ĐỀ KIỂM TRA 15P HOC KÌ II KHỐI 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 
Tr­êng: THCS D©n Hoµ
Ngµy 13 Th¸ng 1  n¨m 2017
 
KiÓm Tra :15p’
M«n : MÜ thuËt 7 – Tiết 23 - Tuần 24
N¨m häc: 2016 - 2017
 
 
 
 
 
 
   - ma trËn ra ®Ò
 
Nội dung kiến thức (mục tiêu)
Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng điểm
= % - PTNL
Nội dung
Xác định được nội dung phù hợp với yªu cÇu bµi
(Đ)
 
Vẽ đúng nội dung đề tài, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống (Đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)
Đ- PTNL cảm thụ,quan sát
Häa tiÕt
Häa tiÕt thể hiện nội dung bµi
(Đ)
 
Häa tiÕt sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
Häa tiÕt chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống (Đ)
Đ - PTNL nhận biết, sáng tạo
Bố cục
 
Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
Sắp xếp bố cục có häa tiÕt nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)
Đ- PTNL sáng tạo, tư duy
Đường nét
 
Nét vẽ thể hiện nội dung bµi
 (Đ)
Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc.häa tiÕt , tạo được phong cách riêng (Đ)
Đ- PTNL nhận biết ,sáng tạo thực hành
Màu sắc
 
Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bµi (Đ)
Đ - PTNL tư duy, sáng tạo, thích ứng môi trường-
Xếp loại
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
 
ĐỀ KIỂM TRA
 
         - Vẽ trang trí: Trang trí đĩa tròn
         - Thời gian: 45’
 - Màu: Tự chọn
 - Kích thước: A4
 
 
 
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
(Đ)
 
 
Mức độ cần đạt
Điểm
Nội dung
- Xác định được nội dung phù hợp với bµi
(Đ)
- Vẽ đúng nội dung bµi, mang tính giáo dục, phản ánh thực tế cuộc sống
(Đ)
- Nội dung mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc
(Đ)
Häa tiÕt
- Häa tiÕt thể hiện nội dung
(Đ)
- Häa tiÕt sinh động, phù hợp với nội dung
(Đ)
- Häa tiÕt chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống
(Đ)
Bố cục
- Sắp xếp được bố cục đơn giản
(Đ)
- Sắp xếp bố cục có Häa tiÕt nhóm chính, nhóm phụ
(Đ)
- Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn
(Đ)
Đường nét
- Nét vẽ thể hiện nội dung bµi
(Đ)
- Nét vẽ tự nhiên, đúng hình
(Đ)
- Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Häa tiÕt đẹp, tạo được phong cách riêng
(Đ)
Màu sắc
- Lựa chọn gam màu theo ý thích
(Đ)
- Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
(Đ)
- Màu sắc tình cảm, đậm nhạt phong phú, nổi bật trọng tâm bµi
(Đ)
Xếp loại
(Đ)
 
                          D©n Hoµ, Ngµy 13 Th¸ng 01 N¨m  2017
                        Ng­êi ra ®Ò
 
 
                                                                Hoµng ThÞ Yªn Thuû
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-01-16 17:16:27 | Thể loại: Mỹ thuật 7 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: docx
lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA 15P HOC KÌ II KHỐI 7, Mỹ thuật 7. Trờng: THCS Dân Hoà Ngày 13 Tháng 1 năm 2017 Kiểm Tra :15p’ Môn : Mĩ thuật 7 – Tiết 23 - Tuần 24 Năm học: 2016 - 2017    - ma trận ra đề Nội dung kiến thức (mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở mức độ thấp Vận dụng ở mức độ cao Tổng điểm = % - PTNL  Nội dung Xác định được nội dung..

https://tailieuhoctap.com/dethimythuat7/de-kiem-tra-15p-hoc-ki-ii-khoi-7.maar0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác