KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: Sinh học (ĐỀ 1)

ĐỀ BÀI:
Câu 1:(4 điểm)Hãylựachọnđápánđúngtrongcáccâusau
1. Di truyềnhọc là gì?
Hiệntượngtruyềnđạttấtcảcáctínhtrạngcủathếhệtrướclàmcho con cháusinh ra giốnghệtvớibốmẹcủachúng
Hiệntượngtruyềnđạtcáctínhtrạngcủabốmẹ, tổtiênchocácthếhệ con cháu
Hiệntượng con sinh ra khácvớibốmẹvàkhácnhauvềnhiều chi tiết
Hiệntượng con sinh ra con sinh ra giốngvớicáccáthểcủanhữngloàicùngsốngtrongđiềukiệnđó
2. Khi chocâycàchuaquảđỏthuầnchủng lai phântíchthìthuđượckếtquảnàosauđây?
A. Tỉlệ 3 quảđỏ: 1 quảvàng B. Toànquảvàng
C. Tỉlệ 1 quảđỏ : 1 quảvàng D. Toànquảđỏ
3. Nơilưutrữvàtruyềnđạtthông tin di truyền là
A. ADN B. protein C. mARN D. rARN
4. Trong lần phân bào lần I của giảm phân, NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào ở
A. kì đầu B. kì giữa C. kì sau D. kì cuối
Câu 2 (3.0 điểm)
a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN.
b. Một đoạn mARN có trình tự các Nuclêôtit như sau:
- X - A - G - G - U - X - A - U – A - G –
Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen tổng hợp nên đoạn mARN đó.
Câu 3 (3 điểm). Một gen có chiều dài 5100 Ao nuclêôtit và có số nuclêôtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tổng số nuclêôtit và số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên.

II. ĐÁP ÁN
Câu 1: (4 điểm)
ý
1
2
3
4

Đáp án
B
D
A
B

Điểm
1
1
1
1

Câu 2(3điểm)
Cấutrúckhônggiancủa ADN.
- Năm 1953, J. Oatxonvà F. Crick côngbốmôhìnhcấutrúckhônggian ADN.
- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch nuclêôtit song song, xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
- Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành từng cặp A - T; G - X theo nguyên tắc bổ sung.
- Mỗi vòng xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính vòng xoắn là 20 A0.

0.5

0.5

0.5
0.5

b. Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen tổng hợp nên đoạn mARN
Mạch 1: - G – T – X – X – A – G – T – A – T – X
Mạch 2: - X – A – G – G – T – X – A – T – A – G


1


Câu3(3 điểm)
Tổngsốnuclêôtitcủa gen :
(5100 : 3.4) x 2 = 3000 (nuclêôtit)
Sốlượngtừngloạinucleotit:
A = T = (3000 x 30)/100 = 900 (nuclêôtit)
G = X = (50 - 30) x 3000/100 = 600 (nuclêôtit)
1


2