đề thi học kì II toán 6 tham khảo

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ THI HỌC KỲ II   ( Năm học: 2009 – 2010 )
Môn:  Toán  6
Thời gian: 90 phút
I / Trắc nghiệm ( 3 điểm )
   Câu 1: Số nghịch đảo của phân số là: ( 0,5điểm )
A.   B.  C.  D.
   Câu 2: Tích bằng:  ( 0,5điểm )
A.  B.  C.  D.
   Câu 3: của  45 bằng:  ( 0,5điểm )
A. 15  B. 30   C. 45  D. 90
   Câu 4: Các câu sau đúng hay sai:  ( 1,5điểm )
a/ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc.
b/ Nếu  thì tia Oy nằm giữa hai tia
c/ Tia phân giác của góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng  nhau.
II / Tự luận ( 7 điểm )
   Câu 5: Thực hiện phép tính ( 2 điểm )
a/
b/
c/
   Câu 6: Tìm x biết ( 1 điểm )
a/   b/
   Câu 7: ( 2 điểm ) Lớp 6A có 48 học sinh, số học sinh Giỏi  bằng  số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 300% số học sinh Giỏi. Số học sinh Trung Bình chiếm  số học sinh Khá. Còn lại là học sinh Yếu. Tính số học sinh Yếu.
   Câu 8: ( 2 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho = ; =  1200 .
a/ Tính
b/ Vẽ tia phân giác Ot của góc  . Tính góc   
GVBM
 
 Lê  Phước Hòa

ĐÁP ÁN TOÁN 6 NĂM HỌC 2009 - 2010
( Học kỳ II )
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: C           0,5đ
Câu 2: D           0,5đ
Câu 3: B            0,5đ
Câu 4: a/ Sai           0,5đ
b/ Đúng           0,5đ
c/ Đúng           0,5đ
Câu 5:
a/       0,5 đ
b/      0,75 đ
c/      0.75 đ
C âu 6: ( 1 điểm )
 a/      b/
               
          
 
C âu 7:
 
Số học sinh Giỏi là
( học sinh )   0,5đ
Số học sinh Khá là
6 . 300% = 18 ( học sinh )  0,5đ
Số học sinh Trung Bình là
( học sinh )   0,5đ
Số học sinh Yếu là
( học sinh )    0,5đ
 
 
 

 
 
Câu 8:

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên
 
          
                 
                     0,5đ
Vì Ot là tia phân giác của góc yOz nên
   0,5đ
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot nên

                  
                       0,5đ
 
 
 
GVBM
 
 
Lê Phước Hòa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MA TRẬN TOÁN 6
( Học kỳ II )
 
STT
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
 
1
Các phép tính về phân số
Chọn kết quả đúng
 
 
 
 
Tính GTBT, tìm x.
Số câu hỏi
2
 
 
 
 
2
Số điểm
1
 
 
 
 
3
 
 
2
Tia phân giác,  góc, tính góc
 
 
Chọn đúng, sai
 
 
Tính góc
Số câu hỏi
 
 
1
 
 
1
Số điểm
 
 
1,5
 
 
2
 
 
 
3
Tìm giá trị
phân số của
một số cho
trước
Chọn kết quả đúng
 
 
 
 
Tìm số
học sinh chưa biết
Số câu hỏi
1
 
 
 
 
1
Số điểm
0,5
 
 
 
 
2
4
Tổng só câu hỏi
3
 
1
 
 
4
Tổng điểm
1,5
 
1,5
 
 
7
 
 
GVBM
 
 
 
Lê Phước Hòa.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-03-05 21:17:52 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 54 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề thi học kì II toán 6 tham khảo, Mầm non. ĐỀ THI HỌC KỲ II ( Năm học: 2009 – 2010 ) Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút I / Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu 1: Số nghịch đảo của phân số là: ( 0,5điểm ) A. B. C. D. Câu 2: Tích bằng: ( 0,5điểm ) A. B. C.

https://tailieuhoctap.com/dethimamnon/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6-tham-khao.9cczyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác