bai tap chuong 1 vat ly 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

§éNG HäC CHÊT §IÓM
 
1. Mét hßn ®¸ r¬i tõ miÖng ®Õn ®¸y 1 c¸i giªng c¹n mÊt 3s. LÊy g = 9,8m/s2. ChiÒu s©u cña giªng lµ
 A. 44,1m B. 40m C. 50m D. 88,2m
2. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trôc ox theo ph­¬ng tr×nh: x = 15 + 10t ( x tÝnh b»ng mÐt, t tÝnh b»ng gi©y). To¹ ®é cña vËt ë thêi ®iÓm t = 24s lµ
 A. 250m B. 235m C. 230m D. 255m
3. Trong chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu cã
 A. v0.a 0 B. v0.a 0 C. v0.a > 0 D. v0.a
4. BiÓu thøc nµo sau ®©y dïng ®Ó tÝnh gia tèc h­íng t©m?
 A.  B.  C.  D.
5. Mét «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu b»ng 0. Sau 1 phót «t« ®¹t vËn tèc 54km/h, gia tèc cña «t« lµ?
 A. 1m/s2 B. 0,9m/s2 C. 0,5m/s2 D. 0,25m/s2
6. Hai ®Çu m¸y xe löa ch¹y ng­îc chiÒu nhau trªn mét ®o¹n ®­êng s¾t th¼ng víi vËn tèc 40km/h vµ 60km/h. VËn tèc cña ®Çu m¸y thø nhÊt ®èi víi ®Çu m¸y thø hai lµ
 A. 100km/h B. 50km/h C. 2400km/h D. 20km/h
7. Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu, vÐct¬ tèc ®é dµi
 A. Cã ®é lín kh«ng ®æi, thay ®æi liªn tôc vÒ h­íng                   B. Cã ®é lín vµ h­íng kh«ng thay ®æi                                                                                                  C. Cã ®é lín thay ®æi, h­íng kh«ng thay ®æi                                                                                   
 D. Cã ®é lín vµ h­íng thay ®æi liªn tôc
8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y liªn quan tíi tÝnh t­¬ng ®èi cña vËn tèc
 A. Mét vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s                    B. Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu                                                                                                  C. Mét vËt chuyÓn ®éng so víi vËt nµy nh­ng ®øng yªn so víi vËt kh¸c                                                       
 D. Mét vËt ®øng yªn so víi tr¸i ®Êt
9. Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 3m/s2. VËn tèc cña vËt khi ®i ®­îc qu·ng ®­êng 50m kÓ tõ lóc h·m phanh lµ?
 A. 5m/s B. 120m/s C. 10m/s D. 15m/s
10. Mét vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc 4m/s trªn nöa thêi gian ®Çu cña ®o¹n ®­êng AB, nöa thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc 2m/s. VËn tèc trung b×nh cña vËt trªn ®o¹n ®­êng AB lµ
 A. 1m/s B. 0,5m/s C. 3m/s D. 2m/s
11. Mét viªn bi th¶ nhanh dÇn ®Òu trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng víi vËn tèc ban ®Çu b»ng 0, gia tèc a = 0,2m/s2. Sau bao l©u viªn bi ®¹t vËn tèc 1m/s
 A. 0,2s B. 1,5s C. 5s D. 1s
12. Mét «t« chuyÓn ®éng theo 1 cung trßn cã b¸n kÝnh 100m víi vËn tèc 54km/h. Gia tèc h­íng t©m cña xe cã ®é lín?
 A. 2,25m/s2 B. 225m/s2 C. 29,16m/s2 D. 22,5m/s2
13. Hai vËt cïng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn mét ®­êng th¼ng AB. VËt thø nhÊt ®i tõ A ®Õn B trong 8s. VËt thø hai xuÊt ph¸t tõ A cïng mét lóc víi vËt mét nh­ng ®Õn B chËm h¬n 2s. BiÕt  AB =24m. VËn tèc cña hai vËt lµ?
 A. v1= 3m/s ; v2= 2,4m/s B. v1= 3m/s ; v2= 2m/s     
 C. v1= 6m/s ; v2= 4,8m/s D. v1= 2,4m/s ; v2= 3m/s
14. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ vËn tèc trung b×nh?
 A. Trong chuyÓn ®éng biÕn ®æi vËn tèc trung b×nh trªn c¸c ®o¹n ®­êng kh¸c nhau lµ nh­ nhau              
 B. VËn tèc trung b×nh cho biÕt tèc ®é cña vËt t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.    
 C. Trong kho¶ng thêi gian t vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng s, vËn tèc trung b×nh cña vËt trªn qu·ng ®­êng s lµ vTB=s/t
 D. VËn tèc trung b×nh lµ trung b×nh céng cña c¸c vËn tèc.
15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng nhÊt khi nãi vÒ vËn tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu?
 A. T¹i mäi thêi ®iÓm vect¬ vËn tèc nh­ nhau.      
 B. Vec t¬ vËn tèc cã h­íng kh«ng thay ®æi      
 C. VËn tèc lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng.                    D. VËn tèc cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian.

16. Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y, tr­êng hîp nµo cã thÓ coi vËt lµ mét chÊt ®iÓm?
 A. Tµu ho¶ ®ang ®øng trªn s©n ga.                    B. Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng tù quay quanh nã.                                                                                   
 C. Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o quanh MÆt Trêi.                   D. Viªn ®¹n ®ang chuyÓn ®éng trong nßng sóng.
17. Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc 43,2km/h th× h·m phanh chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu sau 2 phót th× dõng l¹i ë s©n ga. Qu·ng ®­êng tµu ®i ®­îc trong thêi gian h·m phanh lµ?
 A. S = 72m B. S = 720m C. S = 270m D. S = 27m
18. Mét « t« khëi hµnh lóc 7h. NÕu chän mèc thêi gian lµ lóc 7h th× thêi ®iÓm ban ®Çu ®óng víi thêi ®iÓm nµo trong c¸c thêi ®iÓm nµo sau ?
 A. t0 = 14 h B. t0 = 7 h C. t0 = 0 h D. t0 = 19 h
19. Hai vËt xuÊt ph¸t cïng mét lóc, chuyÓn ®éng trªn cïng mét ®­êng th¼ng víi c¸c vËn tèc kh«ng ®æi v1=15m/s, v2=24m/s theo hai h­íng ng­îc chiÒu nhau. Khi gÆp nhau vËt thø nhÊt ®i ®­îc qu·ng ®­êng 60m, qu·ng ®­êng vËt thø hai ®i ®­îc lµ?
 A. S2=96m B. S2=69m C. S2=960m D. S2=9,6m
20. Trªn h×nh vÏ lµ ®å thÞ to¹ ®é  - thêi gian cña mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng cho biÕt th«ng tin nµo lµ sai ?                                                                                                                                                  
           A. VËt chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng cña trôc to¹ ®é.                              x(m)                               B. To¹ ®é ban ®Çu lµ x0 =10m.                                                                                                                                             C. Trong 5s ®Çu vËt ®i ®­îc 25cm.                                                                                                  D. Gèc thêi gian lµ thêi ®iÓm vËt c¸ch gèc to¹ ®é 10m.                       25
                             
 
                                                                                                                         10
 
 0 5 t(s)
21. Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph­¬ng ox. T¹i c¸c thêi ®iÓm t1=2s , t2=6s. To¹ ®é t­¬ng øng cña vËt lµ x1=20m vµ x2=4m. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c?
 A. VËn tèc cña vËt cã ®é lín lµ 4m/s                    B. Thêi ®iÓm vËt ®Õn gèc to¹ ®é 0 lµ t =5s                                                                                                  C. Ph­¬ng tr×nh to¹ ®é cña vËt lµ x = 20 - 4t.                                                                                   
 D. VËt chuyÓn ®«ng ng­îc chiÒu d­¬ng cña trôc ox.
22. Hai « t« xuÊt ph¸t cïng mét lóc tõ hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 20km, chuyÓn ®«ng cïng chiÒu tõ A ®Õn B víi vËn tèc lÇn l­ît lµ 60km/h vµ 40km/h. Chän trôc to¹ ®é trïng víi quü  ®¹o, A lµ gèc to¹ ®é, chiÒu A -> B lµ chiÒu d­¬ng, gèc thêi gian lµ thêi ®iÓm hai xe xuÊt ph¸t. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe lµ?
 A. x1 = 60t (km) vµ x2= 40t (km) B. x1 = 60t (km) vµ x2= 20 + 40t (km)  
 C. x1 =20 + 60t (km) vµ x2= 40t (km) D. x1 = 60t (km) vµ x2= 20 - 40t (km)
23. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu töø thaønh phoá A ñeán thaønh phoá B vôùi vaän toác 60km/h, cuøng luùc ñoù moät vaät khaùc chuyeån ñoäng töø thaønh phoá B veà thaønh phoá A vôùi vaän toác 40km/h. Bieát hai thaønh phoá caùch nhau 140km. Sau bao laâu hai vaät gaëp nhau ?               
A. 1,5 giôø    B. 1,4 giôø     C. 1 giôø    D. 2 giôø 
24. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ, sau 5s noù ñaït vaän toác 10m/s. Vaän toác cuûa noù sau 10s laø 
 A. 10m/s    B. 40m/s     C. 20m/s    D. 15m/s 
25. Moät ñoaøn taøu ñang chaïy vôùi vaän toác 54km/h thì haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác a = 1m/s2. Sau bao laâu thì taøu döïng haún 
 A. 10s    B. 15s     C. 20s    D. -15s 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-08-02 16:26:41 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi bai tap chuong 1 vat ly 10, Ngữ văn. §éNG HäC CHÊT §IÓM 1. Mét hßn ®¸ r¬i tõ miÖng ®Õn ®¸y 1 c¸i giªng c¹n mÊt 3s. LÊy g = 9,8m/s2. ChiÒu s©u cña giªng lµ A. 44,1m B. 40m C. 50m D. 88,2m 2. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trôc ox theo ph­¬ng t

https://tailieuhoctap.com/de-thi/bai-tap-chuong-1-vat-ly-10.m70azq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác