TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
KÌ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2020 (LẦN 1)
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

"Câu
hỏi" "Mã đề
351" "Mã đề
997" "Mã đề
659" "Mã đề
394" "Câu
hỏi" "Mã đề
351" "Mã đề
997" "Mã đề
659" "Mã đề
394"
1 A D B C 21 B C C B
2 C A C B 22 C D C D
3 A B B D 23 C C D D
4 A A B D 24 D C B A
5 C B C B 25 A D A B
6 B A C C 26 A D B B
7 D B A D 27 D C D C
8 C A D D 28 D C D C
9 A C D A 29 B B B A
10 D B A C 30 C B B A
11 B D C B 31 D D D D
12 D C D B 32 B D A C
13 C A B C 33 D D C D
14 D B A C 34 B B B A
15 B A A A 35 C C A C
16 C C D D 36 D D D C
17 A D B B 37 A A C B
18 A A A D 38 B B D D
19 D C C A 39 C D A B
20 B D D C 40 C D C B