Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o
ViÖt Yªn
§Ò thi thö vµo líp 10 thpT N¨m häc 2011 - 2012
M«n: Ng÷ v¨n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
 
C©u 1 (1 ®iÓm)
       a) Thµnh phÇn gäi - ®¸p lµ g×?
       b) T×m thµnh phÇn gäi - ®¸p trong c¸c c©u sau:
 
-          BÇu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng,
     Tuy r»ng kh¸c gièng, nh­ng chung mét giµn.
                                                                                       (Ca dao)
-  Nµy, b¸c cã biÕt mÊy h«m nay sóng nã b¾n ë ®©u mµ nghe r¸t thÕ kh«ng?
                                                                                       ( Kim L©n, Lµng)
 
C©u 2 (2 ®iÓm)
      Cho c©u th¬ sau:
                Hái tªn, r»ng:  “M· Gi¸m Sinh”
a. H·y chÐp chÝnh x¸c 7 c©u th¬ tiÕp theo.
b. §o¹n th¬ võa chÐp n»m trong ®o¹n trÝch nµo? Cho biÕt vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch?
c. Ph©n tÝch ®o¹n th¬ võa chÐp b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n( 8- 10 c©u) ®Ó lµm râ b¶n chÊt cña hä M·.
 
C©u 3 (3 ®iÓm)
         §øc tÝnh trung thùc rÊt cÇn thiÕt trong cuéc sèng. Em h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn bµn vÒ tÝnh trung thùc.
 
C©u 4 (4 ®iÓm)
        Em c¶m nhËn ®­îc ng­êi cha nãi nh÷ng g× víi con qua bµi th¬  “Nãi víi con” cña Y Ph­¬ng.
 
 
 
Hä vµ tªn thÝ sinh:  .............................................................................................    Sè b¸o danh:..........................
Tr­êng                  :...............................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-23 20:59:10 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1), Ngữ văn 9. Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o ViÖt Yªn §Ò thi thö vµo líp 10 thpT N¨m häc 2011 - 2012 M«n: Ng÷ v¨n Thêi gian lµm bµi: 120 phót C©u 1 (1 ®iÓm) a) Thµnh phÇn gäi - ®¸p lµ g×? b) T×m thµnh phÇn gäi - ®¸p trong

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan9/de-van-thi-thu-vao-lop-10-lan-1.kdn4wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác