PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2017-2018
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐĂK NHOONG MÔN: SINH HỌC – KHỐI: 9
Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được quy luật phân li độc lập; ứng dụng quy luật phân li độc lập vào giải bài tập.
- Nêu được cấu tạo hóa học và tính đa dạng Cấu trúc không gian của phân tử ADN.
- Trình bày được cấu trúc không gian của phân tử ADN.
- Nêu được điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.
- Trình bày được mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
- Nêu khái niệm đột biến NST. Nêu được các dạng đột biến gen.
- Trình bày được các dạng đột biến NST
- Nêu khái niệm đột biến NST.
2. Kỹ năng:
- Rèn học sinh kỹ năng làm bài tự luận
- Kỹ năng trình bày xúc tích, mạch lạc kiến thức đã học.
3/ Thái độ:
- GD hs nghiêm túc làm bài.
- Có ý thức học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:
GV: Đề thi
HS: giấy kiểm tra, bút, thước
II. HÌNH THỨC:
- 100% Tự luận
- Học sinh làm bài tại lớp.
III. TIẾN TRÌNH:
Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Làm bài thi:
Phát đề
Hs làm bài
Thời gian: 45 phút

PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2017-2018
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐĂK NHOONG MÔN: SINH HỌC – KHỐI: 9
Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI:

Câu 1: (2.0 điểm) :
a) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì?
b) Gồm những dạng đột biến nào?
Câu 2: (2.0 điểm) : Em hãy so sánh nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính?
Câu 3: (3.0 điểm):
a) Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN?
b) Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ sau:
Gen (một đoạn ADN) 1 mARN 2 Prôtêin 3 Tính trạng
Câu 4 : (3.0 điểm) : Khi cho hai giống cà chua thuần chủng thân cao lai với thân thấp, F1 thu được 100 % cây thân cao.
a ) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 ?
b) Cho cây F1 lai phân tích thu được kết quả như thế nào?

****************


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN SINH HỌC 9

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


1. Các thí nghiệm của Menđen


HS vận dụng lý thuyết giải bài tập lai một cặp tính trạng.


Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:


1
3
30%
1
3
30%

2. Nhiễm sắc thể

Nêu được điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thườngSố câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:

1
2
20%

1
2
20%

3. ADN và Gen
-Nêu được cấu tạo hóa học và tinh đa dạng Cấu trúc không gian của phân tử ADN.
-Trình bày được cấu trúc không gian của phân tử ADN.
Trình bày được mối quan hệ giữa gen và tính trạng.Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1.5
15%
1
1.5
15%

2
3
30%

4. Biến dị
- Nêu khái niệm đột biến gen.
- Nêu được các dạng đột biến gen.
- Trình bày được các dạng đột biến NST
- Nêu khái niệm đột biến NST.Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1.0
10%
1
1.0
10%

2
2
20%

Tổng số câu:
Tổng điểm:
Tỉ lệ:
2
3.0
30%
3
4.0
40%
1
3.0
30%
6
10
100%


DUYỆT CỦA BGH DUYỆT TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN BỘ MÔNTrần Ngọc Dương