ĐỀ THI SINH 9 HỌC KÌ 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 
  PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI                         KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2017-2018   
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐĂK NHOONG           MÔN: SINH HỌC – KHỐI: 9
                               Thời gian: 45 phút
 
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được quy luật phân li độc lập; ứng dụng quy luật phân li độc lập  vào giải bài tập.
- Nêu được cấu tạo hóa học và tính đa dạng Cấu trúc không gian của phân tử ADN.
- Trình bày được cấu trúc không gian của phân tử ADN.
- Nêu được điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.
- Trình bày được mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
- Nêu khái niệm đột biến NST. Nêu được các dạng đột biến gen.
- Trình bày được các dạng đột biến NST
- Nêu khái niệm đột biến NST.
2. Kỹ năng:
  - Rèn học sinh kỹ năng làm bài tự luận
  - Kỹ năng trình bày xúc tích, mạch lạc kiến thức đã học.
3/ Thái độ:
  - GD hs nghiêm túc làm bài.
          - Có ý thức học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:
GV: Đề thi
HS: giấy kiểm tra, bút, thước
II. HÌNH THỨC:
- 100% Tự luận
 - Học sinh làm bài tại lớp.
 III. TIẾN TRÌNH:
Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Làm bài thi:
-         Phát đề
-         Hs làm bài
-         Thời gian: 45 phút
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI                         KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2017-2018   
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐĂK NHOONG           MÔN: SINH HỌC – KHỐI: 9
                               Thời gian: 45 phút
 
ĐỀ BÀI:
 
Câu 1: (2.0 điểm) : 
a) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì?
b) Gồm những dạng đột biến nào?
Câu 2: (2.0 điểm) : Em hãy so sánh nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính?
Câu 3: (3.0 điểm):
a) Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN?
b) Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ sau:
         Gen (một đoạn ADN)    1     mARN     2   Prôtêin    3      Tính trạng 
Câu 4 : (3.0 điểm) : Khi cho hai giống cà chua thuần chủng thân cao lai với thân thấp, F1 thu được 100 % cây thân cao.
a ) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 ?
b) Cho cây F1 lai phân tích thu được kết quả như thế nào?
 
****************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  - MÔN SINH HỌC 9
 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
 
1. Các thí nghiệm của Menđen
 
 
HS vận dụng lý thuyết giải bài tập lai một cặp tính trạng.
 
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
 
 
1
3
30%
1
3
30%
2. Nhiễm sắc thể
 
Nêu được điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường
 
 
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
 
1
2
20%
 
1
2
20%
3. ADN và Gen
-Nêu được cấu tạo hóa học và tinh đa dạng Cấu trúc không gian của phân tử ADN.
-Trình bày được cấu trúc không gian của phân tử ADN.
Trình bày được mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
 
 
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1.5
15%
1
1.5
 15%
 
2
3
30%
4. Biến dị
- Nêu khái niệm đột biến gen.
- Nêu được các dạng đột biến gen.
- Trình bày được các dạng đột biến NST
- Nêu khái niệm đột biến NST.
 
 
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1.0
10%
1
1.0
10%
 
2
2
20%
Tổng số câu:
Tổng điểm:
Tỉ lệ:
2
3.0
30%
3
4.0
40%
1
 3.0
30%
6
10
100%
 
DUYỆT CỦA  BGH                            DUYỆT TỔ TRƯỞNG                 GIÁO VIÊN BỘ MÔN
 
                                                     
 
  Trần Ngọc Dương              Trần Thị Quỳnh Nhi
1

 


ĐÁP ÁN  MÔN SINH HỌC 9
Câu
 
Nội dung
Điểm
 
1
(2.0đ)
a) Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của  nhiễm sắc thể
b) Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: + Mất đoạn
                                                                        + Lặp đoạn                             
                                                                        + Đảo đoạn                                
0.5
 
0.5
0.5
0.5
 
 
 
 
2
(2.0)
NST thường
NST giới tính
Giống nhau
Ở loài giao phối luôn duy trì ổn đinh ở  dạng 2n
Khác nhau
- Thường gồm nhiều cặp NST
( lớn hơn  1 cặp)
- Tồn tại thành từng cặp NST tương đồng.
- Mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể
- Chỉ có 1 cặp
- Có thể tồn tại thành cặp tương đồng hoặc không tương đồng tuỳ giới tính và tuỳ từng loài.
- Mang gen quy định giới tính và các tính trạng liên quan đến giới tính

 
 
0.5đ
 
 
0.5
 
0.5đ
 
0.5đ
 
 
 
 
3
(3.0 đ)
a.  Đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN:
- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố: C,H,O, N, P
- ADN Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotit gồm 4 loại:  A, T, G, X
- Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần ,số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotit, tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.
b. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng:
1) Trình tự các nuclêôtíc trong ADN qui định trình tự các nuclêôtíc trong mARN
  (2) Thông qua đó ADNqui định trình tự các A xít amin trong chuỗi   A axít amin
(3) Prôtêin tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí tế bào biểu hiện thành tính trạng
 
0.5đ
0.5đ
 
0.5đ
 
 
0.5đ
 
0.5đ
 
0.5 đ
 
1

 


 
 
 
 
 
 
Câu 4
( 3.0đ)
a) Biện luận : Kết quả F1 thu được 100% cây cà chua thân cao nên tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp.
* Qui ước: Gen A qui định thân cao
               Gen a qui định thân thấp
Vậy cây thân cao thuần chủng AA, cây thân thấp aa
* Sơ đồ lai :
P : Thân cao              X thân thấp
           AA                         aa
G          A                           a
F 1                     Aa  ( 100 Thân cao)
F1x F1:         Aa     x     Aa
                    A,   a         A  ,  a
F 2:         1 AA        2 Aa     1 aa
                    3 thân cao        1 thân thấp
b) cho cây F1 lai phân tích
   P            Aa     x       aa
  G           A  ,  a            a
F P             1 Aa          1aa
                    1 thân cao : 1 thân thấp
 
0.5đ
 
0.5đ
 
 
0.5đ
 
 
 
0.5đ
 
 
 
0.5đ
 
 
0.5đ
 
 
DUYỆT CỦA  BGH                            DUYỆT TỔ TRƯỞNG                 GIÁO VIÊN BỘ MÔN
 
 
 
                                                       Trần Ngọc Dương              Trần Thị Quỳnh Nhi
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-05-29 20:58:20 | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI SINH 9 HỌC KÌ 1, Sinh học 9. PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI KIỂM TRA HỌC KÌ I- 2017-2018 TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐĂK NHOONG MÔN: SINH HỌC – KHỐI: 9 Thời gian: 45 phút I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được quy luật phân li độc lập; ứng

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc9/de-thi-sinh-9-hoc-ki-1.4l250q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác