PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: 9 Hệ: THCS
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)


Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng

I. Trắc nghiệm: (20%)


Câu 1(sinh)
2,5%
0,25đ0,25đ
2,5%

Câu 2(sinh)

2,5%
0,25đ


0,25đ
2,5%

Câu 3(sinh)


2,5%
0,25đ

0,25đ
2,5%

Câu 4(sinh)2,5%
0,25đ
0,25đ
2,5%

Câu 5(lý)
2,5%
0,25đ

Câu 6(lý)
2,5%
0,25đ

Câu 7
2,5%
0,25

Câu 8
2,5%
0,25đ

II. Tự luận: (80%)


Câu 1(sinh):
Baûn chaát hoaù hoïc vaø chöùc naêng cuûa gen
0,75đ
7,5%

0,75đ
7,5%

Câu 2(sinh):


Trật tự các gen
0,75đ
7,5%
0,75đ
7,5%

Câu 3(sinh):


Xác định:
a.Tên của loài nói trên
b.Số TB con được tạo ra và số NST có trong các TB con
1,75đ
17,5%

1,75đ
17,5%

Câu 4(sinh):Xác định số lượng và tỉ lệ từng loại nu của gen.
0,75đ
7,5%

0,75đ
7,5%

Câu 5(lý)
Định Luật Om
0,5đ
5%

Câu 6(lý)

Tìm HĐT của điện trở

10%
Câu 7


Phân biệt được các dung dịch

10%Câu 8

Giải thích được vì sao không dung chậu nhôm, xô nhôm để chứa kiềm
Tổng cộng


Số câu
10 câu
4 câu
3 câu
1 câu
18 câu

Số điểm
3đ
3đ
3đ
1đ
10

Tỷ lệ
30%
30%
30%
10%
100%


PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: 9 Hệ: THCS
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC

I.Phần trắc nghiệm(2đ)

Hãy chọn đáp án đúng
Câu 1: Nhiễm sắc thể là cấu trúc có ở :
Bên ngoài tế bào
Trong các bào quan
Trong nhân tế bào
Trên màng tế bào
Câu 2: Ý nghĩa của nguyên phân là gì?
A. Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể.
B. Nguyên phân duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng qua các thế hệ tế bào.
C. Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào.
D. Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng qua các thế hệ tế bào.
Câu 3: Ở lúa nước 2n = 24 một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân có số lượng nhiễm sắc thể là bao nhiêu? .
A. 24 C. 12
B. 48 D. 96
Câu 4: Một prôtêin có cấu trúc bậc 4 gồm hai chuỗi axit amin tạo thành. Chuỗi A có 300 axit amin, chuỗi B có 450 axit amin.Khi tổng hợp prôtêin này, cần bao nhiêu nuclêôtit tự do để tổng