Trường: THCS Dân Hoà
Ngày 20 Tháng 11 năm 2016

Kiểm Tra: hki
Môn: Mĩ thuật 7 – Tiết 16 - 17
Năm học: 2016 - 2017- ma trận ra đề


Nội dung kiến thức (mục tiêu)
Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng điểm
= % - PTNL

Nội dung tư tưởng chủ đề
Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
(Đ)

Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)
Đ - PTNL Quan sát, cảm thụ

Hình ảnh
Hình ảnh thể hiện nội dung (Đ)

Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, thực hành, sáng tạo

Bố cục

Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)
Đ - PTNL ước lượng, tư duy lôgic, sáng tạo

Đường nét

Nét vẽ thể hiện nội dung tranh (Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng (Đ)
Đ - PTNL thực hành, sáng tạo

Màu sắc

Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, cảm thụ, thực hành, sáng tạo

Tổng


ĐỀ KIỂM TRA

- Vẽ tranh: Đề tài tự chọn
- Kích thước: 18.25cm làm trên giấy A4
- Màu tự chọn
- Thời gian 45’
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
(Đ)


Mức độ cần đạt
Điểm

Nội dung tư tưởng chủ đề
- Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
 Đ


- Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống- Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc


Hình ảnh
- Hình ảnh thể hiện nội dung- Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung- Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống


Bố cục
- Sắp xếp được bố cục đơn giản- Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ- Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn


Đường nét
- Nét vẽ thể hiện nội dung tranh- Nét vẽ tự nhiên, đúng hình- Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng


Màu sắc
- Lựa chọn gam màu theo ý thích- Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh


Xếp loạiDân Hoà, Ngày 20 Tháng 11 Năm 2016
Người ra đề


Hoàng Thị Yên Thuỷ