ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TV 4 LÊN 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PhÇn I: LuyÖn tõ vµ c©u
A1: Më réng vèn tõ: Nh©n hËu - §oµn kÕt
Bµi 1: T×m tõ ng÷ nãi vÒ:
 a. ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i.
 b. ThÓ hiÖn tÝnh c¸ch hay viÖc lµm tr¸i víi lßng nh©n hËu, yªu th­¬ng.
 c. ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i.
 d. ThÓ hiÖn tÝnh c¸ch hay viÖc lµm tr¸i víi ®ïm bäc, gióp ®ì.
Bµi 2: Cho c¸c tõ sau: "nh©n d©n, nh©n hËu, nh©n ¸i, nh©n tµi, c«ng nh©n, nh©n ®øc, nh©n tõ, nh©n lo¹i, nh©n nghÜa, nh©n quyÒn". H·y xÕp:
 a. Tõ cã tiÕng "nh©n" cã nghÜa lµ ng­êi.
 b. Tõ cã tiÕng "nh©n" cã nghÜa lµ lßng th­¬ng ng­êi.
Bµi 3: §Æt c©u víi 1 tõ ë nhãm a, 1 tõ ë nhãm b nãi trªn.
Bµi 4: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u cã dïng sai tõ cã tiÕng "nh©n":
 a. Thêi ®¹i nµo n­íc ta còng cã nhiÒu nh©n tµi.
 b. Nh©n d©n ta cã truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï.
 c. Bµ t«i lµ ng­êi nh©n hËu, thÊy ai gÆp khã kh¨n, bµ th­êng hÕt lßng gióp ®ì.
 d. C« gi¸o líp t«i rÊt nh©n tµi.
Bµi 5: ViÕt 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) vµo chç trèng:
 a. Nãi vÒ t×nh ®oµn kÕt
 b. Nãi vÒ lßng nh©n hËu.
 c. Tr¸i víi lßng nh©n hËu.
Bµi 6: C¸c c©u d­íi ®©y khuyªn ta ®iÒu g×, chª ®iÒu g×?
 a. ë hiÒn gÆp lµnh.
 b. Tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n.
 c. Mét c©y lµm ch¼ng nªn non.
 Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao.
Bµi 7:  T×m 5 thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh, tèt ®Ñp cña con ng­êi ViÖt Nam. §Æt c©u víi 1 thµnh ng÷ võa t×m.
Bµi 8: Em hiÓu nghÜa cña c¸c thµnh ng÷ d­íi ®©y nh­ thÕ nµo?
 a. M«i hë r¨ng l¹nh.
 b. M¸u ch¶y ruét mÒm.
 c. Nh­êng c¬m sÎ ¸o.
 d. L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch.
 Gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷: "Mét con ngùa ®au c¶ tµu kh«ng ¨n cá".
B1: Tõ ®¬n vµ tõ phøc
Bµi 1: T×m 1 tõ ®¬n vµ 1 tõ phøc nãi vÒ lßng nh©n hËu. §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m.
Bµi 2: T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c©u v¨n:
 a. Mét ng­êi ¨n xin giµ läm khäm ®øng ngay tr­íc mÆt t«i.
 b. §«i m¾t «ng l·o ®á ®äc vµ giµn giôa n­íc m¾t.
1

 


Bµi 3: a. T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c¸c c©u th¬ sau:
    "§êi cha «ng víi ®êi t«i
   Nh­ con s«ng víi ch©n trêi ®· xa
    ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha
   Cho t«i nhËn mÆt «ng cha cña m×nh".
 b. Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ néi dung 2 dßng th¬ cuèi.
Bµi 4: T×m 5 tõ phøc cã tiÕng "anh", 5 tõ phøc cã tiÕng "hïng" theo nghÜa cña tõng tiÕng trong tõ "anh hïng".
B2: Tõ ghÐp vµ tõ l¸y
Bµi 1: H·y xÕp c¸c tõ phøc sau thµnh hai lo¹i: Tõ ghÐp vµ tõ l¸y: sõng s÷ng, chung quanh, lñng cñng, hung d÷, méc m¹c, nhòn nhÆn, cøng c¸p, dÎo dai, v÷ng ch¾c, thanh cao, gi¶n dÞ, chÝ khÝ.
Bµi 2: a. Nh÷ng tõ nµo lµ tõ l¸y
  Ngay ng¾n   Ngay th¼ng  Ngay ®¬
  Th¼ng th¾n   Th¼ng tuét  Th¼ng t¾p
 b. Nh÷ng tõ nµo kh«ng ph¶i tõ ghÐp?
  Ch©n thµnh   Ch©n thËt  Ch©n t×nh
  ThËt thµ   ThËt sù  ThËt t×nh
Bµi 3: Tõ l¸y "xanh xao" dïng ®Ó t¶ mµu s¾c cña ®èi t­îng:
 a. da ng­êi   c. l¸ c©y ®· giµ
 b. l¸ c©y cßn non  d. trêi.
Bµi 4: XÕp c¸c tõ: ch©m chäc, chËm ch¹p, mª mÈn, mong ngãng, nhá nhÑ, mong mái, ph­¬ng h­íng, v­¬ng vÊn, t­¬i t¾n vµo 2 cét: tõ ghÐp vµ tõ l¸y.
Bµi 5: a. T¹o 2 tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i, 2 tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp, 1 tõ l¸y tõ mçi tiÕng sau: nhá, s¸ng, l¹nh.
 b. T¹o 1 tõ ghÐp, 1 tõ l¸y chØ mµu s¾c tõ mçi tiÕng sau: xanh, ®á, tr¾ng, vµng, ®en.
Bµi 6: Cho c¸c tõ: m¶i miÕt, xa x«i, xa l¹, ph¼ng lÆng, ph¼ng phiu, mong ngãng, mong mái, m¬ méng.
 a. XÕp nh÷ng tõ trªn thµnh 2 nhãm: tõ ghÐp, tõ l¸y.
 b. Cho biÕt tªn gäi cña kiÓu tõ ghÐp vµ tõ l¸y ë mçi nhãm trªn.
Bµi 7: Cho ®o¹n v¨n sau:
 "§ªm vÒ khuya lÆng giã. S­¬ng phñ tr¾ng mÆt s«ng. Nh÷ng bÇy c¸ nhao lªn ®íp s­¬ng "tom tãp", lóc ®Çu cßn lo¸ng tho¸ng dÇn dÇn tiÕng tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn".
 a. T×m nh÷ng tõ l¸y cã trong ®o¹n v¨n.
 b. Ph©n lo¹i c¸c tõ l¸y t×m ®­îc theo c¸c kiÓu tõ l¸y ®· häc.
Bµi 8: X¸c ®Þnh râ 2 kiÓu tõ ghÐp ®· häc (tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i, tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp) trong c¸c tõ ghÐp sau: nãng báng, nãng ran, nãng nùc, nãng gi·y, l¹nh buèt, l¹nh ng¾t, l¹nh gÝa.
Bµi 9: T×m c¸c tõ l¸y cã 2, 3, 4 tiÕng
1

 


Bµi 10: Em h·y ghÐp 5 tiÕng sau thµnh 9 tõ ghÐp thÝch hîp: thÝch, quý, yªu, th­¬ng, mÕn.
Bµi 11: X¸c ®Þnh tõ l¸y trong c¸c dßng th¬ sau vµ cho biÕt chóng thuéc vµo lo¹i tõ l¸y nµo:
    Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang
   Long lanh l­ìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi
    Tay nhÌ nhẹ chót, ng­êi ¬i
   Tr«ng ®«i h¹t rông h¹t r¬i xãt lßng.
 
    M¶nh s©n tr¨ng lóa chÊt ®Çy
   Vµng tu«n trong tiÕng m¸y quay xËp x×nh
 
    N¾ng giµ h¹t g¹o th¬m ngon
   B­ng l­ng c¬m tr¾ng n¾ng cßn th¬m tho.
Bµi 12: T×m tõ ®¬n, tõ l¸y, tõ ghÐp trong c¸c c©u:
 a. M­a mïa xu©n x«n xao, ph¬i phíi... Nh÷ng h¹t m­a bÐ nhá, mÒm m¹i, r¬i mµ nh­ nh¶y nhãt.
 b. Chó chuån chuån n­íc tung c¸nh bay vät lªn. C¸i bãng chó nhá xÝu l­ít nhanh trªn mÆt hå. MÆt hå tr¶i réng mªnh m«ng vµ lÆng sãng.
 c. Ngoµi ®­êng, tiÕng m­a r¬i lép ®ép, tiÕng ch©n ng­êi ch¹y lÐp nhÐp.
 d. H»ng n¨m, vµo mïa xu©n, tiÕt trêi Êm ¸p, ®ång bµo £ ®ª, M¬-n«ng l¹i t­ng bõng më héi ®ua voi.
 e. Suèi ch¶y rãc r¸ch.
Bµi 13: T×m tõ l¸y trong ®o¹n v¨n sau:
 B¶n lµng ®· thøc giÊc. §ã ®©y, ¸nh löa hång bËp bïng trªn c¸c bÕp. Ngoµi bê ruéng ®· cã b­íc ch©n ng­êi ®i, tiÕng nãi chuyÖn r× rÇm, tiÕng gäi nhau Ý íi.
 T¶ng s¸ng, vßm trêi cao xanh mªnh m«ng. Giã tõ trªn ®Ønh nói trµn xuèng thung lòng m¸t r­îi.
Bµi 14: T×m nh÷ng tiÕng cã thÓ kÕt hîp víi "lÔ" ®Ó t¹o thµnh tõ ghÐp. T×m tõ cïng nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa víi tõ "lÔ phÐp".
Bµi 15: Cho 1 sè tõ sau: thËt thµ, b¹n bÌ, h­ háng, san sÎ, b¹n häc, ch¨m chØ, g¾n bã, b¹n ®­êng, ngoan ngo·n, gióp ®ì, b¹n ®äc, khã kh¨n.
 H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo 3 nhãm:
 a. Tõ ghÐp tæng hîp.
 b. Tõ ghÐp ph©n lo¹i.
 c. Tõ l¸y.
Bµi 16: Trong bµi: "Tre ViÖt Nam" nhµ th¬ NguyÔn Duy cã viÕt:
    "B·o bïng th©n bäc lÊy th©n
   Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau thªm
    Th­¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng
1

 


   Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ng­êi".
 Trong ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt nµo cña tre?
 T¸c gi¶ ®· dïng c¸ch nãi g× ®Ó ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt ®ã.
Bµi 17: Ph©n c¸c tõ ghÐp sau thµnh 2 lo¹i:
 Häc tËp, häc ®ßi, häc hái, häc vÑt, häc g¹o, häc lám, häc hµnh, anh c¶, anh em, anh trai, anh rÓ, b¹n häc, b¹n ®äc, b¹n ®­êng.
A2: Më réng vèn tõ: Trung thùc - Tù träng
Bµi 1: a. Nh÷ng tõ nµo cïng nghÜa víi "trung thùc"
  ngay th¼ng  b×nh tÜnh  thËt thµ ch©n thµnh
  thµnh thùc  tù tin   ch©n thùc nh©n ®øc
 b. Nh÷ng tõ nµo tr¸i nghÜa víi "trung thùc" 
  ®éc ¸c  gian dèi  lõa ®¶o th« b¹o
  tß mß   nãng n¶y  dèi tr¸ x¶o quyÖt
Bµi 2: Nh÷ng c©u nµo dïng ®óng tõ cïng nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa víi tõ "trung thùc":
 a. K× kiÓm tra cuèi n¨m, Nam ®· gian dèi trong khi lµm bµi.
 b. TÝnh t×nh cña b¹n t«i rÊt ngay th¼ng.
 c. Hoa ®· ch©n thµnh nhËn khuyÕt ®iÓm tr­íc líp.
 d. Bän giÆc rÊt x¶o quyÖt, chóng vê nh­ ta ë phÝa tr­íc, võa chuÈn bÞ ®¸nh óp qu©n ta sau l­ng.
 e. Chóng t«i xin thËt thµ c¶m ¬n quý kh¸n gi¶.
Bµi 3: T×m c¸c tõ ghÐp vµ tõ l¸y vÒ tÝnh trung thùc cña con ng­êi cã chøa c¸c tiÕng sau ®©y:
 a. Ngay  b. Th¼ng  c. ThËt
 §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­îc.
Bµi 4: Trong sè c¸c thµnh ng÷ d­íi ®©y, thµnh ng÷ nµo nãi vÒ tÝnh "trung thùc" thµnh ng÷ nµo nãi vÒ tÝnh "tù träng"
 a. Th¼ng nh­ ruét ngùa   g. ¡n ngay ë th¼ng
 b. ThËt thµ lµ cha quû qu¸i  h. Khom l­ng uèn gèi
 c. C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng  i. Vµo luån ra cói
 d. GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy lÒ  h. Thuèc ®¾ng d· tËt
       e. §ãi cho s¹ch r¸ch cho th¬m.
Bµi 5: a. T×m 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) nãi vÒ tÝnh trung thùc
  T×m 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) nãi vÒ lßng tù träng.
 b. §Æt 1 c©u trong ®ã cã thµnh ng÷ hoÆc tôc ng÷ võa t×m ®­îc.
Bµi 6: Trong bµi: "ViÖt Nam th©n yªu" nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt:
    "ViÖt Nam ®Êt n­íc ta ¬i
   Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n
    C¸nh cß bay l¶ rËp rên
   M©y mê che ®Ønh Tr­êng S¬n sím chiÒu".
     §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.
1

 


B3: Danh tõ
Bµi 1: X¸c ®Þnh danh tõ trong ®o¹n v¨n sau:
 Chó chuån chuån n­íc míi ®Ñp lµm sao! Mµu vµng trªn l­ng chó lÊp l¸nh. Bèn c¸i c¸nh máng nh­ giÊy bãng. C¸i ®Çu trßn vµ hai con m¾t long lanh nh­ thuû tinh.
Bµi 2: T×m c¸c danh tõ cã trong ®o¹n th¬ sau:
 a. Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc
  Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång
  Quª h­¬ng lµ con ®ß nhá
  £m ®Òm khua n­íc ven s«ng.
 b. Bµ ®¾p thµnh lËp tr¹i
  Chèng ¸p bøc c­êng quyÒn
  Nghe lêi bµ kªu gäi
  C¶ n­íc ta vïng lªn.
Bµi 3: X¸c ®Þnh c¸c danh tõ trong ®o¹n v¨n sau:
 "B¶n lïng ®· thøc giÊc. §ã ®©y ¸nh löa hång bËp bïng trªn c¸c bÕp. Ngoµi bê ruéng ®· cã b­íc ch©n ng­êi ®i, tiÕng nãi chuyÖn r× rÇm tiÕng gäi nhau Ý íi".
Bµi 4: T×m danh tõ cã trong c©u v¨n sau:
 Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.
Bµi 5: X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ: "niÒm vui, nçi buån, c¸i ®Ñp, sù ®au khæ" vµ t×m thªm c¸c tõ t­¬ng tù.
Bµi 6: T×m tõ chØ sù vËt, chØ ho¹t ®éng vµ chØ ®Æc ®iÓm cã trong ®o¹n th¬ sau:
    Rõng xanh hoa chuèi ®á t­¬i
   §Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t l­ng
    Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng
   Nhí ng­êi ®an nãn chuèt tõng sîi dang.
A3: Më réng vèn tõ: ¦íc m¬
Bµi 1: Nh÷ng tõ nµo cïng nghÜa víi tõ "¦íc m¬"
 a. mong ­íc  d. m¬   h. ­íc ao
 b. m¬ ­íc  e. ­íc nguyÖn i. m¬ mµng
 c. m¬ t­ëng  g. m¬ méng
Bµi 2: Nh÷ng ­íc m¬ nµo gióp Ých cho con ng­êi
 a. M¬ ­íc cao ®Ñp   e. M¬ ­íc cao c¶
 b. M¬ ­íc h·o huyÒn  g. M¬ ­íc bÖnh ho¹n
 c. M¬ ­íc viÓn v«ng  h. M¬ ­íc qu¸i ®¶n
 d. M¬ ­íc chÝnh ®¸ng  i. M¬ ­íc lµnh m¹nh
Bµi 3: Gi¶i nghÜa c¸c thµnh ng÷:
 a. §­îc voi ®ßi tiªn  d. ¦íc cña tr¸i mïa
 b. CÇu ®­îc ­íc thÊy  e. §øng nói nµy tr«ng nói nä
1

 


 c. ¦íc sao ®­îc vËy  h. N»m m¬ gi÷a ban ngµy.
 §Æt c©u víi mçi thµnh ng÷ trªn.
Bµi 4:    "Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc
    Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång
    Quª h­¬ng lµ con ®ß nhá
    £m ®Òm khua n­íc ven s«ng".
 §äc ®o¹n th¬ trªn em thÊy ®­îc nh÷ng ý nghÜa vµ t×nh c¶m cña nhµ th¬ ®èi víi quª h­¬ng nh­ thÕ nµo?
B4: §éng tõ
Bµi 1: G¹ch d­íi ®éng tõ trong mçi côm tõ sau:
 a. tr«ng em  d. quÐt nhµ  h. xem truyÖn
 b. t­íi rau  e. häc bµi  i. gÊp quÇn ¸o
 c. nÊu c¬m  g. lµm bµi tËp
Bµi 2: T×m danh tõ, ®éng tõ trong c¸c c©u v¨n:
 a. VÇng tr¨ng trßn qu¸, ¸nh tr¨ng trong xanh to¶ kh¾p khu rõng.
 b. Giã b¾t ®Çu thæi m¹nh, l¸ c©y r¬i nhiÒu, tõng ®µn cß bay nhanh theo m©y.
 c. Sau tiÕng chu«ng chïa, mÆt tr¨ng ®·  nhá l¹i, s¸ng v»ng v¹c.
Bµi 3: X¸c ®Þnh tõ lo¹i trong c¸c tõ cña c¸c c©u:
 a. N­íc ch¶y ®¸ mßn.
 b. D©n giµu, n­íc m¹nh.
Bµi 4: X¸c ®Þnh tõ lo¹i:
    Nh×n xa tr«ng réng
    N­íc ch¶y bÌo tr«i
    PhËn hÈm duyªn «i
    Vông chÌo khÐo chèng
    G¹n ®ôc kh¬i trong
    ¡n vãc häc hay.
Bµi 5: X¸c ®Þnh tõ lo¹i:
 a.  Em m¬ lµm m©y tr¾ng
  Bay kh¾p nÎo trêi cao
  Nh×n non s«ng gÊm vãc
  Quª m×nh ®Ñp biÕt bao.
 b.  C©y dõa xanh to¶ nhiÒu tµu
  Dang tay ®ãn giã gËt ®Çu gäi tr¨ng.
Bµi 6: T×m danh tõ, ®éng tõ trong c¸c c©u sau:
 Trªn n­¬ng, mçi ng­êi mét viÖc, ng­êi lín th× ®¸nh tr©u ra cµy. C¸c cô giµ nhÆt cá, ®èt l¸. MÊy chó bÐ ®i t×m chç ven suèi ®Ó b¾c bÕp thæi c¬m. C¸c bµ mÑ cói lom khom tra ng«.
Bµi 7: ViÕt ®o¹n v¨n (5 - 7 c©u)  kÓ vÒ nh÷ng viÖc em lµm vµo mét buæi trong ngµy. G¹ch d­íi c¸c ®éng tõ em ®· dïng.
1

 


A4: Më réng vèn tõ: ý chÝ - NghÞ lùc
Bµi 1: T×m c¸c tõ:
 a. Nãi lªn ý chÝ, nghÞ lùc cña con ng­êi.
 b. Nªu nh÷ng hiÖn t­îng tr¸i víi ý chÝ, nghÞ lùc.
 c. Nªu lªn nh÷ng thö th¸ch ®èi víi ý chÝ, nghÞ lùc cña con ng­êi.
Bµi 2: XÕp c¸c tõ t×m ®­îc thµnh 3 lo¹i: danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ.
Bµi 3: ViÕt 3 - 5 tõ phøc më ®Çu b»ng tiÕng "quyÕt" nãi vÒ ý chÝ cña con ng­êi
Bµi 4: ViÕt (5 - 6) tõ cã nghÜa tr¸i ng­îc víi ý chÝ vµ nghÞ lùc.
Bµi 5: Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo nãi vÒ ý chÝ, nghÞ lùc?
  a. Mét c©u nhÞn, chÝn c©u lµnh
  b. Löa thö vµng, gian nan thö søc.
  c. Cña rÒ rÒ kh«ng b»ng nghÒ trong tay
  d.      N­íc l· mµ v· nªn hå
    Tay kh«ng mµ næi c¬ ®å míi ngan
  e.      Cã vÊt v¶ míi thanh nhµn.
    Kh«ng d­ng ai dÔ cÇm tµn che cho.
  g.        Chí thÊy sãng c¶ mµ lo
    Sãng c¶ mÆc sãng chÌo cho cã chõng.
Bµi 6: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (5 - 7 c©u) nãi vÒ ng­êi cã ý chÝ, nghÞ lùc nªn ®· v­ît qua thö th¸ch ®¹t ®­îc thµnh c«ng (cã sö dông tõ ®· häc).
B5: TÝnh tõ
Bµi 1: ViÕt c¸c tÝnh tõ sau vµo tõng cét cho phï hîp: xanh biÕc, ch¾c ch¾n, trßn xoe, láng lÎo, mÒm nhòn, x¸m xÞt, vµng hoe, ®en kÞt, cao lín, mªnh m«ng, trong suèt, chãt vãt, tÝ xÝu, kiªn c­êng, thËt thµ.
A
TÝnh tõ chØ mµu s¾c
B
TÝnh tõ chØ h×nh d¸ng
C
TÝnh tõ chØ tÝnh chÊt phÈm chÊt
 
 
 
 
Bµi 2: ViÕt tÝnh tõ miªu t¶ sù vËt ghi ë cét tr¸i vµo mçi cét ph¶i:
Tõ chØ sù vËt
TÝnh tõ chØ mµu s¾c cña sù vËt
TÝnh tõ chØ h×nh d¸ng cña
sù vËt
C¸i bót
 
 
C¸i mò
 
 
 
Bµi 3: G¹ch d­íi nh÷ng tÝnh tõ dïng ®Ó chØ tÝnh chÊt cña sù vËt trong ®o¹n v¨n:
 "Tõ trªn trêi nh×n xuèng, phè x¸ Hµ Néi nhá xinh nh­ m« h×nh triÓn l·m. Nh÷ng « ruéng, nh÷ng gß ®èng, b·i bê víi nh÷ng m¶ng mµu xanh, n©u, vµng, tr¾ng vµ nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau gîi nh÷ng bøc tranh giµu mµu s¾c".
1

 


Bµi 4: §¸nh dÊu x vµo chç trèng nªu c¸ch thÓ hiÖn møc ®é tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña mçi tÝnh tõ ë cét tr¸i
TÝnh tõ
Thªm tiÕng ®Ó t¹o ra c¸c TG hoÆc TL
Thªm c¸c tõ chØ møc ®é (rÊt, l¾m vµo tr­íc hoÆc sau)
Dïng c¸ch so s¸nh
h¬i nhanh
 
x
 
véi qu¸
 
 
 
®á cê
 
 
 
tÝm biÕc
 
 
 
mÒm vÆt
 
 
 
xanh l¸ c©y
 
 
 
chÇm chËm
 
 
 
kh¸ xinh
 
 
 
th¼ng t¾p
 
 
 
 
 Chän 1 tõ ë cét tr¸i ®Ó ®Æt c©u:
Bµi 5: T×m tÝnh tõ trong khæ th¬ sau:
   "ViÖt Nam ®Ñp kh¾p tr¨m miÒn
  Bèn mïa mét s¾c trêi riªng ®Êt nµy
   Xãm lµng, ®ång ruéng, rõng c©y
  Non cao giã dùng, s«ng ®Çy n¾ng chang.
   Sum sª xoµi biÕc, cam vµng
  Dõa nghiªng, cau th¼ng, hµng hµng n¾ng soi"
Bµi 6: H·y t×m 5 tõ ghÐp, 5 tõ l¸y nãi vÒ t×nh c¶m, phÈm chÊt cña con ng­êi. §Æt 1 c©u víi mét trong sè nh÷ng tõ võa t×m ®­îc.
Bµi 7:  a. H·y chØ ra tÝnh tõ (nÕu cã) trong c©u sau:
 Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.
 b. §Æt 1 c©u trong ®ã cã chñ ng÷ lµ mét tÝnh tõ.
Bµi 8: H·y t×m 2 tõ ghÐp vµ 2 tõ l¸y nãi vÒ nh÷ng ®øc tÝnh cña ng­êi häc sinh giái.
Bµi 9: a. T×m 2 tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa vµ 2 tõ tr¸i nghÜa víi tõ "ch¨m chØ". §Æt c©u víi tõ võa t×m.
 b. T×m 2 tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa vµ 2 tõ tr¸i nghÜa víi tõ "dòng c¶m".
Bµi 10: X¸c ®Þnh danh  tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong 2 c©u th¬ cña B¸c Hå:
  "C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt lµ hay
  V­în hãt, chim kªu suèt c¶ ngµy".
Bµi 11:   "Lêi ru cã giã mïa thu
  Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®­a giã vÒ
   Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia
  Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con
1

 


   §ªm nay con ngñ giÊc trßn
  MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi"
 Theo em, h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña ®o¹n th¬. V× sao?
¤n tËp
Bµi 1: a. §iÒn thªm tiÕng (vµo chç trèng) sau mçi tiÕng d­íi ®©y ®Ó t¹o ra 2 tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i vµ 2 tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp.
  lµng...........; ¨n..............; vui
 b. Gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷: "§ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m".
Bµi 2: a. H·y t×m 5 tõ ghÐp, 5 tõ l¸y nãi vÒ t×nh c¶m, phÈm chÊt cña con ng­êi. §Æt 1 c©u víi mét trong sè nh÷ng tõ võa t×m ®­îc ë trªn.
 b. T×m 3 cÆp tõ tr¸i nghÜa nãi vÒ viÖc häc hµnh. H·y ®Æt 1 c©u víi 1 trong 3 cÆp tõ tr¸i nghÜa Êy.
Bµi 3: T×m nh÷ng tiÕng cã thÓ kÕt hîp víi lÔ ®Ó t¹o thµnh tõ ghÐp. T×m tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa víi tõ "lÔ phÐp".
Bµi 4: Cho c¸c kÕt hîp hai tiÕng sau: xe ®¹p, xe m¸y, xe cé, m¸y bay, ®¹p xe, xe kÐo, kÐo xe, khoai n­íng, khoai luéc, luéc khoai, móa h¸t, tËp h¸t, tËp móa, b¸nh r¸n, r¸n b¸nh, b¸nh kÑo.
 H·y:
 a. X¸c ®Þnh nh÷ng kÕt hîp nµo trong c¸c kÕt hîp trªn lµ tõ ghÐp.
 b. Ph©n lo¹i c¸c tõ ghÐp ®ã.
Bµi 5: "SÇu riªng th¬m mïi th¬m cña mÝt chÝn quyÖn víi h­¬ng b­ëi, bÐo c¸i bÐo cña trøng gµ, ngät c¸i vÞ cña mËt ong giµ h¹n".
 a. T×m c¸c tÝnh tõ cã trong c©u v¨n.
 b. NhËn xÐt vÒ tõ lo¹i cña c¸c tõ "c¸i bÐo, mïi th¬m".
Bµi 6: H·y t¸ch thµnh c¸c tõ lo¹i (DT, §T, TT) trong ®o¹n th¬ sau:
    Bót ch× xanh ®á
    Em gät hai ®Çu
    Em thö hai mµu
    Xanh t­¬i, ®á th¾m
    Em vÏ lµng xãm
    Tre xanh, lóa xanh
    S«ng m¸ng l­în quanh
    Mét dßng xanh m¸t.
Bµi 7: T×m DT, §T, TT cã trong khæ th¬ sau:
    Em m¬ lµm giã m¸t
    Xua bao nçi nhäc nh»n
    B¸c n«ng d©n cµy ruéng
    Chó c«ng nh©n chuyªn cÇn.
Bµi 8: H·y t×m hai thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc. Gi¶i thÝch vµ ®Æt c©u víi thµnh ng÷, tôc ng÷ võa t×m ®­îc.
1

 


Bµi 9:  X¸c ®Þnh tõ ®¬n, tõ ghÐp trong ®o¹n th¬ sau:
    "H¹t g¹o lµng ta
    Cã vÞ phï sa
    Cña s«ng Kinh ThÇy
    Cã h­¬ng sen th¬m
    Trong hå n­íc ®Çy
    Cã lêi mÑ h¸t
    Ngät bïi h«m nay"
Bµi 10: X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ sau: niÒm vui, vui t­¬i, vui ch¬i, yªu th­¬ng, ®¸ng yªu, t×nh yªu, th­¬ng yªu, dÔ th­¬ng.
Bµi 11:
    Bãng m©y
   H«m nay trêi n¾ng chang chang
  MÑ em ®i cÊy ph¬i l­ng c¶ ngµy
   ¦íc g× em ho¸ ®¸m m©y
  Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m
 §äc bµi th¬ trªn, em thÊy ®­îc nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ng­êi con ®èi víi mÑ.
A5: Më réng vèn tõ: §å ch¬i - trß ch¬i
Bµi 1: ViÕt tªn c¸c trß ch¬i cho trong ngoÆc ®¬n vµo tõng cét cho phï hîp: (chuyÒn thÎ, « ¨n quan, nh¶y d©y, kÐo co, c­íp cê, nh¶y lß cß, trèn t×m, cê vua, tam cóc, chim bay cß bay, mÌo ®uæi chuét).
A
Trß ch¬i rÌn luyÖn søc khoÎ
B
Trß ch¬i luyÖn trÝ tuÖ
C
Trß ch¬i rÌn luyÖn sù khÐo lÐo
 
 
 
 
Bµi 2: §iÒn tiÕp vµo chç trèng c¸c tõ chØ tªn trß ch¬i
 a. Tªn 3 trß ch¬i b¾t ®Çu b»ng danh tõ
 VD: cê vua
 b. Tªn 3 trß ch¬i b¾t ®Çu b»ng ®éng tõ
 VD: nh¶y d©y.
Bµi 3: Chän thµnh ng÷, tôc ng÷ thÝch hîp ®Ó khuyªn b¹n:
 a. NÕu b¹n em ch¬i víi mét sè b¹n h­ nªn häc kÐm h¼n ®i.
 b. NÕu b¹n em thÝch trÌo lªn mét chç cao chªnh vªnh, rÊt nguy hiÓm ®Ó tá ra lµ m×nh gan d¹.
A6: Më réng vèn tõ: Tµi n¨ng
Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 tõ ng÷ nãi vÒ tµi n¨ng cña con ng­êi.
 Tµi n¨ng, nghÖ thuËt....
Bµi 2: Mçi tõ ng÷, tôc ng÷ sau nãi vÒ tµi n¨ng g× cña con ng­êi.
 a. Thay trêi lµm m­a
1

 


 b. Nghiªng ®ång ®æ n­íc ra s«ng
 c. N­íc l· mµ v· nªn hå
 d. Tay kh«ng mµ næi c¬ ®å míi ngoan.
Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 3 - 4 c©u nãi vÒ 1 ng­êi cã tµi n¨ng mµ em biÕt.
A7: Më réng vèn tõ: Søc khoÎ
Bµi 1: T×m c¸c tõ ng÷:
 - ChØ nh÷ng ho¹t ®éng cã lîi cho søc khoÎ.
 - ChØ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh.
Bµi 2: KÓ tªn c¸c m«n thÓ thao mµ em biÕt.
Bµi 3: C¸c tõ ng÷ nµo nãi vÒ vÎ bªn ngoµi cña mét ng­êi khoÎ m¹nh:
 a. r¾n rái  d. x­¬ng x­¬ng  h. lªu ®ªu
 b. r¾n ch¾c  e. lùc l­ìng   i. c­êng tr¸ng
 c. m¶nh kh¶nh g. v¹m vì
Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷ sau:
 a. KhoÎ nh­.....
 b. Nhanh nh­.....
Bµi 5: C©u tôc ng÷ sau nãi lªn ®iÒu g×?
    ¡n ®­îc ngñ ®­îc lµ tiªn
   Kh«ng ¨n kh«ng ngñ mÊt tiÒn mµ lo.
Bµi 6: C¸c thµnh ng÷ nµo nãi vÒ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña con ng­êi:
 a. KhoÎ nh­ tr©u   d. Kh«n nhµ d¹i chî
 b. ChËm nh­ sªn   e. Xanh nh­ tµu l¸
 c. Mét tay x¸ch nhÑ  g. LiÖt gi­êng liÖt chiÕu.
Bµi 7: Trong bµi "H¹t g¹o lµng ta' nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa viÕt:
    H¹t g¹o lµng ta
    Cã b·o th¸ng b¶y
    Cã m­a th¸ng ba
    Giät må h«i sa 
    Nh÷ng tr­a th¸ng s¸u
    N­íc nh­ ai nÊu
    ChÕt c¶ c¸ cê
    Cua ngoi lªn bê
    MÑ em xuèng cÊy.
 §o¹n th¬ gióp em hiÓu ®­îc ý nghÜa g× cña h¹t g¹o? H·y nãi râ t¸c dông cña ®iÖp ng÷ vµ h×nh ¶nh ®èi lËp ®­îc sö dông trong ®o¹n th¬ trªn.
B6: S¾p xÕp tõ theo nhãm
Bµi 1: Cho c¸c tõ sau: nói ®åi, rùc rì, chen chóc, v­ên, dÞu dµng, ngät, thµnh phè, ¨n, ®¸nh ®Ëp.
 H·y s¾p xÕp nh÷ng tõ trªn thµnh c¸c nhãm theo 2 c¸ch:
 a. Dùa vµo cÊu t¹o (tõ ®¬n, tõ l¸y, tõ ghÐp).
 b. Dùa vµo tõ lo¹i (DT, §T, TT).
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 15:13:08 | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 45 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TV 4 LÊN 5, Tập đọc 5. PhÇn I: LuyÖn tõ vµ c©u A1: Më réng vèn tõ: Nh©n hËu - §oµn kÕt Bµi 1: T×m tõ ng÷ nãi vÒ: a. ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i. b. ThÓ hiÖn tÝnh c¸ch hay viÖc lµm tr¸i víi lßng nh©

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-cuong-on-tap-tv-4-len-5.d1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan