II.Chon cácđápán A, B, hay C đểhoàntấtcáccâusau.
01. It___________ very cold yesterday.
A. is B. was C. were
02. LiLi had a cough and___________ was very tired.
A. He B. Her C. She
03. She went to see a___________.
A. teacher B. doctor C. worker
04. The doctor gave her some cough mixture and said “You___________ keep warm.
A. should B. shouldn’t C. shoes
05. You shouldn’t go to school. I think you’ll get___________ soon.
A. teacher B. cough C. better

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ