GA kiểm tra văn 8 chuẩn.Thảo

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

     Ngày soạn: 28/8/2017     
Ngày dạy: 13/9/2017                           
TUẦN 3
Tiết 11+12. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1- VĂN TỰ SỰ.
(Làm tại lớp)
 
I. MỤC TIÊU CẦN  ĐẠT.      
 * Giúp HS:
1. Kiến thức: Ôn lại kiểu bài tự sự đã học ở lớp 6, có kết hợp với kiểu bài biểu cảm đã học ở lớp 7: chú ý tả người, kể việc, kể những cảm xúc của tâm hồn mình .
2. Kĩ năng: Học sinh luyện tập viết bài văn và đoạn văn .
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
4. Năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực tự học.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực viÕt sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ. 
1. Giáo viên:
- Phư­­ơng pháp: nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, viÕt s¸ng t¹o
- Kĩ thuật: động não
- Tài liệu, giáo án, SGK, ph« t« ®Ò kiÓm tra....
2. Học sinh:  Đọc trước bài, xem l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1.  Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3.  Nội dung kiểm tra:
A. MA TRẬN:
 
Møc ®é
 
Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
  Tæng
TN
TL
TN
TL
ThÊp
Cao
Chủ đề, bố cục, tính thống nhất chủ đề của văn bản.
Các bước tạo lập văn bản.
HS nhận biết được khái niệm chủ đề, dấu diệu tính thống nhất chủ đề vb, các bước tạo lập văn bản
 
HS hiểu và nắm được các yếu tố cần có để thống nhất chủ đề văn bản và tạo lập văn bản.
 
 
 
 
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
Sc©u: 3
S®iÓm:1,5®
TlÖ: 15%
 
Sc©u: 3
S®iÓm:1,5®
TlÖ:  15%
 
 
 
Sèc©u: 6
§iÓm: 3
TûlÖ:30%
 Tạo lập bài văn tự sự kể về người và vật.
 
 
 
 
 
Biết tạo lập được bài văn tự sự kể về người và vật.
 
Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
 
 
 
 
 
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ:70%
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ: 70%
Tæng
Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
Sc©u: 3
S®iÓm:1,5®
TlÖ: 15%
 
Sc©u: 3
S®iÓm:1,5®
TlÖ:  15%
 
 
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ:70%
Sèc©u: 7
§iÓm: 10
TûlÖ:100%
B. ĐỀ BÀI.   
       Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm ):
Câu 1: Chủ đề của văn bản là gì?
A. Là một luận điểm lớn được triển khai trong văn bản
B. Là câu chủ đề của một đoạn văn trong văn bản.
C. Là đối tượng mà văn bản nói tới, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.
D. Là sự lặp đi lặp lại một số từ ngữ trong văn bản.
Câu 2: Muốn tìm chủ đề của văn bản, cần tìm hiểu những yếu tố nào?
A. Tất cả các yếu tố của văn bản.
B. Câu kết thúc của văn bản.
C. Các ý lớn của văn bản.
D. Câu mở đầu của mỗi đoạn trong văn bản.  
Câu 3: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản thể hiện ở chỗ nào?
A. Văn bản có đối tượng xác định.
B. Văn bản có tính mạch lạc.
C. Các yếu tố trong văn bản bám sát chủ đề đã định.
D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 4: Các ý trong phần thân bài của văn bản thường được sắp xếp theo trình tự nào?
A. Không gian.
B. Thời gian.
C. Sự phát triển của sự việc hay mạch suy luận.
D. Cả 3 hình thức trên.
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Câu 5: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không cần có khi định hướng tạo lập văn bản
A. Đối tượng.
B. Thời gian.
C. Nội dung.
D. Mục đích.
Câu 6: Dòng nào ghi đúng các bước tạo lập văn bản?
A. Định hướng và xây dựng bố cục.
B. Xây dựng bố cục và diễn đạt thành câu, đoạn hoàn chỉnh.
C. Xây dựng bố cục, định hướng, kiểm tra, diễn đạt thành câu, đoạn.
D. Định hướng, xây dựng bố cục, diến đạt thành câu, đoạn hoàn chỉnh, kiểm tra văn bản vừa tạo lập.
 
Phần II. Tự luận(7 điểm):
    Em hãy kể lại những kỉ niệm của  một ngày khai trường mà em nhớ nhất .
 
C. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
 
Phần I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ):
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
D
D
B
D
        Mỗi câu được 0,5 điểm
Phần II. Tự luận ( 7 điểm ):
1. Yêu cầu:
*Hình thức:
             -  Làm đúng kiểu bài tự sự kết hợp với yếu tố biểu cảm, miêu tả.
             - Ngôi kể : Thứ 1.
             - Bố cục rõ ràng, ràng mạch, đủ 3 phần.
             - Viết đúng chính tả, ngữ pháp; bài làm sạch sẽ.
* Nội dung: Những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của mình.
2. Dàn ý:
a. Mở bài ( 0,5đ ):
         - Nêu lí do và thời gian của ngày khai trường mà em nhớ nhất.
         - Ấn tượng sâu đậm về ngày khai trường đó.
b. Thân bài ( 6 đ ):
         - Những kỉ niệm có thể kể lại( Những cảm xúc của bản thân khi chuẩn bị đi; Khi đi trên đường đến trường; Khi đứng trên sân trường; Khi xếp hàng cùng các bạn; Khi ngồi dự và nội dung của buổi lễ khai trường đó….)
         - Những kỉ niệm có thể được kể theo trình tự:
             + Thời gian, không gian.
             + Diễn biến tâm trạng.
            + Mỗi kỉ niệm để lại ấn tượng cảm xúc sâu đậm được trình bày thành một đoạn.
c. Kết bài( 0,5đ ):
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

        - Kết thúc những kỉ niệm bằng dòng cảm xúc của bản thân về ngày khai trường đó.
3. Biểu điểm.
        - Điểm giỏi: Bài viết đúng thể loại tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả,  biểu cảm nhuần nhuyễn, khéo léo, giàu cảm xúc, văn viết mạch lạc.
        - Điểm khá: Đảm bảo đúng thể loại, có cảm xúc, diễn đạt có chỗ chưa mạch lạc, sai một số lỗi.
       - Điểm trung bình: Đúng thể loại, ít yếu tố cảm xúc, sai nhiều lỗi diễn đạt và chính tả.
       - Điểm yếu: Bài làm vụng về, diễn đạt yếu, sai quá nhiều chính tả.
       - Điểm kém: Các trường hợp còn lại.
4. Củng cố.
 
    GV thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra
5. Hướng dẫn về nhà.
           Ôn lại kiểu bài tự sự, xem lại các bài “Tôi đi học”, “Trong lòng mẹ”, “Tức nước vỡ bờ” để học tập cách kể, tả.
           Soạn bài “Lão Hạc”.     
Ngày.......tháng....năm 201....
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG CM
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Tuần 7                                                         Ngày soạn: 03/10/2017
Tiết 28                                                          Ngày dạy: 09/10/2017
 
KIỂM TRA 15 PHÚT – TẬP LÀM VĂN
 
A. Đề bài:
Phần trắc nghiệm(2đ):
Câu 1: Em hãy điền từ ngữ phù hợp vào ô trống cho các cách trình bày đoạn văn của văn bản:
     Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai và làm sáng tỏ chủ đề của đoạn bằng các phép..........................................................................
Câu 2: Có các phương tiện nào để liên kết đoạn văn trong văn bản?
A. Dùng từ nối và đoạn văn.               C. Dùng từ nối và câu nối.
B. Dùng câu nối và đoạn văn.             D. Dùng lí lẽ và dẫn chứng.
Câu 3: Trong văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với sự việc được kể?
A. Làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn.
B. Làm cho sự việc được kể đơn giản hơn.
C. Làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn.
D. Làm cho sự việc được kể sinh động và hiện lên như thật.
Câu 4: Trong văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm có vai trò gì?
A. Giúp người viết thể hiện được thái độ của mình với sự việc được kể.
B. Giúp người viết hiểu một cách sâu sắc về sự việc được kể.
C. Giúp người viết hiểu một cách toàn diện về sự việc được kể.
D. Giúp sự việc được kể hiện lên sinh động, phong phú.
Phần tự luận (8đ):
     Viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm về một bạn học sinh mới nhập học.
 
B. Đáp án – Biểu điểm:
Phần trắc nghiệm (2 đ):
Câu
1
2
3
4
Đáp án
Diễn dịch, quy nạp, song hành,bổ sung, liệt kê...
C
D
B
  Mỗi câu được 0,5 điểm
Phần tự luận (8đ):
    * Hình thức:  Học sinh viết một đoạn văn theo đúng kĩ năng.
    * Nội dung: Thể hiện được đúng yêu cầu:
    - Đoạn văn tự sự có kết hợp miêu tả và biểu cảm.
    - Đoạn văn kể về một bạn học sinh mới nhập học.
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Tuần 8, tiết 31
Ngµy so¹n: 12/10/2017                 
Ngµy d¹y: 18/10/2017
 
KIỂM TRA 15 PHÚT – TIẾNG VIỆT
 
A. Đề bài:
Phần trắc nghiệm (2đ):
Câu 1: Thế nào là trường từ vựng?
A. Là tập hợp tất cả các từ có chung cách phát âm.
B. Là tập hợp tất cả các từ cùng từ loại.
C. Là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa.
D. Là tập hợp tất cả các từ có chung nguồn gốc.
Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
A. vật vã      C. mải miết
B. xôn xao      D. chốc chốc
Câu 3: Trong những từ in đậm ở các câu sau, từ nào là trợ từ?
A. Những quyển sách trong ngăn bàn.
B. Tôi nghĩ đến Lan, người bạn thân trước đây giờ đã xa rồi.
C. Nó vợ con chưa có.
D. Vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả.
Câu 4: Thán từ là gì?
A. Là những từ làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp.
B. Là những từ dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến trong câu.
C. Là những từ đọc giống nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau.
D. Là những từ dùng để nối các vế câu trong một câu ghép.
Phần tự luận ( 8đ):
Câu 1: Tìm các tình thái từ có trong các câu dưới đây:
a) Đến lượt bố tôi ngây người ra như không tin vào mắt mình.
- Con gái tôi vẽ đây ư?
b) Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có thể gọi là mất được không, cô nhỉ?
Câu 2: Đặt câu có sử dụng về từ tượng hình tượng thanh. Trong đó mỗi loại đặt hai câu
 
B. Đáp án – biểu điểm:
Phần trắc nghiệm ( 2đ ):
Câu
1
2
3
4
Đáp án
C
B
D
B
 
   Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Phần tự luận (8 đ ):
Câu 1 (3 đ):
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

a)     ư        
b)    nhỉ
Câu 2 ( 5đ ):
   Đặt được mỗi loại từ hai câu đúng được 2,5 điểm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Tuần 9 
Ngµy so¹n: 19/10/2017                 
Ngµy d¹y:    25/10/2017
 
TiÕt 35+36. ViÕt bµi TËp lµm v¨n  sè 2
(Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm).
 
I. MỤC TIÊU CẦN  ĐẠT.      
 * Giúp HS:
1. Kiến thức: Ôn lại kiểu bài tự sự đã học ở lớp 6, có kết hợp với kiểu bài biểu cảm đã học ở lớp 7: chú ý tả người, kể việc, kể những cảm xúc của tâm hồn mình .
2. Kĩ năng: Học sinh luyện tập viết bài văn và đoạn văn .
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
4. Năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực tự học.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực viÕt sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ. 
1. Giáo viên:
- Phư­­ơng pháp: nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, viÕt s¸ng t¹o
- Kĩ thuật: động não
- Tài liệu, giáo án, SGK, ph« t« ®Ò kiÓm tra....
2. Học sinh:  Đọc trước bài, xem l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Nội dung kiểm tra:
A. MA TRẬN:
Møc ®é
 
Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
TN
TL
TN
TL
ThÊp
Cao
Chủ đề 1:
Liên kết các đoạn văn trong văn bảnăn bản tự sự.
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
HS nhận biết được mục đích,phương tiện liên kết các đoạn văn, vai tr bước tạo lập văn bản
 
HS hiểu và nắm được vai trò các yếu tố miêu tả và biểu cảm cần có
 
 
 
 
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

 
 
 
trong bài văn tự sự.
 
 
 
 
Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
Sc©u: 2
S®iÓm: 1®
TlÖ: 10%
 
Sc©u: 4
S®iÓm: 2®
TlÖ:  20%
 
 
 
Sèc©u: 6
§iÓm: 3
TûlÖ: 30%
 Chủ đề 2:
Tạo lập bài văn tự sự có sự kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
 
 
 
 
 
Viết được bài văn tự sự có sự kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
 
Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
 
 
 
 
 
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ:70%
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ: 70%
Tæng
Sèc©u:
§iÓm:
Tû lÖ:
Sc©u: 2
S®iÓm:1®
TlÖ: 10%
 
Sc©u: 4
S®iÓm: 2®
TlÖ:  20%
 
 
Sèc©u: 1
§iÓm: 7
TûlÖ:70%
Sèc©u: 7
§iÓm: 10
TûlÖ:100%
B. ĐỀ BÀI:
Phần trắc nghiệm ( 2 điểm ):
Câu 1: Nhận xét nào nói đúng nhất mục đích của việc sử dụng các phương tiện để liên kết đoạn văn trong văn bản?
A. Làm cho các đoạn văn có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau.
B. Làm cho ý giữa các đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo nên tính chỉnh thể cho văn bản.
C. Làm cho hình thức của văn bản được cân đối.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2: Có mấy phương tiện để liên kết đoạn văn trong văn bản?
A. Hai                                              C. Bốn
B. Ba                                                D. Năm
Câu 3: Trong bài văn tự sự, yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò gì?
A. Làm cho bài văn được trữ tình hơn.
B. Giúp cho bài văn tăng tính chất nghị luận.
C. Tạo nên câu chuyện giản dị dễ hiểu.
D. Giúp cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn, sâu sắc hơn.
Câu 4: Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm là gì? 
A. Là những cảm xúc của người viết.
B. Là diễn biến nội tâm của các nhân vật.
C. Chủ yếu vẫn là các sự việc chính.
D. Là những suy nghĩ của các nhân vật.
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

Câu 5: Kể lại chuyện chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp, em rất ân hận, người viết cần sử dụng phương thức biểu đạt nào là tốt nhất?
A. Chỉ sử dụng tự sự.
B. Chỉ sử dụng biểu cảm.
C. Sử dụng tự sự kết hợp với biểu cảm.
D. Kết hợp tự sự, miêu tả với biểu cảm.
Câu 6: Khi đưa yếu tố biểu cảm và miêu tả vào bài văn tự sự cần tránh điều gì?
A. Biến bài văn thành bài miêu tả.
B. Biến bài văn thành bài biểu cảm.
C. Biến bài văn thành bài vừa miêu tả vừa biểu cảm.
D. Cả ba ý trên.
 
Phần tự luận ( 7 điểm):
    Hãy kể về một kỉ niệm  đáng nhớ của em với  một con vật nuôi  mà em yêu thích.
 
C. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
Phần trắc nghiệm (2đ):
 
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
A
D
C
D
D
      Mỗi câu đạt 0,5 điểm
Phần tự luận (7đ):
a. Yêu cầu:
         * Hình thức: - Đúng kiểu bài.
                              - Bố cục rõ ràng, mạch lạc, đủ 3 phần.
                              - Trình bày sạch sẽ, đúng chính tả, đúng ngữ pháp.
         *Nội dung: Kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi.
b. Dàn ý:
         * Mở bài (0,5đ): Nêu cảm nghĩ của mình về con vật
         * Thân bài (6đ): Kể lại sự gắn bó đầy tình cảm của mình với con vật yêu thích.
                    (Đan xen, kết hợp kể, tả, biểu cảm).
-  Lí do, hoàn cảnh xuất hiện của con vật (1đ)
                (Miêu tả: Màu sắc, dáng vẻ, hành động, cử chỉ của con vật…).
- Lúc đầu tình cảm thái độ của mọi người đối với con vật (-> biểu cảm). (1đ)
- Tôi chăm sóc, nuôi dạy nó ntn? (-> mt+ bc). MT  (2đ)
- Chuyện xảy ra với con vật (thành tích hoặc chết)-> kết quả (2đ)
              + Miêu tả: Hình dáng…
              + Biểu cảm: Tình cảm của mọi người…=> Đối với con vật.
              + Tình cảm của mình
*. Kết bài (0,5đ): Tình cảm của mình với con vật.
          Phải thể hiện rõ sự lớn lên, trưởng thành của con vật từ khi em nuôi. Cùng với sự lớn lên về trọng lượng đó thì tình cảm của em với con vật ngày 1 sâu sắc hơn. (Đó là 1 con vật gắn bó thân thiết với em. Nó mang vẻ đẹp ngộ nghĩnh, đáng yêu).
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Giáo án kiểm tra Văn 8                                                            Năm học: 2017 - 2018

2. Biểu điểm:
- Điểm 5-6: Diễn đạt tốt, đủ ý, kết hợp 3 yếu tố kể, tả, biểu cảm tốt.
- Điểm 3-4: Tương đối đủ ý; diến đạt lưu loát, sai một số lỗi chính tả.
- Điểm 2-2,5: Đảm bảo 1/2 ý , diễn đạt khá lưu loát; có chỗ còn lủng củng,..
- Điểm 0,5-1: Bài viết kém sinh động, không kết hợp kể với tả và biểu cảm, dựa nhiều vào sách, sai nhiều lỗi chính tả.
4. Củng cố.
    GV thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra
   Củng cố kiểu bài tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
5. Hướng dẫn về nhà.
   Tiếp tục ôn tập kiểu bài TS kết hợp với MT và BC.
    Chuẩn bị cho bài luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
 
 
Ngày.......tháng....năm 201....
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG CM
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
Trường THCS Lệ Xá


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-06-15 16:22:12 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.74 M | File type: doc
lần xem

đề thi GA kiểm tra văn 8 chuẩn.Thảo, Ngữ văn 9. Giáo án kiểm tra Văn 8 Năm học: 2017 - 2018 Ngày soạn: 28/8/2017 Ngày dạy: 13/9/2017 TUẦN 3 Tiết 11+12. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1- VĂN TỰ SỰ. (Làm tại lớp) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. * Giúp HS: 1. Kiến thức

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan9/ga-kiem-tra-van-8-chuan-thao.y4400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan