De thi chon HSG tinh Nghe an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
(Đến ngày 30/06/2013)I. ÔNG TRƯƠNG MẠNH HẢI(BÊN A)


II. ĐẠI DIỆN DNTN THÔNG NHÂM (BÊN B)
Ông: Ngô Văn Thông Chức vụ: Giám đốc
Bà: Chức vụ:
Cùng nhau tiến hành đối chiếu công nợ đến hết ngày 31/05/2013 như sau: 31/06/2013 như sau:
TT Nội dung ĐVT Số lượng Giá cước (đồng/tấn) Đơn giá (đồng/viên) Thành tiền

1 Phát sinh trong kỳ (Bên B nợ bên A) " 8,800,000 "
Ngày 19/06 chở tấp lô Hoàng Mai xe 37C 00488 Viên " 2,200 " " 2,000 " " 4,400,000 "
Ngày 21/06 chở tấp lô Hoàng mai xe 37C 00488 Viên " 2,200 " " 2,000 " " 4,400,000 "

Số dư cuối kỳ (bên B nợ bên A) " 8,800,000 "
(Bằng chữ: Tám triệu tám trăm ngìn đồng chẵn )
Tính đến ngày 30/06/2013 DNTN Thông Nhâm nợ Ông Trương Mạnh Hải số tiền là: 8800000 đ


DNTN THÔNG NHÂM ÔNG TRƯƠNG MẠNH HẢI
Kế toán trưởng Giám đốc

Có thể download miễn phí file .xls bên dưới
Đăng ngày 2013-10-23 22:47:14 | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 3 | FileSize: 0.03 M | File type: xls
lần xem

đề thi De thi chon HSG tinh Nghe an, Sinh học 9. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ (Đến ngày 30/06/2013) I. ÔNG TRƯƠNG MẠNH HẢI(BÊN A) II. ĐẠI DIỆN DNTN THÔNG NHÂM (BÊN B) Ông: Ngô Văn Thông

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-chon-hsg-tinh-nghe-an.zvrgzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác