LT-BT CHUONG 1 -VAT LY 10 CUC HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP VAÄT LYÙ 10 CB
                                                Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM.
 
VÑ 1:Chuyển động thẳng đều.
A.LÝ THUYẾT:
1. Vận tốc trung bình: v = =

2. Tốc độ trung bình:  vtb =
3. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x + v (t - t)
Phöông trình ñöôøng ñi :             s = v(t-t0)
Gia toác  : a = 0
Vaân toác  v = haèng soá 
Phöông phaùp giaûi baøi toaùn chuyeån ñoäng thaúng ñeàu cuûa hai vaät
Laäp phöông trình chuyeån ñoäng
Böôùc 1 :   Veû hình hai vaät ôû vò trí ñaàu , kyù hieäu khoaûng caùch hai vaät ( neáu bieát)
                 Veõ vectô vaän toác cuûa moãi vaät
Böôùc 2 :   Choïn – Chieàu döông  ( kyù hieäu muõi teân treân hình veõ )
                           - Goác toaï ñoä ( kyù hieäu ñieåm O )
                           - Goác thôøi gian ( thôøi ñieåm quy öôùc baèng O )
Böôùc 3 :   Laäp phöông trình chuyeån ñoäng :        x = xo + v(t-to )
                          Ta phaûi tìm xo , v , t0  
Chú ý: + Tìm  x0 : vò trí ñaàu cuûa vaät ôû toaï ñoä döông ( giöõa goác toaï ñoä vaø chieàu döông ) : x0 > O  vò trí ñaàu cuûa vaät ôû toaï ñoä aâm ( phaàn ngöôïc laïi ) : x0 
              + Tìm  v :  Neáu cuøng chieàu vôùi chieàu döông : v > O           ( nhìn töø hình veõ )
     Neáu ngöôïc  chieàu vôùi chieàu döông : v
+ Tìm  t0 :   t0 = Thôøi ñieåm choïn laøm goác thôøi gian – thôøi ñieåm luùc ñaàu (Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t = 0.)
 Tìm thôøi ñeåm vaø vò trí hai vaät gaëp nhau
  Cho x1 = x2 => thôøi ñeåm gaëp t
Theá t vaøo x1 hoaëc x2 ñeå bieát vò trí gaëp caùch goác toïa ñoä
+ cách nhau 1 khoảng thì = .
 B.BÀI TẬP TU LUAN
Bài 1: Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60km/h và cùng lúc một ô tô xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6 giờ.
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.
b.Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.
  Đáp số: a) x1 = 60t (km) ; x2 = 220 – 50t (km).   b) t = 2h;  x1 = x2 = 120km. 
Bài 2: Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Ađi về B với vân tốc 12m/h. Năm phút sau một xe khởi hành từ B về A với vận tốc 10m/s. Biết AB= 10,2km. Định thời điểm và vị trí trên xe khi chúng cách nhau 4,4km.
Đáp số: t = 400 s và t = 800 s.
Bài 3:Người đi xe đạp khởi hành ở A và người đi bộ khởi hành ở B cùng lúc và đi theo hướng từ A đến B.  Vận tốc người đi xe đạp là v1 = 12 km/h, người đi bộ là v2 = 5 km/h. Biết AB = 14 km.
 a. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km ?
 b. Tìm lại kết quả bằng đồ thị.
                                 Đáp số: a. 2h cách B 10 km.                                        x (km)                      
 
Bài 4: Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hinh vẽ.                                        60
Lập phương trình chuyển động.                                                                          40
Dựa trên đồ thị định thời điểm hai xe cách nhau 30
km sau khi gặp nhau.              1                t (h)
Đáp số: a) x1 = 60 – 20t (km) ; x2 = 40t (km). b) 0,5h                                                                                                                                                           
Bài 5: Hai người đi mô tô xuất phát cùng lúc tại hai điêm A và B cách nhau 10km, chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B là 40 km/h. Coi chuyển động của họ là thẳng đều.
Chọn gốc tọa độ là B, chiều dương AB. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.
Định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
Quãng đường đi được của mỗi xe cho đến khi gặp nhau.
Đáp số: a)         b) 1h; 40 km.      c)  50km,40km
Bài 6: Lúc 6 giờ sáng hai ôtô cùng khởi hành tại Quãng Ngãi: xe thứ  nhất đi về hướng Đà Nẵng với vận tốc 70 km/h, xe thứ hai đi về hướng TP.Hồ Chí Minh với vận tốc 40 km/h. Đến 8 giờ xe thứ nhất dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy lại đuổi theo xe thứ hai với vận tốc cũ.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều.
 a.   Vẽ đồ thị của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.
 b.   Định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
Đáp số: 16 h 30 ph và cách QN 420 km.
x (km)
Bài 7: Đồ thị của hai xe như hình vẽ.                                                                     
Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.               80
Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe                                I         II                                          
    (vị trí khởi hành, chiều chuyển động, độ lớn vận tố40                         B                                                       
                                                                                              0            1        2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A            t (h).                       
Bài 8: Lúc 6 giờ một ôtô chạy từ Quãng Ngãi vào TP.Hồ Chí Minh.Đến 8 giờ ôtô dừng lại nghỉ 30 phút, sau đó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc. Lúc 7 giờ một ôtô khác cũng khởi hành từ Quảng Ngãi với vận tốc 50 km/h để chạy vào TP.Hồ Chí Minh.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều.
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

   a. Với cùng một gốc tọa độ, cùng một gốc thời gian. Hãy viết phương trình chuyển động của mỗi xe.
   b. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.                                                                                                                                                                      Đáp số: 9 h ; 100 km.
Bài 9: Một người đi mô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ để đến B lúc 8 giờ, sau đó nghỉ 30 phút rồi quay trở lại A đúng 10 giờ. Biết AB = 60 km và coi chuyển động trong mỗi lượt đi và về là thẳng đều.
   a. Viết phương trình chuyển động của người ấy.
   b. Vẽ đồ thị tọa độ.
Bài 10: Hai ôtô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh, chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, chiếc thứ hai với vận tốc trung bình 70 km/h. Sau 1giờ 30 phút, chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy với vận tốc như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng.
a. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.
b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu.
c. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa.                                                                                                                                  Đáp số: b) 3giờ 30 phút     c) 210 km.
Bài 11: Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi           x (km)
xe đạp được biểu diễn như hình vẽ.
   a. Hãy lập phương trình chuyển động của từng người.
         b Dựa trên xác định vị trí và thời điểm hai người gặpnhau.
         c.Từ phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a,tìm vị trí và        40
thời điểm hai người gặp nhau.So sánh kết quả tìm được ở câu a và b.
                                                                                                                   20        
C.BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM
1. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ).
Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?
A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.     B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.
C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.      D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.
2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là
 A. x= 2t +5  B. x=  -2t +5  C. x= 2t +1  D.x=  -2t +1
3. Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s).Kết luận nào sau đây ĐÚNG
 A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động
 B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển động
 C. Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm tại thời điểm  t= 4/3
 D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độ  x= 4
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

4.Chọn câu trả lời đúng.Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t1 vật có tọa độ x1= 10m và ở thời điểm t2 có tọa độ x2 = 5m.
A. Độ dời của vật là -5m    B.Vật chuyển động ngược chiều dương quỹ đạo.
C.Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian trên là 5m D.Cả A, B, C đều đúng.
5. Khi chất điểm chuyển động theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dương thì :
A.  Độ dời bằng quãng đường đi được B.  Vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình
C.  Vận tốc luôn luôn dương   D.  Cả 3 ý trên đều đúng
6. Trên hình là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng.
Cho biết kết luận nào sau đây là sai?
A. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m.   B.Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m.
C. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ.  
D.Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10m.
7. Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều?
A. Đồ thị a  B. Đồ thị b và d C. Đồ thị a và c  D.Các đồ thị a,b và c đều đúng
 
 
 
 
 
 
 
Trên hình sau là đồ thị toạ độ - thời gian của
3 vật chuyển động trên mmột đường thẳng,
đồ thị (I) và (III) là các đường thẳng song song.
Sử dụng dự kiện trên để trả lời các câu
hỏi 10, 11, 12,13 và 14
 
8. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.Hai vật (I) và (II) chuyển động cùng hướng. B.Hai vật (I) và (II) chuyển động ngược hướng.
C.Vận tốc của vật (I) lớn hơn vận tốc vật (II). D.Hai vật (I) và (II) không gặp nhau.
9. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.Vận tốc của các vật (I) và (III) không bằng nhau.  B.Hai vật (II) và (III) gặp nhau.
C.Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dương. D.Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng không.
14. Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục Ox.  
    Tại các thời điểm t1=2s và t2=6s, toạ độ tương ứng của vật
là x1=20m và x2=4m. Kết luận nào sau đây là không chính xác?
A.Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s                B.Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox.
C.Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t=5s.      D.Phương trình toạ độ của vật là x = 28-4t (m).
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

15.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:
A.7m/s ;                              B.5,71m/s ;                          C.  2,85m/s  ;                     D. 0,7m/s ;           
16.Một vật  chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên  quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
A.12,5m/s                           B. 8m/s                                 C. 4m/s                  D. 0,2m/s            
17.Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:
A. 50km/h                         B. 48km/h                             C. 44km/h           D. 34km/h            
18. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20km/h trên đoạn đường đầu và 40km/h trên đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là:
A. 30km/h                       B.32km/h                             C. 128km/h                        D. 40km/h            
19. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h . trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:
A.15km/h          B.14,5km/h              C. 7,25km/h         D. 26km/h     
20. Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung  bình 20km/h.Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quảng đừơng là 
A.  12km/h   B.  15km/h   C.  17km/h   D.  13,3km/h 
21. Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là :    
    A. x = 3 + 80t.   B. x = 80 – 3t.   C. x = 3 – 80t.  D. x = 80t.
22. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và từ B lần lượt là ?
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

A. xA = 54t ;x­B = 48t + 10. B. xA = 54t + 10; xB = 48t.C.xA = 54t; x­B­ = 48t – 10
.D. A: xA = -54t, x­B = 48t.
23. Nội dung như bài 28, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là
A. 1 h ; 54 km.  B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km.
24.Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ?
A. x=15+40t (km,h B. x=80-30t (km,hC. x= -60t (km,h  D. x=-60-20t (km,h
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

 
VÑ 2:CHUYEÅN ÑOÄNG BIEÁN ÑOÅI ÑEÀU
A.LYÙ THUYEÁT
1. Gia tốc:     = hằng số.               
=> 
* Chuyeån ñoäng nhanh daàn : Ñoä lôùn v taêng daàn     a và v cùng dấu
* Chuyeån ñoäng chaäm daàn :  Ñoä lôùn v giaûm daàn     a và v trái dấu
2.Phöông trình vaän toác :
3.Phöông trình ñöôøng ñi : s =
4.Phöông trình chuyeån ñoäng 
5.Coâng thöùc khoâng coù thôøi gian := 2as
Nếu chuyển động chỉ theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì S =x
 
B.BAI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. Sau đó đi thêm 125m nữa thì dừng hẳn. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh, tàu ở chỗ nào và đang chạy với vận tốc là bao nhiêu?
                                                                                                         Đáp số: 10,5 m/s và 63,5m.
Bài 2: Một xe ôtô khởi hành với vận tốc bằng 0 và sau đó chuyển động nhanh dần đều lần lượt qua A và B Biết AB = 37,5m, thời gian từ A đến B là 25s vàvận tốc tại B là 30 m/s. Tìm vận tốc lúc xe qua A và quãng đường                                                                                                                                                     Đáp số: 5m/s và 12,5m.
Bài 3: Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc a = 0,5 m/s2. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến v = 36 km/h và trong thời gian đó ôtô đã chạy được quãng đường là bao nhiêu?                                                                                                                        Đáp số: 20s và 100m.
Bài 4: Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m.Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của đoàn tàu.                                                                                                        Đáp số: 2,7m/s2 và 27 m/s.
Bài 5: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Tính thời gian vật đi hết nửa quãng đường cuối.                                         Đáp số:       2 - (s).
Bài 10: Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của tàu.
Bài 16: Một vật chuyển động doc theo trục Ox với phương trình x = 3t2 + 2t (m).
Hãy xác định gia tốc của vật.
Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 3s.
Bài 17: Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 – 8t (m/s).
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

Xác định gia tốc của vật và loại chuyển động.
Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 2s
Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t= 2s.
Bài 18: Ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2 m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc.
Viết phương trình chuyển động của ôtô. Lấy gốc tọa độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc.
Tính thời gian đi hết quãng đường đó.
Tính vận tốc của ôtô sau 20s. Lúc đố ôtô chuyển động theo chiều nào ?
Bài 19: Một ôtô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tố độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau một giây sau khi ôtô đi ngang qua một cảnh sát, anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/s2.
Hỏi sau bao lâu anh cảnh sát đuổi kịp ôtô ?
Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ?
Bài 20: Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6 cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/s2 , hãy tính:
      a.   Vị trí của nó sau 2s.
      b.   Vận tốc của nó sau 3s.
Bài 21: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình: x = - t2 +10t + 8 (m).
Xác định gia tốc chuyển động của vật và loại chuyển động.
Tính vận tốc tức thời của vật sau 3s và sau 6s.
Bài 23: Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. Chọn trục Ox trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng gia tốc của xe không đổi là 8 cm/s2 , và lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ, vận tốc của nó là v0 = - 6 cm/s.
Viết phương trình chuyển động của xe, lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ.
Hỏi xe chuyển động theo hướng nào, sau bao lâu thì dừng lại ? Lúc đó xe ở vị trí nào ?
Sau đố xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ?
Bài 24: Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu là v1 = 18 km/h. Cùng lúc người khác cũng đi xe đạp xuống dốc nhanh dần đều vứi vận tốc đầu là v2 = 3,6 km/h. Độ lớn gia tốc của hai xe bằng nhau và bằng 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu của hai xe là 120m.
Lập phương trình chuyển của mỗi xe với cùng gốc tọa độ, gốc thời gian và chiều dương.
Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
Bài 25: Một xe đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh, sau đố chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2.
Tính vận tốc 5s sau lúc hãm.
Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian.
Dựa trên đồ thị xác định thời gian từ lúc xe giảm đến lúc xe dừng.
C.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

1. Chọn câu đúng trong những câu sau:
Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giời cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận  tốc lớn.
Chuyển động thẳng biến đổi dều có gia tốc tăng giảm đều theo thời gian.
Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.
2. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = vo + at thì:
v luôn dương.  B. a luôn dương.   C. a luôn cùng dấu với v.  D. a luôn ngược dấu với v.
3. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v,a và s.
      A. v + vo =            B. v2 + vo2 = 2as             C. v - vo =            D. v2 + vo2 = 2as
4. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều ( a>0) có vận tốc đầu v0. Cách thực hiện nào sau đây làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều?
A. đổi chiều dương để có a
C. đổi chiều gia tốc                                                D. không cách nào trong số A, B, C
   5.
Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2.Khoảng
thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là
  A.
t = 360s
  B.
t = 100s.
  C.
t = 300s.
D.
t = 200s
6.
Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?
A.
S = 500m.
B.
S = 50m.
C.
S = 25m
D.
S = 100m
7.
Khi Ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s,ô tô đạt đến vận tốc 14m/s.Gia tốc và vận tốc của ô tô kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?
A.
a = 0,2m/s2;  v = 18 m/s.
B.
a = 0,7m/s2;      v = 38 m/s. 
C.
a = 0,2m/s2;   v = 10 m/s.
D.
a = 1,4m/s2; v =  66m/s.          
8: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ  của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ?
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

a =  0,5m/s2, s = 100m .
a = -0,5m/s2, s = 110m .
a = -0,5m/s2, s = 100m .
a = -0,7m/s2, s = 200m .
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

9: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với  tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2 , thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng.
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

A.     B.          C.  D.
10. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là:
A.  0,7 m/s2;  38m/s.  B.  0,2 m/s2; 8m/s.    C.  1,4 m/s2;  66m/s.      D   0,2m/s2; 18m/s.
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

11. Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình bên.
     Công thức vận tốc và công thức đường đi củavật  là:
       A.v = t ;        s = t2/2.                        B. v=20+t ;        s =20t +t2/2.           
       C.v= 20 –t;   s=20t –t2/2.                 D.v= 40 -2t ;      s = 40t –t2.   
13. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s,
gia tốc 4m/s2:
a.  Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s        b.  Đường đi sau 5s là 60 m
c.  Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s           d. Sau khi đi được 10 m,vận tốc của  vật là 64m/s
14. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều,khi t = 4s thì x = 3m
  Khi t = 5s thì x = 8m và v = 6m/s. Gia tốc của chất điểm là :
                A.  1 m/s2           C.  3m/s2                                    B.  2m/s2                D.  4m/s2
15: Một vật chuyển động trên trục toạ độ Ox có phương trình:  x = -4t2 + 10t-6. (m,s),( t0=0).kết luận nào sau đây là đúng:
Vật có gia tốc -4m/s2 và vận tốc đầu 10m/s
Vật  có gia tốc -2m/s và vận tốc đầu 10 m/s.                                        
Vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm t=2s
      D.   Phương trình vận tốc của vật : v = -8t + 10 (m/s).                                            
VẤN ĐỀ 3 :RÔI TÖÏ DO
          A.LÝ THUYẾT
       Choïn – Chieàu döông  : höôùng xuoáng
                           - Goác toaï ñoä : taïi vò trí vaät rôi
                           - Goác thôøi gian : taïi thôøi ñieåm vaät rôi
 
   

      - Chuù yù: Khi neùm vaät töø döôùi maët ñaát leân cao  theo phöông thaúng ñöùng thì vaät  chuyeån ñoäng CDÑ vôùi gia toác g. Ta choïn Ox höôùng leân theo phöông ñöùng coù goác toaï ñoä taïi maët ñaát.
+       Vaän toác : v =v0 - gt.
+       Quaõng ñöôøng cuõng chính laø ñoä cao:
+       Sau khi thôøi gian vaät ñaït ñoä cao cöïc ñaïi .
+       Sau ñoù vaät laïi rôi töï do cuõng maát thôøi gian nhö khi neùm leân.
 
B.BÀI TẬP TỰ LUẬN
 
/ một vật rơi tự do từ độ cao 45m. Lấy g = 10 m/s2
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

a. Tính thời gian rơi của vật và vận tốc của vật khi chạm đất
b. Tính quảng đường vật rơi trong giây cuối cùng
/ Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi được 35m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10 m/s2
Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản của không khí
a. Tính quảng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên
b. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Tính thời gian rơi của vật , từ đó suy ra độ cao nơi thả vật
c. Tính vận tốc của vật khi chạm đất
/ Một vật được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu 2m/s, từ độ cao 7m. bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2
a. Viết phương trình tọa độ của vật.Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném, chiều dương hướng xuống
b. Tìm thời điểm lúc chạm đất và tính vận tốc của vật khi chạm đất
Töø treân cao 800m ta thaû moät vaät rôi töï do .
Xaùc ñònh thôøi gian vaø vaän toác khi vaät rôi xuoáng ñaát .
Xaùc ñònh quaõng ñöôøng vaät rôi trong giaây ñaàu tieân vaø giaây thöù 3 .
Khi vaät rôi ñöôïc 2s thì noù coù vaän toác laø bao nhieâu .
Xaùc ñònh thôøi gian ñeå vaät ñi heát nöûa quaõng ñöôøng ñaàu tieân vaø nöûa quaõng ñöôøng cuoái cuøng . Töø döôùi ñaát moät ngöôøi neùm moät vaät leân cao vôùi vaän toác 60m/s .

Xaùc ñònh ñoä cao cöïc ñaïi cuûa vaät .
Xaùc ñònh vaän toác cuûa vaät keå töø khi neùm 1,52s .
Xaùc ñònh thôøi gian töø khi neùm tôùi khi vaät rôi xuoáng ñaát .
Xaùc ñònh thôøi gian vaø vaän toác khi vaät leân ñöôïc nöûa quaõng ñöôøng . Töø treân cao moät vaät rôi töï do trong hai giaây cuoái 85m .

Xaùc ñònh thôøi gian töø khi rôi cho tôùi khi chaïm ñaát .
Xaùc ñònh ñoä cao ban ñaàu cuûa vaät .
1./  Moät vaät chuyeån ñoäng cuøng chieàu Ox vôùi vaän toác ban ñaàu 5m/s vaø gia toác 1m/s2. Choïn goác thôøi gian khi vaät ôû goác toïa ñoä.
Vieát phöông trình chuyeån ñoäng.
Veõ ñoà thò vaän toác – thôøi gian.
Xaùc ñònh vò trí vaø vaän toác sau 20s.
2./  Moät vaät chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu Ox vôùi vaän toác ban ñaàu 20m/s vaø gia toác 1m/s2. Choïn goác thôøi gian khi vaät ôû goác toïa ñoä.
Vieát phöông trình chuyeån ñoäng.
Veõ ñoà thò vaän toác – thôøi gian.
Xaùc ñònh vò trí vaø vaän toác sau 20s.
1

 


Tài liệu  vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú

3./  Moät vaät chuyeån ñoäng cuøng chieàu Ox vôùi vaän toác ban ñaàu 10m/s sau 10s vaän toác coøn 5m/s. Choïn goác thôøi gian khi vaät ôû goác toïa ñoä.
Vieát phöông trình chuyeån ñoäng.
Veõ ñoà thò vaän toác – thôøi gian.
Xaùc ñònh vò trí vaø vaän toác sau 20s.
4./  Moät vaät chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu Ox vôùi vaän toác ban ñaàu 20m/s sau 10s vaän toác coøn 5m/s. Choïn goác thôøi gian khi vaät ôû goác toïa ñoä.
Vieát phöông trình chuyeån ñoäng.
Veõ ñoà thò vaän toác – thôøi gian.
Xaùc ñònh vò trí vaø vaän toác sau 20s.
5./ Vaøo luùc 7h30ph moät oâtoâ ñi töø tænh A ñi tænh B vôùi vaän toác 70km/h. Cuøng luùc ñoù moät oâtoâ töø B ñi tôùi A vôùi vaän toác 50km/h. Bieát raèng khoaûng caùch giöõa A vaø B  baèng 600km.
Vaøo luùc 9h hai xe ôû ñaâu ? Khoaûng caùch giöõa chuùng luùc naøy laø bao nhieâu?
Khi naøo hai oâtoâ gaëp nhau vaøo gaëp nhau ôû ñaâu ?
Giaûi baøi toaùn baèng ñoà thò
6/ Moät vaät xuaát phaùt töø A  vôùi vaän toác 30m/s. Cuøng luùc ñoù moät vaät töø B caùch A 50m moät vaät chuyeån ñoäng cuøng chieàu vôùi vaän toác 20m/s.
Sau 2s hai vaät caùch nhau bao nhieâu.
Hai vaät gaëp nhau ôû ñaâu vaø vaøo luùc naøo.
Giaûi baèng ñoà thò.
7/  Luùc 5h, moät oâtoâ ñi töø A veà B vôùi vaän toác 40km/s. Luùc 7h moät oâtoâ khaùc cuõng xuaát phaùt töø A ñuoåi theo oâtoâ thöù nhaát vôùi vaän toác 80km/h.
  Luùc  9h  hai oâtoâ caùch nhau bao nhieâu?
  Luùc maáy giôø hai oâtoâ caùch nhau 20km.
  Khi naøo hai oâtoâ gaëp nhau vaø gaëp nhau ôû ñaâu?
  Giaûi baèng ñoà thò.
8: Moät oâtoâ xuaát phaùt töø A vaøo luùc 4h vôùi vaän toác 36km/h. Sau khi ñi ñeán luùc 5h thì vaän toác giaûm xuoáng coøn 18km/h. Cuõng luùc ñoù moät oâtoâ töø A ñuoåi theo oâtoâ ñaàu vôùi vaän toác 54km/h . Khi naøo hai xe gaëp nhau vaø gaëp nhau ôû ñaâu ?
9:  Moät vaät xuaát phaùt töø A  vôùi vaän toác 30m/s. Cuøng luùc ñoù moät vaät töø B caùch A 100m moät vaät chuyeån ñoäng cuøng chieàu vôùi vaät 1.  Sau 5s hai vaät caùch nhau 50.
  Tính vaän toác cuûa vaät thöù hai
  Hai vaät gaëp nhau ôû ñaâu vaø vaøo luùc naøo?
C.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1: Vật nào được xem là rơi tự do ? 
   A. Viên đạn đang bay trên không trung        B.   Quả táo rơi từ trên cây xuống .     
   C. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).                    D. Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-08-19 14:35:03 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 22 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.41 M | File type: doc
lần xem

đề thi LT-BT CHUONG 1 -VAT LY 10 CUC HAY, Ngữ văn. Tài liệu vật lý 10 –Lâm Thị Giàu-THPT Trần Phú TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP VAÄT LYÙ 10 CB Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM. VÑ 1:Chuyển động thẳng đều. A.LÝ THUYẾT: 1. Vận tốc trung bình: v = = 2. Tốc độ trung b

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan/lt-bt-chuong-1-vat-ly-10-cuc-hay.ba7xvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan