Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

SỞ GD VÀ ĐT KON TUM                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019                
       TRƯỜNG THPT                               MÔN:  Sinh học        LỚP: 10
     NGUYỄN VĂN CỪ                            Thời gian:   45 phút    (không kể thời gian phát đề)
           ------------------                         ---------------------------------------------
             MÃ ĐỀ:132       (Đề gồm có   03  trang)                                                      
                                
Chọn câu trả lời đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm
 
Câu 1: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có
A. nhiệt bay hơi cao B. nhiệt dung riêng cao
C. lực gắn kết D. tính phân cực
Câu 2: Vùng không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất trong cấu trúc của enzim được gọi là
A. trung tâm hoạt động B. trung tâm tổng hợp
C. trung tâm ức chế D. trung tâm hoạt hóa
Câu 3: Câu thành ngữ/tục ngữ nào dưới đây cho ta thấy vai trò của nồng độ enzim đối với quá trình tiêu hoá ?
A. Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm
B. Ăn mắm lắm cơm
C. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
D. Nhai kĩ no lâu
Câu 4: Đọc thông tin dưới đây:
"Về quần thể thực vật mà cụ thể là rừng nhiệt đới thì những cây ưa ánh sáng sẽ phát triển ở tầng trên cùng (thân cao to, tán lá rộng để có thể hấp thụ lượng ánh sáng tối đa), tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ phát triển phía dưới tầng thân gỗ ưa sáng. tiếp nữa là tầng cây thân leo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ phát triển ở gần sát mặt đất. Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới"
Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào của thế giới sống?
A. Thế  giới sống liên tục tiến hóa B. Hệ thống tự điều chỉnh
C. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc D. Hệ thống mở
Câu 5: Khi nói về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
(1) Phân tử nước được vận chuyển chủ động vào trong tế bào nhờ kênh protein đặc biệt là "aquaporin"              
(2) Trong phương thức thực bào, tế bào lõm xuống để đưa các giọt nhỏ dịch ngoại bào vào bên trong
(3) Trong vận chuyển chủ động thường dùng chung một loại "bơm" cho các cơ chất cần vận chuyển
(4)Trong vận chuyển thụ động, các chất khuếch tán qua lớp photpho lipit thường là chất không phân cực và có kích thước nhỏ như O2, CO2,...
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6: Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là chính xác ?
A. Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng
B. Ở người già, quá trình đồng hoá luôn diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình dị hoá
C. Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng
D. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên trong tế bào và dịch ngoại bào
Câu 7: Loại tế bào chứa nhiều ti thể là
A. tế bào biểu bì B. tế bào hồng cầu C. tế bào thần kinh D. tế bào cơ tim
Câu 8: Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ chỉ có bào quan
A. ribôxôm B. mạng lưới nội chất
C. bộ máy gôngi D. ti thể
                                                Trang 1/3 - Mã đề thi 132


 

Câu 9: Một gen có chiều dài 4080A0 và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ  II. Tỉ lệ   III. Tỉ lệ     IV. Tỉ lệ .
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 10: Chức năng của tARN là
A. vận chuyển axit amin tới riboxom
B. truyền đạt thông tin di truyền tới riboxom
C. mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
D. Tham gia cấu tạo riboxom
Câu 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất có các phương thức
A. biến dạng màng và vận chuyển chủ động
B. khuếch tán qua kênh và vận chuyển thụ động
C. khuếch tán trực tiếp và khuếch tán qua kênh
D. thụ động và chủ động
Câu 12: Một mạch của phân tử ADN (gen) xoắn kép có X = 350 , G = 550, A= 200, T= 400. Gen trên có
A. 75 chu kì xoắn B. tỷ lệ A/G là 2/55
C. 3600 liên kết hydro D. chiều dài là 510 nm
Câu 13: Cho các hiện tượng sau:
(1) Lòng trắng trứng đông lại sau khi luộc
(2) Thịt cua vón cục và nổi lên từng mảng khi đun nước lọc cua
(3) Sợi tóc duỗi thẳng khi được ép mỏng
(4) Sữa tươi để lâu ngày bị vón cục
Có bao nhiêu hiện tượng thể hiện sự biến tính của protein?
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 14: Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật là
A. lưới nội chất B. bộ máy gongi C. lục lạp D. ty thể
Câu 15: Đơn phân cấu tạo protein là
A. nucleoxom B. axit amin C. nucleotit D. peptit
Câu 16: Gọi là tế bào nhân sơ vì
A. chưa có màng bao bọc khối vật chất di truyền
B. không có vật chất di truyền trong khối tế bào chất
C. chưa có màng bao bọc khối tế bào chất
D. không có hệ thống nội màng và các bào quan có màng
Câu 17: Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?
A. Hêmoglobin có trong hồng cầu B. Côlagen có trong da
C. Insulin có trong tuyến tụy D. Kêratin có trong tóc
Câu 18: Một phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ A = 1/8 . Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử này là
A. 25% B. 12,5% C. 75% D. 37,5%
Câu 19: Hiện tượng “nòng nọc mất đuôi” có liên quan mật thiết đến hoạt động của bào quan nào ?
A. Ribôxôm B. Lizôxôm C. Perôxixôm D. Bộ máy Gôngi
Câu 20: "Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà"  thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?
A. Quần xã B. Hệ sinh thái C. Quần thể D. Sinh quyển
Câu 21: Các nhà khoa học khi tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác đều tìm kiếm sự có mặt của nước vì lý do nào sau đây?
A. Nước là dung môi cho mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào
                                                Trang 1/3 - Mã đề thi 132


 

B. Nước đảm bảo cho tế bào và cơ thể có nhiệt độ ổn định
C. Nước là thành phần chủ yếu tham gia vào cấu trúc tế bào
D. Nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng
Câu 22: Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất sẽ xảy ra hiện tượng
A. tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ do hồng cầu không có thành tế bào
B. tế bào hồng cầu teo lại do tế bào mất nước
C. tế bào hồng cầu to ra và màng tế bào đẩy ra sát thành gây hiện tượng phản co nguyên sinh
D. tế bào hồng cầu lúc đầu to ra, lúc sau trở lại bình thường do nồng độ đã cân bằng
Câu 23: Chức năng chủ yếu của cacbohiđrat là
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào, tham gia cấu tạo NST
B. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào, tham gia xây dựng cấu trúc tế bào
C. Kết hợp với prôtêin vận chuyển các chất qua màng tế bào
D. Tham gia xây dựng cấu trúc nhân tế bào
Câu 24: Khi tiến hành thí nghiệm co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây, để thuận lợi cho việc quan sát hiện tượng, dung dịch thường sử dụng là
A. nước muối (nước đường) loãng B. nước muối (nước đường) đậm đặc
C. nước cất D. nước đun sôi để nguội
Câu 25: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng cho cả ADN và ARN?
(1) Được cấu tạo từ các đơn phân là nucleotit
(2) Đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa phân
(3) Các đơn phân của chuỗi poly nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hydro
(4) Có cấu trúc gồm 1 chuỗi poly nucleoit
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 26: Các bào quan có màng đơn gồm
A. ty thể, lưới nội chất, bộ máy gongi, riboxom
B. lưới nội chất, bộ máy gongi, không bào, lizoxom
C. ty thể, lưới nội chất, bộ máy gongi, không bào
D. lưới nội chất, bộ máy gongi, lạp thể, lizoxom
Câu 27: Cacbonhiđrat là tên gọi  dùng để  chỉ nhóm  chất nào sau đây?
A. Chất hữu cơ B. Đạm C. Mỡ D. Đường
Câu 28: "Sốt” là phản ứng tự vệ của cơ thể. Tuy nhiên, khi sốt cao quá 38,5°C thì cần phải tích cực hạ sốt vì một trong các nguyên nhân nào sau đây?
A. Nhiệt độ cao quá làm tăng hoạt tính của enzim dẫn đến tăng tốc độ phản ứng sinh hóa quá mức
B. Nhiệt độ cao quá gây biến tính, làm mất hoạt tính của enzim trong cơ thể
C. Nhiệt độ cao quá sẽ gây tổn thương mạch máu dễ làm co mạch máu
D. Nhiệt độ cao quá sẽ làm cơ thể mất nước nóng bứt, khó chịu
Câu 29: Cấp tổ chức nào sau đây không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống?
A. Cơ thể B. Quần xã C. Hệ cơ quan D. Hệ sinh thái
Câu 30: ATP có cấu tạo gồm
A. bazơ nitơ adenin, đường ribozơ, 3 nhóm photphat
B. bazơ nitơ adenin, đường deoxiribozơ, 3 nhóm photphat
C. alanin, đường ribozơ, 2 nhóm photphat
D. alanin, đường deoxiribozơ, 2 nhóm photphat
 
--------------------------------- HẾT -----------------------------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
                                                Trang 1/3 - Mã đề thi 132


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-12-23 21:41:09 | Thể loại: Sinh học 10 | Lần tải: 36 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Sinh học 10. SỞ GD VÀ ĐT KON TUM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT MÔN: Sinh học LỚP: 10 NGUYỄN VĂN CỪ Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ------------------ --------------------------

https://tailieuhoctap.com/dethisinhhoc10/de-thi-hoc-ki-1.kzt30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác