ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC ………………….                   ÑEÀ ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN 5
 Lôùp  ………….                                         
 Hoï vaø teân ……………………………………………..         Moân :  Toaùn     
                                              PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM  :
 Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi (a; b ; c) ñaët tröôùc yù traû lôøi ñuùng :
Baøi 1 :
1 . Phaân soá ñöôïc ñoïc ñaày ñuû laø :
    a. Möôøi taùm phaàn hai laêm .    
    b. Möôøi taùm treân  hai möôi  laêm .                          
    c.Möôøi taùm phaàn hai möôi laêm .
2.  Phaân soá Naêm möôi hai phaàn taùm möôi tö  ñöôïc vieát laø :
    a.                        b.                          c.                       d. 
 Baøi 2: (1, 5 ñieåm)
1 . Keát quaû pheùp coäng :   + laø   :         a.            b.           c.            d.                      
2 . Keát quaû daõy tính     : -  laø   :           a.             b.               c.             d. 
 3 . Keát quaû pheùp tính   :      4 laø:              a.            b.             c.              d. 
4. Kết quả của phép tính : là :              a.              b.              c.               d.              
5. Tổng của phân số và 5 là :                       a.            b.             c.            d.                          
 6.              của 120 là :                                 a. 150           b. 96             c. 111            d. 120
7. Chu vi hình vuông  bằng m có cạnh là :   a.            b.         c.         d.
Baøi 3  : (1 ñieåm) 
1. Trong caùc phaân soá  ; ;   ;    phaân soá beù nhaát laø :
     a.                             b.                           c.                        d.
   2. Phaân soá baèng phaân soá naøo döôùi ñaây :
    a.                             b.                             c.                  d.
                                                   PHAÀN TÖÏ LUAÄN :
Bài 1. Tính giá trị biểu thức :                                   15897 – 4935 : 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước .Lần thứ nhất chảy vào bể ,lần thứ hai chảy thêm bể .Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước ?
Baøi giaûi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Baøi 3 : Tìm x , bieát : 
 
            a.    x    -       =                                     b.   x    :        =     8         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
              c.                                                         d.    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 4. Một của hàng có 50 kg đường .Buổi sáng đã bán 10 kg đường ,buổi chiều bán số đường còn lại .Hỏi cả hai buổi của hàng đã bán được bao nhiêu kg đường ?
Baøi giaûi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Baøi 5: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám :
  a.  2kg30 g  =   ……………………g                                 b.  2 giôø 15 phuùt    =    ………………..phuùt
  c. 32m2 49 dm2  =  …. dm2  .                                 d. 2 tạ 45 kg = ………………….kg
  e. 8m2 6cm2 = …………………….. cm2                                        g. 3000 năm = ............ thế kỉ
Bài 6: Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km .Anh Hải đi từ nhà ra thị xã ,khi đi được quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc .Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki lô mét nữa thì đến thị xã ?
Baøi giaûi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Baøi 7 :
a) Ñieàn  chöõ thích hôïp vaøo choã chaám :
 
                 A           4cm              B                            M              3cm          N
        
           2cm                         
 
               D                                    C              Q                                   P
              Hình    ……………………………………             Hình    ……………………………………
b)  Chu vi cuûa hình ABCD laø …………….        Dieän tích cuûa hình MNPQ laø ……………………………..
Bài 8: Tính:
  a)………………………........                     b) =……………………………..
  c) =…………………………….....                    d) =……………………………..
  e) 1 - =  ……………………………..                       g) + 5 =……………………………
Baøi 9 : Thöûa ruoäng hình chöõ nhaät coù chieàu daøi  60 m, chieàu roäng baèng chieàu daøi . Trung bình cöù 100m2  thì thu hoaïch ñöôïc 50 kg thoùc. Hoûi treân caû thöûa ruoäng ñoù ngöôøi ta thu hoaïch  ñöôïc  bao nhieâu ki-loâ-gam thoùc ?
Baøi giaûi :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120 m ,chiều rộng bằng chiều dài . Tính chu vi và diện tích sân trường ?
Baøi giaûi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài  11: Tìm  x:
     a)  x -                                 b)  x  :                         c) : x =
     ………………………………………                  ………………………………………             ...............................
     ………………………………………                  ………………………………………             ...............................
     ………………………………………                  ………………………………………             ...............................
Bài 12: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
               A
 
 
D                            B
 
                       4cm
Hình thoi ABCD có:
- Cạnh AB song song với cạnh ……………
- Cạnh AD song song với cạnh ……………
- AD = ………………………………………
- Chu vi hình thoi ABCD là: …………………
                 C
Bài  13: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 80m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó ?
Giải
…………………………....……………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
Bài 14: Tính:
a)                                       b)                                      c)      2 :
………………… ..                  ……………………                   ……………………
……………………                  ……………………                    ……………………
………………… ..                  ……………………                   ……………………
Baøi 15: Bieát raèng 6 naêm veà tröôùc, tuoåi cuûa hai chò em coäng laïi laø 28 tuoåi vaø chò hôn  em 6 tuoåi. Tính tuoåi em hieän nay.
Baøi giaûi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 16: Điền số thích hợp vào chỗ trống :
a)   =                    =                      =                      =                 = 
 
b)  3 giờ 17 phút      =   .......phút 14 thế kỉ             =   .......năm
     700 năm              =   …………..thế kỉ    2 năm 3  tháng   =   …………..tháng
Bài 17: Một hình chữ nhật có diện tích bằng m, có chiều dài bằngm.Tính chu vi của hình chữ nhật đó?
Baøi giaûi :
……………………………....…………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………….………………………………………………
Bài 18: Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 60 m ,chiều cao bằng độ dài đáy . Tính diện tích thửa ruộng ?
Baøi giaûi :
……………………………....…………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………….………………………………………………
Bài 19: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120 m ,chiều rộng bằng chiều dài .Tính chu vi và diện tích sân trường ?
Baøi giaûi :
……………………………....…………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
Bài 20: Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Baøi giaûi :
……………………………....…………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………………………………....…………………..……………………………………………
………………………………………………..………………………………………………
Đề số 1
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1:  Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?
 A.   43800 xe đạp.                           C.   80700 xe đạp
 B.   70700 xe đạp                           D.   50700 xe đạp 
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
 a) 32864 +5374 = 38238.     c) 289950 + 4761 = 284711. 
 b) 6728 + 2012 = 13858.  d) 532 + 314 = 656.           
Câu 3:   Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngoái trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?
 A.   417600 cây B.   509300 cây C.   733500 cây D.   743500 cây.
Câu 4:  Tính:  (m + n) x p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
 A.   350 B.   78 C.   560 D.   56
Câu 5:  Chọn số thích hợp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ………?
 A.   259 B.    931 C.   1141 D.   245
Câu 8:  Phát biểu nào sau đây là đúng:                                                        
 A.   Góc nhọn lớn hơn góc vuông. C.   Góc tù lớn hơn góc vuông.
 B.   Góc bẹt nhỏ hơn góc tù. D.   Góc nhọn lớn hơn góc tù.
Câu 9: Hai cạnh nào vuông góc nhau:
 A.   BC vuông góc CD.                  A                     B
 B.   AB vuông góc AD.             
 C.   AB vuông góc BC.           
 D.   BC vuông góc AD.                     
                                                                   D                              C
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:             M                  N
 a) MN và NP vuông góc.                      
 b) MN và MQ vuông góc.                     
 c) MQ và QP vuông góc.                    
 d) QP và PN không vuông góc                   Q                        P
Câu 11: Hình sau có mấy cặp cạnh song song nhau?          B
 A.   4 C.   1
             A                        C
           B.   3 D.   2                               
                                                                                              D
Câu 12:  Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?
 A.   204 m và 368       B.   532 m và 696 m     C.   386 m và 523 m D.368 mvà 532 m
Phần tự luận
Bài 1. Trong các số : 6215 ; 56820 ; 42005 ; 97920 ; 82908 ; 20301
-         Các số chia hết cho 2 là : ........................................
-         Các số chia hết cho 3 là : ........................................
-         Các số chia hết cho 5 là : ........................................
-         Các số chia hết cho 2 và 5 là : ....................................
-         Các số chia hết cho 5 và 9 là : ....................................
-         Các số chia hết cho 2 và 3 là : ....................................
-         Các số chia hết cho 2 , 5 , 9 là : ...................................
Bài 2. Đặt tính rồi tính        7515 x 305                              267 x 2143     
                                              92157 : 257;                         857200 : 15700
 
Bài 3. Một đồn xe du lịch, 4 xe đi đầu chở tất cả 180 người, 5 xe đi sau chở tất cả 270 người. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu người?
Bài 4. Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con l 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con l 28 tuổi.
   a) Tính số tuổi của bố và của con hiện nay
   b) Sau mấy năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.
Bài 5. Tính
a) 2629 x 21 - 2526                      b) 1575 + 81740 : 268  - 1255                      c) 25 x 69 x 4
Bài 6. Viết phân số tối giản:
6 phút= ..... giờ                            20 phút = ..... giờ          15 phút = ..... giờ
18 giây = ..... pht                       40 giây = pht               45 giây = .... pht
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện:
a)            b)                  c)
Bài 8. Lớp 4A có 27 học sinh, lớp 4E có 33 học sinh. Cả hai lớp đã mua 720 quyển vở. Hỏi mỗi lớp mua bao nhiêu quyển vở , biết rằng mỗi học sinh mua số vở như nhau ?
Bài 9. Mẹ có một tấm vải, lần thứ nhất mẹ cắt tấm vải, lần thứ hai mẹ cắt   tấm vải. Sau hai lần cắt tấm vải còn lại 14m. Hỏi:
Trước khi cắt tấm vải đó dài bao nhiêu mét?
Mỗi lần mẹ cắt bao nhiêu mét vải?
Bài 10. Hai người 10 ngày ăn hết 10kg gạo. Hỏi với mức ăn như thế, 4 người ăn 10 ngày hết bao nhiêu kg gạo?
Bài 11. Mét kho hµng ngµy ®Çu nhËn ®­îc 60 tÊn hµng, ngµy thø hai nhËn ®­îc b»ng sè tÊn hµng cña ngµy ®Çu. Ngµy thø ba nhËn Ýt h¬n ngµy ®Çu 5 tÊn. Hái trung b×nh mçi ngµy kho hµng ®ã nhËn ®­îc bao nhiªu tÊn hµng ?
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-06-22 09:30:15 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 955 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN 5, Tập đọc 4. TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC …………………. ÑEÀ ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN 5 Lôùp …………. Hoï vaø teân …………………………………………….. Moân : Toaùn PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM : Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi (a; b ; c) ñaët tröôùc yù traû lôø

https://tailieuhoctap.com/dethitapdoc4/de-on-tap-he-lop-4-len-5.svwa0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác