Đề thi HKII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRÖÔØNG THCS BÌNH GIANG   ÑEÀ THI HOÏC KYØ II
HOÏ VAØ TEÂN : …………..…………………………..  MOÂN : SINH
LÔÙP : 7/ …      TRAÉC NGHIEÄM (Thôøi gian 15 phuùt)
 
Ñieåm
Lôøi pheâ
 
 
 
I. TRAÉC NGHIEÄM : (4 ñieåm) Haõy khoanh troøn yù ñuùng nhaát trong caùc caâu sau :
 1. Ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa caù cheùp :
   a. Sinh saûn höõu tính, thuï tinh ngoaøi b. Sinh saûn höõu tính, thuï tinh trong
   c. Sinh saûn voâ tính. d. Trinh sinh.
2. ÔÛ caù cheùp vaây leû goàm :
   a. Vaây ñuoâi, vaây haäu moân, vaây ngöïc. b. Vaây löng, vaây ñuoâi, vaây haäu moân
   c. Vaây löng, vaây buïng, vaây haäu moân. d. Vaây ngöïc, vaây löng, vaây buïng.
3. Tim eách chia laøm :
   a. 2 ngaên  b. 3 ngaên       c.  4 ngaên   d. 1 ngaên
4. Ñaëc ñieåm thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng hoaøn toaøn ôû caïn cuûa thaèn laèn boùng ñuoâi daøi.
   a. Da khoâ coù vaûy söøng. b. Coå daøi, maét coù mi cöû ñoäng vaø tuyeán leä.
   c. Maøng nhó naèm trong hoác tai.  d. Taát caû caùc ñaëc ñieåm treân.
5. Heä tuaàn hoaøn caù cheùp gioáng vôùi chim boà caâu ôû ñaëc ñieåm naøo ?
   a. Soá ngaên tim. b. Soá voøng tuaàn hoaøn.
   c. Loaïi maùu ñi nuoâi cô theå. d. Caû a vaø b.
6. Ñaëc ñieåm khaùc nhau giöõa thuù vôùi chim.
   a. Laø ñoäng vaät haèng nhieät. b. Tim 4 ngaên.
   c. Hieän töôïng thai sinh. d. Thuï tinh trong.
7. Öu ñieåm cuûa bieän phaùp ñaáu tranh sinh hoïc :
 a. Ñôn giaûn, toán keùm, deã thöïc hieän.
 b. Mang laïi hieäu quaû cao, tieâu dieät ñöôïc sinh vaät coù haïi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
 c. Taïo ñieàu kieän cho sinh vaät khaùc phaùt trieån .
 d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng.
8. Thuù moùng guoác goàm nhöõng boä naøo ?
 a. Boä guoác chaün : lôïn, boû höu. b. Boä guoác leû : teâ giaùc, ngöïa.
 c. Boä voi : voi d. Boä guoác chaün, boä guoác leû, boä voi.
9. Ñoäng vaät coù maáy hình thöùc sinh saûn ?
 a. Sinh saûn voâ tính. b. Sinh saûn höõu tính.
 c. Sinh saûn voâ tính vaø sinh saûn höõu tính. d. Sinh saûn phaân ñoâi tieáp hôïp.
10. Dieàu cuûa chim boà caâu coù taùc duïng gì ?
 a. Tieát ra dòch tieâu hoaù ñeå tieâu hoaù thöùc aên.              b. Tieát ra dòch vò.
 c. Chöùa vaø laøm meàm thöùc aên tröôùc khi ñöa vaøo daï daøy.  d. Caû a, b vaø c

TRÖÔØNG THCS BÌNH GIANG   ÑEÀ THI HOÏC KYØ II
HOÏ VAØ TEÂN : …………..…………………………..  MOÂN : SINH
LÔÙP : 7/ …      TÖÏ LUAÄN (Thôøi gian 30 phuùt)
 
Ñieåm
Lôøi pheâ
 
 
 
 II. TÖÏ LUAÄN : (6 ñieåm)   
Caâu 1 : (3 ñieåm) Haõy neâu nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu daãn ñeán söï giaûm suùt ñoä ña daïng  sinh hoïc ñoäng vaät vaø bieän phaùp khaéc phuïc.
         Caâu 2 : (3 ñieåm) Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa thuù ?
Baøi laøm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

PHOØNG GIAÙO DUÏC HOØN ÑAÁT  ÑAÙP AÙN
TRÖÔØNG THCS BÌNH GIANG MOÂN SINH LÔÙP 7
 
ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM :
Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,4 ñieåm
 
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YÙ ñuùng
a
b
b
d
c
c
b
d
c
c
 
ÑEÀ TÖÏ LUAÄN :
Caâu 1 :
-Naïn phaù röøng, khai thaùc goã vaø caùc laâm saûn khaùc, du canh, di daân khai hoang, nuoâi troàng thuûy saûn, xaây döïng ñoâ thò, laøm maát moâi tröôøng soáng cuûa ñoäng vaät.
-Söï saên baét buoân baùn ñoäng vaät hoang giaõ, vieäc söû duïng traøn lan thuoác tröø saâu, vieäc thaûi caùc chaát thaûi cuûa caùc nhaø maùy, ñaëc bieät laø khai thaùc daàu khí vaø giao thoâng treân bieån.
Caâu 2 :
-Thuù laø lôùp ñoäng vaät coù xöông soáng coù toå chöùc cao nhaát.
-Coù hieän töôïng thai sinh vaø nuoâi con baèng söõa meï.
-Coù boä loâng mao bao phuû cô theå.
-Boä raêng phaân hoaù thaønh raêng cöûa, raêng nanh vaø raêng haøm.
-Tim 4 ngaên, maùu nuoâi cô theå laø maùu ñoû töôi.
-Boä naõo phaùt trieån theå hieän roõ ôû baùn caàu naõo vaø tieåu naõo.
-Laø ñoäng vaät haèng nhieät.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-04-19 11:44:33 | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 153 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi HKII, Sinh học 6. TRÖÔØNG THCS BÌNH GIANG ÑEÀ THI HOÏC KYØ II HOÏ VAØ TEÂN : …………..………………………….. MOÂN : SINH LÔÙP : 7/ … TRAÉC NGHIEÄM (Thôøi gian 15 phuùt) Ñieåm Lôøi pheâ I. TRAÉC NGHIEÄM : (4 ñieåm) Haõy khoanh troøn

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc6/de-thi-hkii.3rj1tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác