dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
§Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng
 
N¨m häc 2006 - 2007
__________
 
 
M«n thi : To¸n                          Líp 6
 
Ngµy thi : 26/5/2007
 
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
C©u 1 (4 ®iÓm)
T×m x z
 
a)         b)
 
 
C©u 2 (4 ®iÓm):
a) Chøng minh :
 
b) So s¸nh                                                            víi n N
 
C©u 3 (4 ®iÓm) :
§éi v¨n nghÖ cña tr­êng CÇu DiÔn cã tõ 70 ®Õn 100 häc sinh. Sè nam chiÕm 3/8 tæng sè. Trong ®ã 2/9 sè nam lµ sè häc sinh nam khèi 6. Trong sè häc sinh 9 n÷ cña tr­êng th× cã tíi 4/9 sè n÷ häc sinh n÷ khèi 6.
 TÝnh sè häc sinh nam, häc sinh n÷ khèi 6.
 
C©u 4 (4 ®iÓm) :
 Cho          = 135o. KÎ 2 tia Bx, By n»m trong gãc ABC sao cho           = 90o,
            = 90o. KÎ tia Bm lµ ph©n gi¸c cña
a) So s¸nh          vµ
b) VÏ tia Bz sao cho BC lµ tia ph©n gi¸c cña         chøng tá tia Bz, BA ®èi nhau.
c) Chøng tá Bm lµ ph©n gi¸c cña
 
C©u 5 (4 ®iÓm) : Cho A lµ sè nguyªn d­¬ng. BiÕt r»ng trong 3 mÖnh ®Ò sau ®©y (P, Q, R) chØ cã duy nhÊt mét mÖnh ®Ò sai.
a) H·y t×m mÖnh ®Ò sai.
b) H·y t×m A.
 P : A + 51 lµ sè chÝnh ph­¬ng.
 Q : A cã ch÷ sè tËn cïng lµ 1.
 R : A - 38 lµ sè chÝnh ph­¬ng.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-04-02 20:27:53 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 192 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6, Số học 6. §Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng N¨m häc 2006 - 2007 __________ M«n thi : To¸n Líp 6 Ngµy thi : 26/5/2007 Thêi gian lµm bµi : 120 phót C©u 1 (4 ®iÓm) T×m x z a) b) C©u 2 (4 ®iÓm): a) Chøng minh : b) So

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-chon-hoc-sinh-nang-khieu-lop-6.ak4twq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác