Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

    

ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2,5 điểm)Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (2 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      với .
Bài 3:  (3,5 điểm)
a)      Tìm ƯCLN (48; 60; 90) và BCNN (72; 96; 288).
b)     Số a được viết bởi 2015 chữ số 1 liền nhau, số b là số tự nhiên có ba chữ số. Tìm các số b để a + b chia hết cho 300.
c)      Một đội thanh niên làm công tác cứu trợ các vùng gặp thiên tai gồm 225 nam và 180 nữ. Khi tham gia ban tổ chức muốn chia đội thành các nhóm sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các nhóm. Hỏi ban tổ chức chia được bao nhiêu nhóm để số thanh niên trong mỗi nhóm ít nhất?
Bài 4:  (2 điểm) Trên cùng tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 7cm, ON = 5cm.
a)      Chứng tỏ rằng N nằm giữa O và M. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
b)     Trên tia Ox lấy điểm P sao cho OP = 3cm. Chứng tỏ rằng N là trung điểm của đoạn thẳng PM.
 
 
 
ĐỀ SỐ 2: QUẬN 3, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 2:  (2,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (2 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong quận khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư 3 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu? Biết số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 em.
Bài 4:  (0,5 điểm) So sánh 2300 và 3200.
Bài 5:  (2 điểm) Trên cùng tia Ox, vẽ OA = 5cm, OB = 7cm, OC = 9cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b)     Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
c)      Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho O là trung điểm của AD. Tính độ dài đoạn thẳng BD.
1    

ĐỀ SỐ 3: QUẬN 6, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (2 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
Bài 3:  (1 điểm) Tìm BCNN (72; 60; 42).
Bài 4:  (1 điểm) Tìm số tự nhiên a biết và .
Bài 5:  (2 điểm) Vẽ tia Bx. Trên tia Bx, vẽ hai điểm A và C sao cho BA = 3cm, BC = 7cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AC.
b)     Trên tia đối của tia Bx, vẽ điểm D sao cho BD = 1cm. Hỏi điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng DC không? Vì sao?
Bài 6:  (1 điểm) Trong đợt tổng kết năm học, lớp 6/1 tham gia tốt các phong trào do nhà trường tổ chức. Nhà trường đã thưởng cho lớp 300 quyển tập và 180 cây viết. Lớp đã ủng hộ cho các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa 72 quyển tập và 84 cây viết. Phần còn lại thì chia đều cho các tổ. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi đó, mỗi tổ được bao nhiêu quyển tập và bao nhiêu cây viết?
 
 
 
ĐỀ SỐ 4: QUẬN 8, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (3 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1 điểm)
a)      Tìm ƯCLN (24; 36; 160).
b)     Tìm BCNN (20; 175; 55).
Bài 4:  (1 điểm) Một trường THCS tổ chức cho khoảng 600 đến 700 học sinh tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 42 hay 45 em vào một xe thì đều không dư em nào?
Bài 5:  (0,5 điểm) Tính A = 3 + 5 + 7 + … + 79 + 100.
Bài 6:  (2 điểm) Trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a)      Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b)     Tính AB.
c)      Trên tia Ax lấy điểm C sao cho AC = 8cm. Chứng minh OC = 3AB.
1    

ĐỀ SỐ 5: QUẬN 9, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 2:  (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a)      .
b)     .
c)      và .
d)     .
Bài 3:  (1 điểm) Tìm các chữ số a và b sao cho số .
a)      Chia hết cho 2 và 9.
b)     Chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 1.
Bài 4:  (1 điểm) Tìm các số tự nhiên x sao cho .
Bài 5:  (2 điểm) Số học sinh của một trường khoảng từ 1000 đến 1200. Khi xếp hàng, mỗi hàng có 36, 40 hay 45 học sinh thì đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.
Bài 6:  (2 điểm) Trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 10cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b)     Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA, N là trung điểm đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
 
 
ĐỀ SỐ 6: QUẬN 10, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (3 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 3n + 13 chia hết cho n.
Bài 4:  (2 điểm) Số học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục. Nếu xếp mỗi hàng 6 em, 8 em hoặc 10 em thì luôn vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường biết rằng số học sinh khối 6 trong khoảng từ 200 đến 300 em.
Bài 5:  (2 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 7cm.
a)      Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b)     Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c)      Trên tia AB, vẽ điểm C sao cho AC = 8cm. Điểm B có là trung điểm của AC không? Vì sao?
1    

ĐỀ SỐ 7: QUẬN 11, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính sau:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 3:  (2 điểm)
a)      Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -15; 0; 3; - 6; 10.
b)     Tìm BCNN (24; 36).
c)      An (sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) và Mark (sinh sống tại thành phố Sydney, Úc) thường liên lạc với nhau bằng cách nói chuyện qua Internet. Họ cần truy cập vào Internet cùng một thời gian để có thể nói chuyện với nhau. Để chọn được thời gian nói chuyện thích hợp, An quan sát các múi giờ trên thế giới và thấy như sau:
-          Ho Chi Minh City, Vietnam 13 : 00
-          Sydney, Australia 17 : 00
An và Mark không thể nói chuyện trong khoảng thời gian từ 7g sáng đến 16g chiều theo giờ địa phương vì họ phải đến trường và từ 23g đêm tời 7g sáng theo giờ địa phương vì đó là thời gian họ đang ngủ. Em hãy vẽ bảng sau vào trong giấy làm bài và tìm khoảng thời gian thích hợp theo giờ địa phương mà An và Mark có thể nói chuyện với nhau.
Địa điểm
Thời gian thích hợp
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thành phố Sydney
 
Bài 4:  (1 điểm) Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (vẽ trên cùng một hình)
-          Vẽ 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
-          Vẽ đoạn thẳng AB, tia AC, đường thẳng BC.
Bài 5:  (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OB = 4cm; OA = 7cm.
a)      Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b)     Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c)      Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AD.
1    

ĐỀ SỐ 8: QUẬN 12, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 2:  (2 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1,5 điểm) Một lớp học có 24 nam và 18 nữ. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ. Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
Bài 4:  (1 điểm)
a)      Tìm ƯCLN (30; 48).
b)     Tìm x, biết: và .
Bài 5:  (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng:
  chia hết cho 13.
Bài 6:  (2 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 7cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b)     Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng AD.
c)      Hỏi điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng DB không? Vì sao?
1    

ĐỀ SỐ 9: QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2015 – 2016
Bài 1:
1)     a) Viết tập hợp M các số nguyên x sao cho (bằng cách liệt kê) (0,5 điểm).
b) Tìm ƯCLN (150; 200)   (0,5 điểm).
c) Tìm BCNN (90; 120; 180)  (0,5 điểm).
2)     Thực hiện phép tính sau:
a)    (0,5 điểm).
b)   (0,5 điểm).
c)   (0,5 điểm).
3)     Tìm số tự nhiên x biết:
a)    (0,5 điểm).
b)    (0,5 điểm).
c) 20 chia hết cho x    (0,5 điểm).
d)    (0,5 điểm).
Bài 2:  Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 100 đến 200 học sinh, khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 18 để chào cờ đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường (1 điểm).
Bài 3:  Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (vẽ trên cùng một hình) (1 điểm).
-          Vẽ hai tia Ax và Ay là hai tia đối nhau.
-          Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy, vẽ tia AB.
-          Lấy điểm D thuộc tia Ax (D khác A), vẽ đoạn thẳng BD.
-          Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Bài 4:  Trên tia Ox lấy hai điểm E và F sao cho OE = 6cm; OF = 12cm.
a)      Trong ba điểm O, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? (0,75 điểm).
b)     Tính độ dài đoạn thẳng EF (0,75 điểm).
c)      Chứng tỏ E là trung điểm của đoạn thẳng OF (0,5 điểm).
d)     Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OE. Tính độ dài đoạn thẳng ME. (0,5 điểm).
Bài 5:  Cho . Chứng tỏ (0,25 điểm).
Bài 6:  Để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1, bạn Việt mua 3 cây bút bi, 5 quyển tập. Biết rằng giá mỗi cây viết bi là 2000 đồng. Tính số tiền bạn Việt đã mua là 36000 đồng. Hỏi giá tiền một quyển tập mà bạn Việt đã mua là bao nhiêu? (0,25 điểm).
1    

ĐỀ SỐ 10: QUẬN TÂN PHÚ, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1 điểm)
a)      Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2015; -2016; 1; 5; -15; 0.
b)     Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: 0; (+2015); (-2016).
Bài 2:  (3 điểm) Thực hiện các phép tính hợp lý:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 4:  (2 điểm) Lớp 6A được thầy giáo tổ chức hai hoạt động:
a)      Hoạt động 1: thầy giáo chia 20 nam và 16 nữ vào các nhóm sao cho số nam và số nữ ở các nhóm bằng nhau. Hỏi lớp 6A có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
b)     Hoạt động 2: thầy giáo nêu thông tin số liệu do một nhóm học sinh đã thu thập trong đợt thi đua “Hoa điểm 10” của lớp như sau:
-          Lớp 6A có 36 bạn được từ một điểm 10 trở lên; 31 bạn được từ hai điểm 10 trở lên; 11 bạn được từ ba điểm 10 trở lên; 5 bạn được bốn điểm 10.
-          Không có bạn nào được nhiều hơn bốn điểm 10.
Hỏi trong đợt thi đua đó, lớp 6A có tất cả bao nhiêu điểm 10?
Bài 5:  (2,5 điểm) Cho đoạn thẳng MN = 8cm. Lấy điểm A thuộc đoạn thẳng MN sao cho AM = 4cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AN.
b)     Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ dài đoạn thẳng HN?
c)      Trên tia đối của tia AN lấy điểm E sao cho AE = 2cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HE?
 
 
ĐỀ SỐ 11: QUẬN TÂN PHÚ, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1 điểm) Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 4 và nhỏ hơn 13 bằng hai cách.
Bài 2: (2,5 điểm) Thực hiện hợp lí các phép tính sau:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (2,5 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 4:  (0,5 điểm) Cho . Chứng minh A chia hết cho 13.
Bài 5:  (1,5 điểm) Học sinh khối lớp 6 của một trường có trong khoảng từ 200 đến 250. Trong lễ chào cờ, nếu xếp hàng 8, hàng 10, hàng 12 đều dư 5 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 6?
Bài 6:  (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 5cm.
a)      Tính BC.
b)     Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC, sao cho BD = 4cm. Tính CD.
c)      Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Tại sao?
1    

ĐỀ SỐ 12: QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2,5 điểm) Tính:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 2:  (2 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ. Hỏi số học sinh của trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 học sinh.
Bài 4:  (1,5 điểm)
a)      Tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của 60 và 72.
b)     Cho tập hợp . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
Bài 5:  (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b)     Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c)      Trên tia Bx lấy điểm C tùy ý (không trùng điểm B). Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng AB và BC. Tính độ dài đoạn thẳng AC, biết MN = 5cm.
Bài 6:  (0,5 điểm) Cho A =  (3n + 2015)(3n + 2016) với nN. Hãy chứng minh A chia hết cho 2.
 
 
 
ĐỀ SỐ 13: QUẬN BÌNH THẠNH, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Tính nhanh nếu có thể:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 2:  (3,5 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     và (xN).
Bài 3:  (1,5 điểm) Khối 6 của một trường có khoảng từ 200 đến 300 học sinh. Nếu chia số học sinh này vào các lớp mà mỗi lớp có 30 em, 40 em hoặc 48 em thì đều dư ra 3 em. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?
Bài 4:  (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 8cm.
a)      Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng MN.
b)     Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng ON. Tính độ dài đoạn thẳng MI.
c)      Trên tia đối của tia IO lấy điểm K sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MK. Tính độ dài đoạn thẳng KN.
1    

ĐỀ SỐ 14: QUẬN GÒ VẤP, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
Bài 2:  (3 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y biết:
a)      .
b)     và .
c)      là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 2.
Bài 3:  (2 điểm) Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về môi trường xanh, đoàn học sinh của một trường trung học cơ sở được đi tham quan Vườn ươm tại huyện Củ Chi. Số học sinh khi xếp lên xe 40 chỗ hay xe 45 chỗ thì đều vừa đủ. Biết rằng đoàn học sinh đi tham quan có trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, trong đó có 10 học sinh khối 7, còn lại đều là học sinh khối 6. Tìm số học sinh khối 6 đi tham quan vườn ươm.
Bài 4:  (1 điểm) Cho .
a)      Viết tập hợp B bằng cách liệt kê phần tử.
b)     Tính tổng các số nguyên m thuộc tập hợp B.
Bài 5:  (2 điểm) Trên tia Ax vẽ hai điểm M, N sao cho AM = 3cm, AN = 7cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng MN.
b)     Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm I sao cho AI = 5cm.  Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng IK.
 
 
 
ĐỀ SỐ 15: QUẬN THỦ ĐỨC, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên là ước của 15 bằng cách liệt kê các phần tử.
Bài 2:  (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
c)      .
d)     .
Bài 3:  (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a)      .
b)     .
c)      và x lớn nhất.
d)     .
Bài 4:  (1 điểm) Một rổ táo có từ 250 đến 300 quả. Nếu xếp vào mỗi đĩa 7 quả, 10 quản hoặc 14 quả thì đều vừa đủ không thừa quả nào. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả táo?
Bài 5:  (2 điểm) Trên tia Ay lấy hai điểm B và C sao cho AB = 8cm; AC = 4cm.
a)      Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b)     Tính độ dài đoạn thẳng BC.
c)      Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
d)     Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC, trên tia đối của tia Ay lấy điểm D sao cho AD = 4cm. Chứng tỏ I là trung điểm của đoạn thẳng BD.
1    

ĐỀ SỐ 16: TRƯỜNG …, QUẬN 2, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1,5 điểm)
a)      Viết tập hợp M các số nguyên x sao cho (bằng cách liệt kê).
b)     Tìm ƯCLN (270; 378).
c)      Tìm BCNN (15; 50; 75).
Bài 2:  (1,5 điểm) Thực hiện phép tính sau:
a)      .
b)     .
Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a)      .
b)     50 chia hết cho x.
c)      .
Bài 4:  (1 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi trường đó khối 6 có bao nhiêu học sinh?
Bài 5:  (1 điểm) Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (vẽ trên cùng một hình).
-          Vẽ đoạn thẳng AB.
-          Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
-          Lấy điểm C sao cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tia MC.
-          Vẽ tia MD là tia đối của tia MC.
Bài 6:  (3 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm.
a)      Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b)     Tính độ dài đoạn thẳng BC?
c)      Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BD.
d)     Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
Bài 7:  Cho là số có 6 chữ số. Chứng minh rằng số là bội của 3.
 
ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG …, QUẬN4, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1,5 điểm)Thực hiện phép tính:
a)      .   b) .   c) .
Bài 2:  (1,5 điểm) Tìm x biết:
a)      .
b)     .
c)      với xZ.
Bài 3:  (2 điểm)
a)      Tìm tập hợp các số aN chia hết cho 3 và thỏa mãn 100
b)     Tìm ƯCLN (32; 128; 224) và BCNN (13; 14; 95).
Bài 4:  (2 điểm)
a)      Số học sinh khối 6 của một trường THCS từ 200 đến 400 học sinh. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó.
b)     Tìm số , biết rằng .
Bài 5:  (3 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm.
a)      Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b)     Gọi C là điểm trên đoạn AB sao cho BC = 2cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OC không? Vì sao?
1    

ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG …, QUẬN5, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (1 điểm)
a)      Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 4; -15; 3; 5; -2; 0.
b)     Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: 0; (-12); (+2011).
Bài 2:  (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính hợp lý:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a)      .
b)     .
c)      .
Bài 4:  (2 điểm) Để áp dụng “Phương pháp học nhóm”, giáo viên chia 60 nữ và 75 nam vào các nhóm sao cho số nam và số nữ ở các nhóm bằng nhau.
a)      Hỏi giáo viên đó có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm?
b)     Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
Bài 5:  (3 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho AM = 3cm.
a)      Tính độ dài đoạn thẳng MB?
b)     Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MB. Tính IB?
c)      Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = 4cm. Tính AD?
Bài 6:  (1 điểm) Người ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2011 liền nhau thành một số tự nhiên A. Hỏi số tự nhiên A có bao nhiêu số?
 
 
 
ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG …, QUẬN7, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính:
a)      .
b)     .
Bài 2:  (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a)      .
b)     chia hết cho cả 2 và 9.
c)      x > 1; x và 210 là hai số nguyên tố cùng nhau.
Bài 3:  (1 điểm) Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử, biết:
 .
Bài 4:  (1,5 điểm) Một trường tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở sân trường. Có 5 học sinh điều khiển chương trình, số học sinh còn lại chia thành nhóm 12, nhóm 18, nhóm 20 thì đều vừa đủ. Tìm số học sinh của trường biết rằng số học sinh là một số có 4 chữ số và nhỏ hơn 1200.
Bài 5:  (2,5 điểm) Trên tia Ax vẽ 2 điểm B, C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.
a)      Tính CB.
b)     Gọi I là trung điểm của CB. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia Ax sao cho AD = 5cm. Hỏi A có là trung điểm của DI không? Vì sao?
 
1Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:28:18 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 47 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Số học 6. ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1, NĂM 2015 – 2016 Bài 1: (2,5 điểm)Thực hiện phép tính: a) . b) . c) . Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết: a) . b) . c) với . Bài 3: (3,5 điểm) a) Tìm ƯCLN (48; 60; 90) và BCNN (72; 96; 288). b

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-hoc-ki-1.77l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác