20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường THCS Suối Ngô                                                  Một số đề kiểm tra hkII


 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
 
Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a/
b/
c/
d/
Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:
a/
b/ , víi x lµ sè nguyªn
Bµi 3. (2.0 ®iÓm).
Mét v­ên c©y ¨n qu¶ cã 45 c©y gåm ba lo¹i c©y Cam, b­ëi, Chanh. Sè c©y Cam chiÕm tæng sè c©y, sè c©y b­ëi chiÕm tæng sè c©y cßn l¹i. TÝnh sè c©y mçi lo¹i.
Bµi 4. (2.5 ®iÓm).
VÏ tia Ox. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .
a) trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× sao?
b) TÝnh sè ®o .
c) Chøng tá tia Oy lµ tia ph©n gi¸c cña .
Bµi 5. (0.5 ®iÓm).
Kh«ng quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè h·y tÝnh hîp lý tæng sau:
.
(HD: bµi 5:
= .
..................................(§Ò cã 01 trang).....................................
 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
 
Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a/
b/
c/
Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:
a/
b/
c/
Bµi 3. (2.0 ®iÓm).
Mét líp häc cã 36 häc sinh gåm ba lo¹i Giái, Kh¸ vµ Trung b×nh, kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i YÕu vµ KÐm. Sè häc sinh Kh¸ chiÕm sè häc sinh c¶ líp, sè häc sinh Trung b×nh chiÕm sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh Giái cña líp.
Bµi 4. (2.5 ®iÓm).
Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Ot vµ Oy sao cho .
a) TÝnh sè ®o .
b) Chøng tá tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña .
c) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. TÝnh sè ®o
Bµi 5. (0.5 ®iÓm).
Cho . Chøng tá r»ng C chia hÕt cho 40
 
..................................(§Ò cã 01 trang).....................................
 
 
 
 
 
 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
 
Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a/
b/
c/
Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:
a/
b/
c/
Bµi 3. (2.0 ®iÓm).
Mét tr­êng häc cã 516 häc sinh gåm bèn khèi 6,7,8 vµ 9 . Sè häc sinh Khèi 6 b»ng  sè häc sinh c¶ tr­êng. Sè häc sinh khèi 7 vµ 8 b»ng 75% sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh khèi 9.
Bµi 4. (2.5 ®iÓm).
Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .
a) TÝnh sè ®o .
b) Chøng tá tia Oy lµ tia ph©n gi¸c cña .
c) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. TÝnh sè ®o vµ gãc
Bµi 5. (0.5 ®iÓm).
TÝnh nhanh tæng sau:
.
 
..................................(§Ò cã 01 trang).....................................
 
 
 
 
 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
 
Bµi 1. (2.5 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a/
b/
c/
d/
Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:
a/
b/
c/
Bµi 3. (2.5 ®iÓm).
Mét líp häc cã 40 häc sinh gåm bèn lo¹i: Giái, Kh¸, Trung b×nh vµ YÕu . Sè häc sinh Giái chiÕm  sè häc sinh c¶ líp. sè häc sinh YÕu chiÕm sè häc sinh c¶ líp, sè häc sinh Trung b×nh b»ng sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i cña líp.
Bµi 4. (2.5 ®iÓm).
Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .
a) TÝnh sè ®o .
b) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. Chøng tá tia Ox lµ tia ph©n gi¸c cña .
Bµi 5. (0.5 ®iÓm).
T×m tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã mÉu lµ 20, lín h¬n vµ nhá h¬n
 
 
..................................(§Ò cã 01 trang).....................................
 
 
 
 
 
 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
 
Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a/
b/
d/
Bµi 2. (2.5 ®iÓm). T×m x biÕt:
a/
b/
c/
Bµi 3. (2.0 ®iÓm).
Mét líp häc cã 35 häc sinh gåm ba lo¹i: Giái, Kh¸, vµ Trung b×nh. Sè häc sinh Trung b×nh chiÕm  sè häc sinh c¶ líp. Sè häc sinh Kh¸ chiÕm sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh Giái cña líp.
Bµi 4. (2.0 ®iÓm).
Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia OA, vÏ hai tia OB vµ OC sao cho .
a) TÝnh sè ®o .
b) Chøng tá tia OB lµ tia ph©n gi¸c cña .
b) VÏ tia OA’ lµ tia ®èi cña tia OA. TÝnh .
Bµi 5. (0.5 ®iÓm).
Chøng tá r»ng nÕu P lµ sè nguyªn tè l¬n h¬n 3 vµ  2p + 1 còng lµ sè nguyªn tè th× 4p + 1 lµ hîp sè
 
..................................(§Ò cã 01 trang).....................................
 
 
 
 
 
 
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)
 
Bµi 1: (2 ®iÓm) Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
1) Sè ®èi cña lµ;
A/2) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ ( -5).(-10) lµ:
A/3) Gi¸ cña x trong biÓu thøc:
A/4) Cho ®o¹n th¼ng AB = 6 6cm. Mét ®iÓm C n»m gi÷a A vµ B sao cho BC = 2cm. Khi ®ã ®o¹n th¼ng AC cã ®é dµi lµ
A/Bµi 2. (3.5 ®iÓm).
1)TÝnh gi¸ trÞ cña mçi biÓu thøc sau:
a)
b)
2) T×m x biÕt:
a) 3x - 7 = 5
b/
Bµi 3. (1.5 ®iÓm).
Hai ng­êi thî cïng lµm chung mét c«ng viÖc. NÕu lµm riªng ng­êi thø nhÊt ph¶i mÊt 4 giê, ng­êi thø hai ph¶i mÊt 3 giê ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Hái nÕu hai ng­êi lµm chung th× sau mÊy giê hoµn thµnh c«ng viÖc.
Bµi 4. (3.0 ®iÓm).
Trªn ®­êng th¼ng xx’ lÊy mét ®iÓm O. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê xx’ vÏ hai tia Oy, Oz sao cho .

1

GV: LÊ MỸ HẠNH


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-03-16 11:53:25 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 1129 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.69 M | File type: doc
lần xem

đề thi 20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án), Số học 6. Trường THCS Suối Ngô Một số đề kiểm tra hkII §Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m M«n: To¸n 6 Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò) Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a/ b/ c/ d/ Bµi 2. (2.0 ®iÓ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/20-de-thi-toan-6-hkii-co-dap-an.2lms0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan