Tài liệu ôn tập chương 3-Dòng điện xoay chiều(Thông)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

Chương 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CĐ1 : CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
Câu 1.   (CĐ 2013): Cường độ dòng điện (A) có giá trị hiệu dụng bằng
 A. A.  B. 2A. C. 1 A. D. 2 A.
Câu 2.   Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos120t(A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10 trong thời gian t = 0,5 phút là
 A. 1000J.  B. 600J. C. 400J. D. 200J.
Câu 3.   (CĐ 2007): Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A.20 V.     B. 40 V.   C. 10 V.   D. 500 V.
Câu 4.   (ĐH – 2007): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 2500.    B. 1100.   C. 2000.    D. 2200.
Câu 5.   (CĐ- 2008): Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thếu = 100√2sin100π t (V) thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng
A. 10 V.   B. 20 V. C. 50 V.  D. 500 V
Câu 6.   (CĐ 2007): Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với  ω , U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng
A.140 V.    B. 220 V.   C. 100 V.    D. 260 V.
Câu 7.   (CĐ 2008): Khi đặt hiệu điện thế u = U0 sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng
A. 50 V.    B. 30 V.   C. 50√ 2  V.    D. 30 √2  V.
Câu 8.   (CĐ 2011): Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là:
 A.   B.  C.  D.
Câu 9.   THPT QG 2015: Đặt điện áp u = (với U0 không đổi, thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi  = 0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc 0 là
 A. . B. . C. . D. .
Câu 10.   THPT QG 2015: Đặt điện áp (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = F. Dung kháng của tụ điện là
A. 150 .  B. 200 . C. 50 . D. 100 .
Câu 11.   (CĐ- 2008): Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là
A. 10 W.   B. 9 W. C. 7 W. D. 5 W.
Câu 12.   THPT QG 2015: Đặt điện áp u = (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng
 A. 800 W.  B. 200 W. C. 300 W. D. 400 W.
Câu 13.   (CĐ 2013): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng một nửa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
 A. 0,87.  B. 0,92. C. 0,50. D. 0,71.
Câu 14.   (CĐ 2013): Đặt điện áp ổn định u = vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
 A.  B.  C.  D.
1


GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

Câu 1.   (CĐ 2009): Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
 A. W. B. 50 W. C. W. D. 100 W.
Câu 2.   (CĐ 2014): Đặt điện áp u = (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i=(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
 A. W. B. 200 W. C. 400 W. D. 100 W.
Câu 3.   (CĐ2009): Đặt điện áp (V), có  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của  là     A. 150  rad/s.                  B. 50 rad/s.         C. 100 rad/s.                          D. 120 rad/s.
Câu 4.   (CĐ 2007): Đặt hiệu điện thế u = 125√2sin100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm  L = 0,4/π H  và  ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là
A.2,0 A.    B. 2,5 A.   C. 3,5 A.    D. 1,8 A.
Câu 5.   (CĐ 2014): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định  trong từ trường đều có cảm ứng từ . Biết  nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với . Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của là
 A. 0,18 T.  B. 0,72 T. C. 0,36 T. D. 0,51 T.
Câu 6.   (ĐH – 2008): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là
 A.  B.
 C.   D.
Câu 7.   (CĐ 2014): Đặt điện áp u = vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm I H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức
 A.   B.
 C.  D.
Câu 8.   (CĐ 2014): Đặt điện áp (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là và . Khi tầ số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1 là
 A. 50 Hz  B. 60 Hz C. 30 Hz D. 480 Hz
Câu 9.   (CĐ 2013) : Một dòng điện có cường độ i = Iocos2ft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng
A. 62,5 Hz.  B. 60,0 Hz. C. 52,5 Hz. D. 50,0 Hz.
Câu 10.   (CĐ 2013) : Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là u=160cos100t (V) (t tính bằng giây). Tại thời điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là 80V và đang giảm. đến thời điểm t2=t1+0,0015s, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng
 A. v B. V C. 40V D. 80V
Câu 11.   (CĐ 2013) : Đặt điện áp ổn định vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha so với u. Tổng trở của cuộn dây bằng
 A. 3R  B. R C.2R D. R
Câu 12.   (CĐ 2013) : Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng
 A. 60 Hz.  B. 100 Hz. C. 50 Hz. D. 120 Hz.
Câu 13.   (ĐH 2013): Đặt điện áp xoay chiều u=Ucos (V) vào hai đầu một điện trở thuần R=110 thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2A. Giá trị của U bằng
1


GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

 A. 220V  B. 220V C. 110V D. 110V
Câu 1.   (ĐH 2013): Đặt một điện áp xoay  chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 3 A. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng
 A. 3,6 A.  B. 2,5 A. C. 4,5 A D. 2,0 A
Câu 2.   (CĐ 2012): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là
A.                B.  C. 60pn D.pn
Câu 3.   (CĐ- 2008): Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng√3 lần giá trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là
A. chậm hơn góc π/3 B. nhanh hơn góc π/3 . C. nhanh hơn góc π/6   . D. chậm hơn góc π/6
Câu 4.   (CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là 100V và 100V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng
A.    B.  C.   D.
Câu 5.   (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0 cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = (A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng
 A. 100 V.  B. 100V. C. 120 V. D. 100V.
Câu 6.   (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
 A. .  B. . C. . D.
Câu 7.   (ĐH – 2007):  Đặt vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu  điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì dòng điện trong mạch là i = I0­ sin(ωt + π/6) . Đoạn mạch điện này luôn có
A. ZL    B. ZL = ZC.   C. ZL = R.    D. ZL > ZC.
Câu 35:          (ĐH – 2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/π H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là
A. 125 Ω.   B. 150 Ω.   C. 75 Ω.    D. 100 Ω.
Câu 36:  (ĐH – 2007): Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm
A.  1/300s và  2/300. s     B.1/400 s và  2/400. s 
C. 1/500 s và  3/500. S             D. 1/600 s và  5/600. s
Câu 37: Một cuộn dây thuần cảm có L = 2/H, mắc nối tiếp với tụ điện C = 31,8F. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng uL = 100cos(100t +/6) (V). Biểu thức cường độ dòng điện có dạng
 A. i = 0,5cos(100t -/3)(A). B. i = 0,5cos(100t +/3)(A).
 C. i = cos(100t +/3)(A).                 D. i = cos(100t -/3)(A). 
Câu 38:  (CĐ 2009):  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là
 A. (V). B. (V)
 C. (V). D. (V).
Câu 39:  (CĐ 2010): Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
1


GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

 A. . B. . C. . D. .
Câu 35: (ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L=1/(10π) (H), tụ điện có C = (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL= 20cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
        u = 40cos(100πt + π/4) (V).    B. u = 40cos(100πt – π/4) (V).
C. u = 40cos(100πt + π/4) (V).  D. u = 40cos(100πt – π/4) (V).
Câu 36: (ĐH – 2009): Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=150cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
A. i=5cos(120πt + ) (A).   B. i=5cos(120πt - ) (A)
     C. i=5cos(120πt + ) (A).                          D. i=5cos(120πt- ) (A).
Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R = 50. Đặc vào hai đầu đoạn mạch điện áp , biết điện áp giữa hai bản tụ và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau một góc là /6. Công suất tiêu thụ của mạch điện là
 A. 100W.      B. W.        C. 50W. D. 50W.
Câu 38:  (ĐH – 2009): Đặt điện áp (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
 A. (A). B. (A)
    C. (A) D. (A) 
Câu 39:  (ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
 A.  B.
 C.  D.
Câu 40:  (ĐH 2013): Đặt điện áp u=U0cos (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch là i=I0 cos (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
 A. 1,00 B. 0,87 C. 0,71 D. 0,50
CĐ 2: BÀI TOÁN CỰC TRỊ
1


GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

Câu 35: Đặt hiệu điện thế  u = 100√2sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π. H Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 100 W.    B. 200 W.   C. 250 W.    D. 350 W.
 
Câu 36: (CĐ- 2008): Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω , cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=1/(10π) và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện thế u = 200 √2sin100π t (V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng
A. 200 V.  B. 100√2 V. C. 50√2 V.  D. 50 V
Câu 37: (ĐH – 2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là
 A. 0.  B. . C. . D. .
Câu 38:  (ĐH – 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC  ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó
 A. R0 = ZL + ZC. B.  C.  D.
Câu 39: (CĐ 2013): Đặt điện áp (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Thay đổi C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Biết UCmax = 440 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là
 A. 110 V.  B. 330 V. C. 440 V. D. 220 V.
Câu 40: (ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng
A.250 V.  B. 100 V.  C. 160 V.   D. 150 V.
Câu 41: (ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị hoặc thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng
 A.   B.  C.  D.
Câu 42: (CĐ 2010): Đặt điện áp u = (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20  và R2 = 80  của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là
 A. 400 V. B. 200 V. C. 100 V. D. V.
Câu 43: (CĐ 2014Đặt điện áp u = 200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là
 A. 282 V. B. 100 V. C. 141 V. D. 200 V.
Câu 44: (CĐ - 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L bằng
 A. . B. . C. . D. 2(L1 + L2).
Câu 45: (ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là
1


GV: PHAN VĂN THÔNG                           CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017

A.ω1 ω2=.  B. ω1 + ω2=. C. ω1 ω2=.   D. ω1 + ω2=
Câu 35:  (ĐH - 2011): Đặt điện áp xoay chiều (U0 không đổi và thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 hoặc thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa , và ωo là
  A.  B.  C.  D.
Câu 36: (ĐH - 2011): Lần lượt đặc các điện áp xoay chiều u1 = U2cos(100t + 1); u2 = U2cos(120t + 2); và                 u3 = U2cos(110t + 3) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = I2cos(100t); i2=I2cos(120t + 2/3) và  i1 = I’2cos(110t – 2/3). So sánh I và , ta có:
 A. I > .  B. I . C. I = .  D. ..
Câu 37: (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc  bằng
 A.  B.  C.  D. 21.
1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-12-13 19:19:49 | Thể loại: ÔN THI ĐẠI HỌC (file văn bản) | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.67 M | File type: doc
lần xem

đề thi Tài liệu ôn tập chương 3-Dòng điện xoay chiều(Thông), ÔN THI ĐẠI HỌC (file văn bản). GV: PHAN VĂN THÔNG CĐ: LUYỆN THI ĐH 2017 Chương 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CĐ1 : CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN Câu 1. (CĐ 2013): Cường độ dòng điện (A) có giá trị hiệu dụng bằng A. A. B. 2A. C. 1 A. D. 2 A. Câu 2.

https://tailieuhoctap.com/dethionthidaihocfilevanban/tai-lieu-on-tap-chuong-3-dong-dien-xoay-chieu-thong.ibp30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác