Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….
Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..
 
Signature of overseer 1
Signature of overseer 2
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
101
Code of paper:
 
 
 
I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây: (2 ñieåm)
 
doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
Those are ……………………………………………………
II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)
1. How many ................................ are there in your family?   
A. people    B. teacher       C. students 
2. .................................. name is Nam. I am a student. 
 A. Her    B. My        C. His 
3. How old ............................ you? 
 A. am    B.  are        C. is  
4. ........................ is that?  - That is Nam 
 A. Who    B. What     C. Where  
5. ............................... do you live? 
 A. What    B. How many       C. Where 
6. How ........................... you? 
 A. is       B. are     C. am 
7. ............................... is your name? 
 A. Where    B. What        C. How old 
8. I .............................. Lee
 A. is     B. are     C. am   
 
 
 
 
 
 
STUDENT DON’T WRITE IN THIS
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. My name ..................Lan 
 A. am       B. are     C. is 
10. What ........................... your name? 
 A. are     B. am    C. is 
III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)
Coät A
Coät B
What is your name?
How old are you?
Where do you live?
How are you?
How many people are there in your family?
My name is Lan
There are four people in my family.
I’m fine thanks
I am ten.
I live on Hai Ba Trung Street.
 
1 ………………………………………, 2…………………………………. , 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….
IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)
 There are five people in my family: my father, my mother, my
other, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My
other is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.
 CAÂU HOÛI:
1. What does your father do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. What does your mother do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. How many people are there in your family? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4.   How old is your father? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.   How old is your mother
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)
I / a student …………………………………………………………………………......................................................
My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….
Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..
 
Signature of overseer 1
Signature of overseer 2
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
102
Code of paper:
 
 
 
I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây:
doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
8. Those are ………………………………………
II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)
1. What ........................... your name?   
A. am    B.   is     C. are  
2. How ........................... you? 
 A. am     B. is        C. are 
3. ............................... do you live? 
 A. What     B. How many       C. Where 
4. My name ..................Lan 
 A. am        B. are     C.  is 
5. I .............................. Lee
 A. am          B. are     C. is  
6. .................................. name is Nam. I am a student. 
 A. Her     B. My        C.   His 
7. ............................... is your name? 
 A. Where     B. How old     C.   What    
8. ........................ is that?  - That is Nam 
 A. Who     B. What     C. Where  
 
 
 
 
 
 
STUDENT DON’T WRITE IN THIS
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. How old ............................ you? 
 A.   are        B. am     C. is  
10. How many ................................ are there in your family? 
 A. people     B. students     C. teacher    
III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)
Coät A
Coät B
What is your name?
How old are you?
Where do you live?
How are you?
How many people are there in your family?
My name is Lan
There are four people in my family.
I’m finr thanks
I am ten.
I live on Hai Ba Trung Street.
1 ………………………………………, 2…………………………………. , 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….
IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)
 There are five people in my family: my father, my mother, my
other, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My
other is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.
CAÂU HOÛI:
1. What does your mother do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.  What does  your   father do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3.  How old is your mother? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. How many people are there in your family? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. How old is your father? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)
I / a student …………………………………………………………………………......................................................
My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
    4. I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
The end
THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….
Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..
 
Signature of overseer 1
Signature of overseer 2
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
103
Code of paper:
 
 
 
I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây:
doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf – school bag
 
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
Those are ……………………………………………………
II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)
1. How ........................... you? 
A. am     B. is        C. are 
2. What ........................... your name? 
 A. am    B. is        C. are  
3. How old ............................ you? 
 A. am     B. is      C.  are    
4. I .............................. Lee
 A. am          B. is      C. are 
5. ............................... do you live? 
 A. What     B. How many       C. Where 
6. .................................. name is Nam. I am a student. 
 A. Her     B. My        C. His 
7. ............................... is your name? 
 A. Where     B. How old    C. What    
8. ........................ is that?  - That is Nam 
 A. Where      B. Who     C. What 
 
 
 
 
 
 
STUDENT DON’T WRITE IN THIS
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. My name ..................Lan 
 A. am        B. are     C. is 
10. How many ................................ are there in your family? 
 A. teacher       B. students     C. people 
III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)
Coät A
Coät B
What is your name?
How old are you?
Where do you live?
How are you?
How many people are there in your family?
My name is Lan
There are four people in my family.
I’m finr thanks
I am ten.
I live on Hai Ba Trung Street.
1 ………………………………………, 2…………………………………., 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….
IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)
 There are five people in my family: my father, my mother, my
other, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My
other is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.
CAÂU HOÛI:
1.  How old is your father?
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2.   How many people are there in your family? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3.. What does your father do? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.  What does your mother do? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.  How old is your mother? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)
I / a student …………………………………………………………………………......................................................
My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
    4. I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
The end
THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….
Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..
 
Signature of overseer 1
Signature of overseer 2
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
104
Code of paper:
 
 
 
I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây: (2 ñieåm)
 
doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
8.  Those are ……………………………………………………
II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)
1. ............................... do you live? 
 A. What     B. How many        C. Where 
2. My name ..................Lan 
 A. is      B. am         C. are 
3. What ........................... your name? 
 A. am    B. is       C. are  
4. How ........................... you? 
 A. am     B. are      C. is    
5. How old ............................ you? 
 A. is      B.  are         C. am 
6. .................................. name is Nam. I am a student. 
 A. Her     B. His      C. My    
7. I .............................. Lee
 A. am          B. is       C. are 
8. How many ................................ are there in your family? 
 A. teacher       B. people      C. students 
 
 
 
 
 
 
STUDENT DON’T WRITE IN THIS
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. ........................ is that?  - That is Nam 
 A. Where      B. What      C. Who 
10. ............................... is your name? 
 A. What        B. Where      C. How old 
III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)
Coät A
Coät B
What is your name?
How old are you?
Where do you live?
How are you?
How many people are there in your family?
My name is Lan
There are four people in my family.
I’m finr thanks
I am ten.
I live on Hai Ba Trung Street.
1 ………………………………………, 2…………………………………., 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….
VI. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)
 There are five people in my family: my father, my mother, my
other, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My
other is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.
CAÂU HOÛI:
1. How old is your mother? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   2. What does your mother do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   3. What does your father do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   4. How old is your father? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   5. How many people are there in your family? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)
I / a student …………………………………………………………………………......................................................
My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
I / in the city ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
The end
FIRST TEST: TRAN QUOC TUAN                                                                                                                                      AN TRACH’S HIGH SCHOOL
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-04-30 10:16:05 | Thể loại: Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1), Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2. THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009 Subject: English; Duration: 45 minutes Name of student: ……………………………………………………………………………. Code of student: ……………………. Class: ……………………….. Code of paper: …………………….

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-lop-6-lan-1.ilunvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác