Đề thi học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 
 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2014-2015
Môn : Toán 6.
( Thời gian làm bài 90 phút).
 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm).
         Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Kết quả của phép tính (-1)4.(-3).(3)2 là:
   A. 18    B. - 18  C. - 27  D. (-3)3
Câu 2. Biết .Giá trị của x  và y lần lượt là:
   A. -11 và  -10        B. 11 và -18  C. -11 và 10  D. 11 và 18
Câu 3. Biết . Số x  là:
   A. -16            B. 4   C. - 4  D. 4 ; -4
Câu 4. Tia Ot là tia phân giác của khi:
   A.  =                                        C. =   và  = 
   B. =   =                             D.   = và =
Câu 5. Điền dấu x vào cột đúng (Đ), sai (S) trong các khẳng định sau :
Khẳng định
Đ
S
1. Tổng của các số nguyên âm là một số nguyên âm
 
 
2. Tích của các số nguyên âm là một số nguyên dương
 
 
3. Tổng của một số nguyên âm với  một số nguyên dương là một số nguyên âm
 
 
 
4. Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu là phân số dương
 
 
 
PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:
    a) - 4 . 125 . (-9) . (-8) .(-25)
b)    + . | 5 + 2.(-5) |

     c) . + . +
Câu 2. Tìm x  biết:
    a)– 2 28 11                                      c)  .()         
    b)19 – (2 5)3 18                                d)    –  
Câu 3. Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia O. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho
        = 600;   = 1200.
a)     Tia Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao ?
b)    Vẽ tia Om là tia phân giác của . Tính ?
c)     Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia O.Tính ?
Câu 4. Tính nhanh.
                            

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:46:21 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.48 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 2, Số học 6. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn : Toán 6. ( Thời gian làm bài 90 phút). PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4. Câ

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-hoc-ki-2.nlb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác