ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 7 2016- 2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 
Tr­êng: THCS D©n Hoµ
Ngµy 20 Th¸ng 11  n¨m 2016
 
KiÓm Tra: hki
M«n: MÜ thuËt 7 – TiÕt 16 - 17
N¨m häc: 2016 - 2017
 
 
 
 
 
 
   - ma trËn ra ®Ò
 
 
Nội dung kiến thức (mục tiêu)
Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng điểm
= % - PTNL
Nội dung tư tưởng chủ đề
Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
(Đ)
 
Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)
Đ - PTNL Quan sát, cảm thụ
Hình ảnh
Hình ảnh thể hiện nội dung (Đ)
 
Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, thực hành, sáng tạo
Bố cục
 
Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)
Đ - PTNL ước lượng, tư duy lôgic, sáng tạo
Đường nét
 
Nét vẽ thể hiện nội dung tranh (Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng (Đ)
Đ - PTNL thực hành, sáng tạo 
Màu sắc
 
Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, cảm thụ, thực hành, sáng tạo
Tổng
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA
 
         - Vẽ tranh: Đề tài tự chọn
- Kích thước: 18.25cm làm trên giấy A4
 - Màu tự chọn
         - Thời gian 45’
 
 
 
 
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
(Đ)
 
 
Mức độ cần đạt
Điểm
Nội dung tư tưởng chủ đề
- Xác định được nội dung phù hợp với đề tài
Đ
- Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống
Đ
- Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
Đ
Hình ảnh
- Hình ảnh thể hiện nội dung
Đ
- Hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung
Đ
- Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống
Đ
Bố cục
- Sắp xếp được bố cục đơn giản
Đ
- Sắp xếp bố cục có hình ảnh nhóm chính, nhóm phụ
Đ
- Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
Đ
Đường nét
- Nét vẽ thể hiện nội dung tranh
Đ
- Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
Đ
- Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình đẹp, tạo được phong cách riêng
Đ
Màu sắc
- Lựa chọn gam màu theo ý thích
Đ
- Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
Đ
- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bức tranh
Đ
Xếp loại
Đ
 
                                                         D©n Hoµ, Ngµy 20 Th¸ng 11 N¨m 2016
                                                        Ng­êi ra ®Ò
 
 
                                                                                Hoµng ThÞ Yªn Thuû
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2016-12-01 22:02:08 | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Lần tải: 131 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: docx
lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 7 2016- 2017, Mỹ thuật 7. Trường: THCS Dân Hoà Ngày 20 Tháng 11 năm 2016 Kiểm Tra: hki Môn: Mĩ thuật 7 – Tiết 16 - 17 Năm học: 2016 - 2017    - ma trận ra đề Nội dung kiến thức (mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở mức độ thấp Vận dụng ở mức độ cao Tổng điểm = % - PTNL  Nội dung tư tưởng chủ đề Xác định..

https://tailieuhoctap.com/dethimythuat7/de-kiem-tra-hki-lop-7-2016-2017.cz1p0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác