KT 1 tiết MT7 2016-2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 
                         KIỂM TRA 1 TIẾT HKI – MÔN: MĨ THUẬT 7
    NĂM HỌC: 2016 - 2017
A- Ma trận đề kiểm tra:
 
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng               
Cộng
Thấp
cao
Chủ đề:
Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em thích. Kích thước: 20 x 14 cm. Họa tiết: tự chọn. Màu vẽ: 5 – 6 màu.
 
Biết cách trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.
Hiểu được cách vẽ và phân chia bố cục.
Sắp xếp họa tiết cân đối, hài hòa và tô màu theo yêu cầu. Trang trí được một đồ vật hình chữ nhật theo ý thích.
 
 
 
Số câu :1
Số điểm : 10
Tỷ lệ: 100%   
 
3
30%
 
3
30%
 
4
40%
 
Số câu :1
Số điểm : 10
Tỷ lệ:  100%    
Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 10
   Tỷ lệ :  100%
 
3
30%
 
3
30%
 
4
40%
Số câu:1
Số điểm:10
Tỷ lệ: 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Họ và tên: ………..….....................
Lớp ………                                                                                                                                                                              
          KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn : Mỹ thuật 7  - Năm học :2016-2017
Thời gian : 45 phút
(Không kể thời gian giao đề )
 
Điểm
Lời phê của giáo viên
 
 
 
 
 
ĐỀ CHÍNH THỨC:
    Em hãy trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em thích.     Kích thước: 20 x 14 cm. Họa tiết: tự chọn. Màu vẽ: 5 – 6 màu.
 
ĐÁP ÁN:
-  Nội dung: ( 3 điểm)
ThÓ hiÖn ®­ưîc néi dung trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật.
 - Bố cục: ( 3 điểm)
T×m ®­ưîc mét bè côc hµi hßa.
-  H×nh vẽ và màu sắc:( 4 ®iÓm )
VÏ ®­ưîc häa tiÕt t­ư¬ng ®èi ®Ñp. VÏ ®­ưîc mµu theo yêu cầu.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-03-29 15:07:02 | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi KT 1 tiết MT7 2016-2017, Mỹ thuật 7. KIỂM TRA 1 TIẾT HKI – MÔN: MĨ THUẬT 7 NĂM HỌC: 2016 - 2017 A- Ma trận đề kiểm tra: Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Thấp cao Chủ đề: Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật mà em th

https://tailieuhoctap.com/dethimythuat7/kt-1-tiet-mt7-2016-2017.0izs0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác