Đề thi học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 6
( Thời gian làm bài: 90  phút)
( HS làm trực tiếp vào tờ giấy thi này)
 
Họ và tên: ………………………………       SBD: ………………………………….
Lớp: ……………………………………        Trường: ………………………………..
Chữ ký người coi thi
1: ……………………………………….
2: ……………………………………….
 
Số phách
 
 
Chữ ký người chấm thi
1: ………………………………
2: ………………………………
 
Điểm bài thi
 
Số phách
 
ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2điểm) 
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
A.
B.  
C.
D.
Câu 2: Khi rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Kết quả của phép tính  là
A.-6                                 B. 16                               C.   -8                           D. -16
Câu 4: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
A. Góc xOt = góc yOt = góc xOy                                 
B. Góc xOt+góc tOy= góc xOy
C. Góc xOt = góc yOt và Góc xOt+góc yOt = góc xOy 
D. Góc xOt= góc yOt
Câu 5: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp.
Các khẳng định
 
Đúng
Sai
1) Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
 
 
2) Nếu ( với b, d khác 0 và a,b,c,d ) thì và  là hai phân số đối nhau.
 
 
3) Hai góc có tổng số đo bằng 180 là hai góc kề bù.
 
 
 
4) Trong hai góc  bù nhau luôn có một góc tù.
 
 
 
 


 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN 6
( Thời gian làm bài: 90  phút)
( HS làm trực tiếp vào tờ giấy thi này)
 
Họ và tên: ………………………………       SBD: ………………………………….
Lớp: ……………………………………        Trường: ………………………………..
Chữ ký người coi thi
1: ……………………………………….
2: ……………………………………….
 
Số phách
 
 
Chữ ký người chấm thi
1: ………………………………
2: ………………………………
 
Điểm bài thi
 
Số phách
 
ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2điểm) 
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
A.
B.  
C.
D.
Câu 2: Khi rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Kết quả của phép tính  là
A.-6                                 B. 16                               C.   -8                           D. -16
Câu 4: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
A. Góc xOt = góc yOt = góc xOy                                 
B. Góc xOt+góc tOy= góc xOy
C. Góc xOt = góc yOt và Góc xOt+góc yOt = góc xOy 
D. Góc xOt= góc yOt
Câu 5: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp.
Các khẳng định
 
Đúng
Sai
1) Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
 
 
2) Nếu ( với b, d khác 0 và a,b,c,d ) thì và  là hai phân số đối nhau.
 
 
3) Hai góc có tổng số đo bằng 180 là hai góc kề bù.
 
 
 
4) Trong hai góc  bù nhau luôn có một góc tù.
 
 
 
 


 
                                                                         Học sinh
 
 
 Không được                                                                         viết vào
 
 
 
               Phần này
 
 
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
Thực hiện các phép tính sau:   
a)                  b)               c)     
Bài 2: (2 điểm)
Tìm số nguyên x , y biết
a)           b)                c)         d)
Bài 3: (3 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 và góc xOy = 800.
a). Tính góc yOt  ?
b). Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
c) Vẽ góc xOm kề bù với góc xOt.Vẽ On là tia phân giác của góc xOm. Tính góc mOn?
Bài 4: (1 điểm)
Cho           So sánh S với 1
 
Bài làm
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:47:58 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 2, Số học 6. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN 6 ( Thời gian làm bài: 90 phút) ( HS làm trực tiếp vào tờ giấy thi này) Họ và tên: ……………………………… SBD: …………………………………. Lớp: …………………………………… Trường: ……………………………….. Chữ ký người coi thi 1: ………………………………………. 2: ………………………………………. Số phách Chữ ký người chấm thi 1: ……………………………… 2: ……………………………… Điểm bài thi Số phách ĐỀ BÀI I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4). Câu 1:

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2.plb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác