bai ôn tập hình 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Nguyễn Văn Tề

Bài 1:  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D.
a) Chứng minh rằng tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC.
b) Chứng minh AE. AB = AF. AC
Bài 2:  Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O; R). Về phía ngoài tam giác dựng tam giác đều ACD. BD cắt đường tròn tại E và cắt đường cao AH của tam giác ABC tại M.
a) Chứng minh tứ giác ADCM nội tiếp.
b) Tính DE theo R.
Bài 3: Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Vẽ tiếp tuyến (d) của (O) tại B. Các đường thẳng AC, AD cắt (d) lần lượt tại P và Q.
Chứng minh tứ giác CPQD là tứ giác nội tiếp.
Bài 4:  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB theo thứ tự tại E và D.
a) Chứng minh AD. AC = AE.AB.
Bài 5: Cho đường tròn (O; R) có dây  . Vẽ đường tròn (M) đường kính BC. Lấy điểm   ( A ở ngoài (O)). AB, AC cắt (O) tại D và E. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, AH cắt DE tại I.
a) Chứng minh AD. AB = AE. AC.
b) Chứng minh I là trung điểm của DE.
c) AM cắt DE tại K. Chứng minh IKMH nội tiếp.
Bài 6: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là hai tiếp điểm). Vẽ   tại D cắt (O) tại E. Vẽ   tại F và   tại H. Gọi  M là giao điểm của DF và BE, N là giao điểm của HF và CE.
a) Chứng minh tứ giác EFCH, EGBD nội tiếp.
b) Chứng minh 
c) Chứng minh tứ giác EMFN nội tiếp
Bài 7: Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho ) OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB và AC đến đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm.
a) Chứng minh tứ giác OBAC là một tứ giác nội tiếp.
b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn (O) tại điểm D khác B. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E khác D. Chứng minh 
c) Chứng minh: BC. CE = AC. BE (X)

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2016-12-21 12:52:45 | Thể loại: tai liệu | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: docx
lần xem

đề thi bai ôn tập hình 9, tai liệu. Nguyễn Văn Tề Bài 1: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D. a) Chứng minh rằng tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC. b) Chứng minh

https://tailieuhoctap.com/dethitailieu/bai-on-tap-hinh-9.t3lq0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác