ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

tr­êng THCS s¬n c­¬ng                   ®Ò kiÓm tra häc k× II
MA TRËN
 
Mức độ
 
 
Tên Chủ đề
    Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Mức độ thấp
Mức độ cao
 
TN
TL
TN
TL
1.Văn học
-VB nhật dụng
-Thơ và truyện hiện đại
 
Số câu:4
Số điểm:3,5
Tỉ lệ:35 %
 
-Nhận biết ND VBND .
- NhËn biÕt thêi gian s¸ng t¸c t¸c phÈm
 
-Hiểu được giá trị ND và NT của một số tác phẩm
 
-Nêu và phân tích được ý nghĩa tình huống truyện
 
 
 
 
 
 
Số câu:4
3.5điểm=35%
Số câu :2
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10%
 
 
 
Số câu:1
Số điểm:0.5
Tỉ lệ: 5%
 
Số câu:1
Số điểm :2
Tỉ lệ: 20%
 
2.Tiếng Việt
-( Các thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và
hàm ý)
 Nhận biết khái niệm về thành phần biệt lập.
 
Xác định được hàm ý trong câu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu:2
1điểm=10%
Số câu:2
Số điểm :1 
  Tỉ lệ 10%
Số câu: 1
Số điểm:0.5
Tỉ lệ: 5%
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm : 0.5
Tỉ lệ: 5%
 
 
 
3.Tập làm văn
-Nghị luận xã hội
 
-Nghị luận về tác phẩm thơ và đoạn thơ
Số câu:2
Số điểm :5,5     Tỉ lệ :55%
 
 
 
Hiểu về đặc điểm của bài nghị luận về một sự việc hiện tượng và nghị luận về tư tưởng đạo lý
 
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm:0,5 
Tỉ lệ:5 %
 
 
 
 
 
HS biết được cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, rèn kỹ năng diễn đạt
 
Số câu: 1
Số điểm :5
Tỉ lệ:50 %
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu:2
5,5điểm=55%
 
 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
 
Số câu:3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15%
 
Số câu :3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15%
 
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
 
Số câu:1
Số điểm:5
Tỉ lệ: 50%
 
Số câu:8
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%
 


 

 
tr­êng THCS s¬n c­¬ng                   ®Ò kiÓm tra häc k× II
                      m«n : ng÷ v¨n 9
                                                 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
I/ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (3 ®iÓm)
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc nhËn ®Þnh hoÆcph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u d­íi ®©y:
C©u 1: Theo v¨n b¶n "ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi" ( Vò Khoan ), hµnh trang quan träng nhÊt cÇn chuÈn bÞ tr­íc khi sang thÕ kØ míi  lµ g×?
 A. Mét tr×nh ®é häc vÊn cao.   C. TiÒm lùc b¶n th©n con ng­êi.
 B. Mét c¬ së vËt chÊt tiªn tiÕn.            D. Nh÷ng thêi c¬ héi nhËp.
C©u 2: Bµi th¬ "Mïa xu©n nho nhá " (Thanh H¶i) ®­îc viÕt vµo n¨m nµo?
 A. N¨m 1979                                         C. N¨m 1980       
 B. N¨m 1981                                        D. N¨m 1982
C©u 3: ý nµo sau ®©y nªu ®­îc nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬ "Sang thu"
( H÷u ThØnh )?
A. Sö dông c©u th¬ ng¾n gän, chÝnh x¸c.
B. Sö dông linh ho¹t, phong phó c¸c phÐp tu tõ so s¸nh, Èn dô.
C. S¸ng t¹o nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc mµ vÉn míi mÎ, giµu søc biÓu c¶m.
D. S¸ng t¹o nh÷ng h×nh ¶nh giµu ý nghÜa triÕt lý.
C©u 4: Thµnh phÇn  biÖt lËp cña c©u lµ g× ?
     A. Bé phËn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa  sù viÖc cña c©u
     B. Bé phËn ®øng tr­íc chñ ng÷, nªu sù viÖc ®­îc nãi tíi  trong c©u
     C. Bé phËn t¸ch khái chñ ng÷ vµ vÞ ng÷, chØ thêi gian, ®Þa ®iÓm,...®­îc nãi tíi trong c©u
     D. Bé phËn chñ ng÷ hoÆc vÞ ng÷ trong c©u.
C©u 5: NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng nhÊt víi c©u: “§ªm qua, lóc gÇn s¸ng, em cã nghe thÊy tiÕng g× kh«ng ?”   ( BÕn quª – NguyÔn Minh Ch©u )
 A. ChØ lµ mét c©u hái b×nh th­êng
 B. Cã hµm ý nãi ®Õn viÖc lë ®Êt ë bê s«ng
 C. TiÕng lë ®Êt khiÕn NhÜ giËt m×nh
 D. Hµm ý gîi tai ho¹, c¸i chÕt ®ang ®Õn gÇn
C©u 6: Sù kh¸c nhau chñ yÕu gi÷a bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng vµ nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng ®¹o lÝ lµ:
 A. Kh¸c nhau vÒ néi dung nghÞ luËn.                 C. Kh¸c nhau vÒ cÊu tróc cña bµi viÕt
 B. Kh¸c nhau vÒ viÖc vËn dông thao t¸c.            D. Kh¸c nhau vÒ ng«n ng÷, diÔn ®¹t
II/ Tù luËn: ( 7 ®iÓm)
C©u 1 : (2 ®iÓm) Trong truyÖn ng¾n “ BÕn quª ” cña NguyÔn Minh Ch©u, t¸c gi¶ ®· x©y dùng ®­îc t×nh huèng truyÖn mang tÝnh nghÞch lý. H·y nªu vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña t×nh huèng ®ã ?
C©u 2 : ( 5 ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ khæ th¬ cuèi bµi th¬  “ ViÕng l¨ng B¸c ” cña ViÔn Ph­¬ng ?
 
 


 

 
 
h­íng dÉn chÊm vµ thang ®iÓm
I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)
- HS tr¶ líi mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm :
C©u
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
C
C
C
A
D
A

II. Tù luËn ( 7 ®iÓm)
 C©u 1: ( 2®iÓm)
- HS nªu râ ®­îc hai t×nh huèng truyÖn mang tÝnh nghÞch lý (1 ®iÓm)
 + NhÜ lµ mét c¸n bé nhµ n­íc lµm c«ng viÖc ®­îc ®i nhiÒu n¬i nh­ng ®Õn cuèi ®êi l¹i m¾c ph¶i mét c¨n bÖnh qu¸i ¸c ph¶i n»m liÖt gi­êng
 + NhÜ ®· tõng ®i kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt nh­ng ®Õn tËn cuèi ®êi míi ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña b·i båi bªn s«ng ngay tr­íc cña nhµ. NhÜ khao kh¸t ®­îc ®Æt ch©n lªn ®ã mét lÇn mµ kh«ng ®­îc. Anh nhê cËu con trai thùc hiÖn nguyÖn ­íc cña m×nh nh­ng cËu con trai l¹i ®Ó lì chuyÕn ®ß duy nhÊt trong ngµy.
- Ph©n tÝch ®­îc ý nghÜa triÕt lý cña t×nh huèng truyÖn( 1®iÓm)
+ Cuéc ®êi nh÷ng con ng­êi chøa ®Çy nh÷ng nghÞch lý. Trong cuéc ®êi ng­êi ta khã tr¸nh ®­îc ngh÷ng ®iÒu vßng vÌo chïng ch×nh.
+ VÎ ®Ñp cuéc sèng n»m ngay trong nh÷ng ®iÒu gi¶n dÞ gÇn gòi lµ gia ®×nh vµ quª h­¬ng.
 C©u 2 : (5 ®iÓm)
I. Yªu cÇu chung :
- KiÕn thøc : N¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬, ®o¹n th¬
- Kü n¨ng : HS biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬, diÔn ®¹t m¹ch l¹c
II. Yªu cÇu cô thÓ :
    HS cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­­ng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:
 a. VÒ néi dung ( 4 ®iÓm): Ph©n tÝch c¸c tõ ng÷ h×nh ¶nh trong ®o¹n th¬ ®Ó lµm râ c¶m xóc cña t¸c gi¶ :
+ ý 1 : C¸ch béc lé t×nh c¶m trùc tiÕp qua côm tõ  “ Th­¬ng trµo n­íc m¾t  ”  (0,5 ®iÓm )
+ ý 2 : §iÖp ng÷  “ muèn lµm ” diÔn t¶ ­íc nguyÖn ch©n thµnh tha thiÕt ®­îc hãa th©n vµo c¶nh vËt quanh l¨ng ®Ó ®­îc ë m·i bªn B¸c.(0,5 ®iÓm)
+ ý 3 :  H×nh ¶nh  “ hµng tre ”  ®­îc lÆp l¹i t¹o kÕt cÊu ®Çu cuèi t­¬ng øng chÆt chÏ cho toµn bµi th¬ ®ång thêi ®· mang mét nÐt nghÜa míi. NÕu nh­ ë khæ ®Çu  “ hµng tre ” t­¬ng øng cho t­ thÕ hiªn ngang, bÊt khuÊt cña d©n téc th× ë khæ th¬ nµy “ c©y tre trung hiÕu ”lµ h×nh ¶nh Èn dô t­¬ng tr­ng cho tÊm lßng s¾t son thñy chung cña nh÷ng con ng­êi miÒn Nam víi B¸c. ( 0,5 ®iÓm )
+ ý 4 : §¸nh gi¸ vÒ ®o¹n th¬ trong m¹ch c¶m xóc toµn bµi  ( 0,5 ®iÓm )
     b. VÒ h×nh thøc (®iÓm)
 


 

+ ý 1: cã phÇn më bµi ®óng, hay  ( 0,5 ®iÓm)
+ ý 2: cã phÇn më bµi ®óng, hay, c« ®äng  ( 0,5 ®iÓm)
 
- Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng ®Þnh h­­íng c¬ b¶n, GV cÇn vËn dông linh ho¹t khi chÊm bµi, khuyÕn khÝch nh÷ng bµi lµm s¸ng t¹o giµu chÊt v¨n.
 
 
 
 
                                  GV so¹n ®Ò:
                                  Vò Thanh B×nh
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-04-28 04:52:49 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 95 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN, Ngữ văn 9. tr­êng THCS s¬n c­¬ng ®Ò kiÓm tra häc k× II MA TRËN Mức độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Mức độ thấp Mức độ cao TN TL TN TL 1.Văn học -VB nhật dụng -Thơ và truyện hiện đại Số câu:4 Số

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-co-ma-tran.deeywq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác