TOÁN 6: ĐỀ THI HỌC KÌ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG    Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2010-2011
Họ tên hs : ..............................................        Môn : Toán lớp 6
Lớp : .......................................................   Thời gian làm bài : 90 phút
 
 
Câu 1 (1 điểm):
a. Nêu quy tắc chia hai phân số.
b. Áp dụng tính
Câu 2 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:
          a);                                
          b)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm x biết :
a)                                  
b)                         
Câu 4 (2 điểm):
 Khối 6 trường A có 120 học sinh gồm 3 lớp: Lớp 6A chiếm số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6B chiếm số học sinh khối 6. Số còn lại là học sinh lớp 6C.
 a) Tính số học sinh mỗi lớp.
 b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh của lớp 6C với số học sinh cả khối.
Câu 5 (2,5 điểm):
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ  góc xOy = 500 , góc xOz = 1000 .
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b) Tính góc yOz ?   
c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?
d) Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz , tính góc xOt ?
Câu 6 (1,5 điểm) :
Cho phân số: A =  ()
a) Hãy viết phân số A dưới dạng tổng của hai phân số cùng mẫu.
b) Với giá trị nào của n thì phân số A có giá trị lớn nhất? Tìm giá trị lớn nhất của A?
Hết
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG          HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KỲ I
                                                          MÔN : TOÁN 6
- Điểm bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân sao cho có lợi cho học sinh
- Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 1: (1đ)
 a. Nội dung SGK đúng (0.5đ)
 b. Tính đúng (0.5đ)
Câu 2: (1.5đ)
 Thực hiện phép tính (mỗi câu đúng tính 0,75đ)
 a.
b.
Câu 3 : (1.5đ)  (mỗi câu đúng tính 0,75đ)
   a.                         b.    
                                            
                                      
Câu 4: (2đ)
Số học sinh lớp 6A: (học sinh) (0,5đ)
Số học sinh lớp 6B: (học sinh) (0,5đ)
Số học sinh lớp 6C: 120 - 40 - 45 = 35 (học sinh) (0,5đ)
Tỉ số phần trăm của học sinh lớp 6C so với học sinh cả khối là:
   (0.5đ)
Câu 5: (2,5đ) Vẽ hình đúng  (0,5đ)
a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (500 0) (0,5đ)
b. xÔy + yÔz = xÔz nên yÔz = xÔz – xÔy = 1000 – 500 = 500   (0,5đ)
c. Tia Oy là tia phân giác của xÔz vì theo câu a, b   (0,5đ)
d. Ot là tia phân giác của yÔz nên yÔt = yÔz : 2 = 500 : 2 = 250   
    xÔt = xÔy + yÔt = 500 + 250 = 750  (0,5đ)
Câu 6: (1,5đ)
a. A = =    (05.đ)
b. A =  , có giá trị lớn nhất khi có giá trị lớn nhất, lúc đó 6n có giá trị nhỏ nhất (vì 5 không đổi) suy ra n = 1
Vậy: n = 1 thì A có giá trị lớn nhất và giá trị đó là  (1.0đ)

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG  Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2011-2012
Họ tên hs : ..............................................  Môn : Toán lớp 6
Lớp : .......................................................  Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
 
 
Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a.    c.
b.    d.
Câu 2: (1.5 điểm)Tìm x biết:
a.    b.
Câu 3: (2 điểm):
Lớp 6A có 42 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp; số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi; số học sinh trung bình ít hơn số học sinh khá là 2 em; còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình và yếu của lớp đó?
 
Câu 4: (1điểm) So sánh với 1
 
Câu 5 : ( 3.5 điểm)
Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Vẽ hai tia 0z, 0y sao cho = 500, = 1000.
a. Trong 3 tia 0x, 0y, 0z tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b. Tính số đo góc y0z?
c. Tia 0z có phải là tai phân giác của góc x0y không? Vì sao?
 
 
Hết
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN 6
 
Câu 1: (2đ) Tính đúng mỗi câu (0.5đ)
a. =     c. =
b. =    d.
 
Câu 2: (1.5đ) Tính đúng mỗi câu (0.75đ)
 a.    b.
   
    x = 1
Câu 3: (2đ) Lập luận tính đúng mỗi ý (0.5 đ)
- Số học sinh giỏi của lớp 6A là: (học sinh)
- Số học sinh khá của lớp 6A là: 6 x 3 = 18 (học sinh)
- Số học sinh trung bình của lớp 6A là: 18 -2 = 16 (học sinh)
- Số học sinh yếu của lớp 6A là: 42 – (6 + 18 + 16) = 2 (học sinh)
 
Câu 4 : (1đ)
Ta có:

.
.
.
(0.5 đ)
 
Vậy: = (0.5 đ) (thay p bằng dấu
 
Câu 5 :(3.5đ)
Vẽ hình đúng (0.5 đ)
a. Giải thích được  tia 0z nằm giữa 2 tia 0x và 0y ( 1 đ)
b. Tính số đo góc y0z bằng 500 ( 1 đ)
 
c. C/m được tia 0z là tia phân giác của góc x0y ( 1 đ)
 
 
- Học sinh giải đúng cách khác vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm của bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, sao cho có lợi cho học sinh.

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG  Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2012-2013
Họ tên hs : ..............................................  Môn : Toán lớp 6
Lớp : .......................................................  Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
 
 
Câu1 (2 điểm) : Thực hiện phép tính:
a)      b)  
c)    d)
Câu 2: (1.5 điểm)Tìm x biết:
a)          b)                         
c)                         
 
Câu 3 (2 điểm):
Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại
a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6A
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
 
Câu 5  ( 3 điểm):
Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oz, Oy sao cho
góc xOy = 350, góc xOz =700.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz?
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
 Câu 6 (0.5điểm):
Chứng tỏ phân số sau là phân số tối giản (với mọi )
 
 
Hết
(Giám thị không giải thích gì thêm)
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN 6
 
Câu 1: (2,5đ)
a)         (1đ)
b)        (0.5đ)
c)  (0.5đ)   
d) (0.5đ)
Câu 2: (2đ) Tính đúng mỗi câu
a)                                                       b)
      (0.75)                     (0.75đ)
c)
                 (0.5đ)         
Câu 3: (2đ) Tính đúng số học sinh mỗi loại (0.5 đ)
a) - Số học sinh giỏi của lớp 6A là:                     (học sinh)
           số học sinh còn lại là  40 - 5 = 35             :
    - Số học sinh trung bình của lớp 6A là:         (học sinh)
    - Số học sinh khá của lớp 6A là: 35 -15 = 10 (học sinh)
b)  -% =  35% (0.5 đ)
Câu 4 :(3đ)
Vẽ hình đúng (0.5 đ)
a. Giải thích được  tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy ( 0.5đ)
b. Tính số đo góc = 350 ( 1 đ)
c. Chứng tỏ được tia Oz là tia phân giác của góc xOy ( 1 đ)
Câu 5 : (0,5đ)

Gọi UCLN (2n+1,2n+2) = d ( )
Suy ra 2n+1 d và 2n+2 d
Nên 2n+2 –(2n+1 )  d           1d     d = 1
Vậy UCLN (2n+1,2n+2) = 1 nên phân số tối giản với mọi
 
- Học sinh giải đúng cách khác vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm của bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, sao cho có lợi cho học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG  Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2013-2014
Họ tên hs : ..............................................   Môn: Toán lớp 6
Lớp : .......................................................  Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
 
 
Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a.     c. 23 - 8.3 + 0,5.25%
b.    d.
 
Câu 2: (2 điểm) Tìm  x biết:
a.    b.    c.
 
Câu 3: (1,5 điểm):
 Một hộp đựng 50 viên bi gồm 3 màu: xanh, vàng, đỏ. Số bi đỏ chiếm số bi của cả hộp; số bi xanh chiếm số bi còn lại.
a. Tính số bi xanh, bi đỏ, bi vàng?
b. Tính số phần trăm của bi xanh so với số bi cả hộp?
 
Câu 4: (1điểm) So sánh
 
Câu 5: (3,5 điểm): Vẽ hai góc kề bù  xÔy và yÔz ; biết  góc xÔy = .
a)     Tính số đo góc yÔz?
b)    Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
c)     Gọi Om là tia phân giác của góc xÔy; Gọi On là tia phân giác của góc yÔz. Chứng tỏ góc mÔn là góc vuông.
 
Hết
                            (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN 6
 
Câu 1: (2,5đ) Tính đúng mỗi (0,5 đ)
a.      c. 23-8.3+0,5.25% =
b.   d. =
 
Câu 2: (2đ) Tính đúng mỗi câu a, b (0.75đ); câu c (0,5đ)
 a.    b.   c. x+2 = 5 hoặc x+2 = -5
     x = 3 hoặc x = -7
    =
     
Câu 3: (1,5đ)
a.  - Số bi đỏ là: (viên)   (0,25đ)
- Số bi còn lại: 50 - 20 = 30 (viên)  (0,25đ)
- Số bi xanh là: (viên)  (0,25đ)
- Số bi vàng là: 50 -20 - 5 = 25 (viên) (0,25đ)
b.  Tỉ số % của bi xanh:  (0,5đ)
Câu 4: (1đ)
Ta có: =
Câu: (2,5đ)
Vẽ đúng  hình   (0,5đ);   
a.  Lập luận tính được yÔz = 1100                                                (1đ)  
b. Vì xÔy yÔz  Oy nằm gữa 2 tia Ox và Oz    (1đ)  
c. Lập luận và  tính đúng    mÔy  = 350                                        (0,25đ)
                                               nÔy  = 550                                      (0,25đ)                 
       mÔn = mÔy + nÔy   = 900   nên  mÔn  là góc vuông            (0,5đ )
------------------------------------
       
         - Học sinh giải đúng cách khác vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm của bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, sao cho có lợi cho học sinh.
 

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG
Họ tên:…………………………….
SBD:……………...             
 
KÌ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: TOÁN LỚP 6
THỜI GIAN: 90 Phút (Không kể thời gian giao đề)
 
Câu 1: (1,5 điểm)  Cho hai phân số và
a) Rút gọn hai phân số trên.
b) So sánh hai phân số trên.
 
Câu 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính theo cách hợp lí nhất.
a)   +    b)   2,5. 0,75 + 2,5 . 0,25 - 1,5
c)  
 
Câu 3: (2 điểm) Tìm x biết
a) x: =     b)  x + =
c)
 
Câu 4: (1,5 điểm) Lớp 6A có 30 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Trong đó là học sinh loại giỏi, là học sinh loại khá, số còn lại là học sinh loại trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại.
 
Câu 5: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ;
a) Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
b) So sánh và
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
 
HẾT
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
 

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Tóm tắt giải
Điểm
Câu 1: (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân số:
Có:        +) = =                +) = =
 
0,5
 
0,5
b) So sánh
> => >
0,5
Câu 2: (3 điểm)
 
Thực hiện phép tính theo cách hợp lí nhất.
a)  . + = = .(-1) = -  
b)  2,5. 0,75 + 2,5 . 0,25 - 1,5 = 2,5(0,75 + 0,25) - 1,5 = 2,5 - 1,5 = 1
c) =
 
 
1
1
 
1
Câu 3: (2 điểm)
 
Câu 3: (2 điểm)
Tìm x biết
a) x: = => x = . = => x =     
b)  x + = => x = - = => x = -
c) => x() =
=> x() = => x. = => x = : => x =
 
 
0,75
 
 
0,75
 
 
0,25
 
0,25
Câu 4: (1,5 điểm)
+) Số học sinh xếp loại giỏi là: .30 = 4   ;  +) Số học sinh xếp loại khá là: .30 = 14                          
+) Số học sinh xếp loại trung bình là: 30 - (4 + 14) = 12
 
 
0,5
0,5
0,5
Câu 5: (2 điểm)
 

0,5
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Vì     
0,25
b. Vì  tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy  nên + = 
suy ra: = - = 900 - 450 = 450
Vậy =
0,25
0,25
0,25
c. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy  vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oz  và =
0,5

 
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG          Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-03 21:56:49 | Thể loại: ÔN TẬP: HỌC KÌ -1 TIẾT(TOÁN - VẬT LÍ) | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.62 M | File type: doc
lần xem

đề thi TOÁN 6: ĐỀ THI HỌC KÌ II, ÔN TẬP: HỌC KÌ -1 TIẾT(TOÁN - VẬT LÍ). PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ II năm học : 2010-2011 Họ tên hs : .............................................. Môn : Toán lớp 6 Lớp : ....................................................

https://tailieuhoctap.com/dethiontaphocki1tiettoanvatli/toan-6-de-thi-hoc-ki-ii.8ve00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác