Đề HSG -Sử -Nam Định 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
 
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 9 THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm: 01 trang)
 
I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
 Câu 1: (3,0 điểm)
 a. Vì sao đến năm 1929 yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước?
 b. Có ý kiến cho rằng: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam”.
             (SGK Lịch sử 9, Nxb Giáo dục, 2009, trang 71)
 Ý kiến trên có đúng không? Tại sao?
 Câu 2: (6,0 điểm)
 Phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan dẫn đến bùng nổ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Trong các điều kiện đó, điều kiện nào giữ vai trò quyết định? Hãy rút ra bài học đối với bản thân..
 Câu 3: (5,0 điểm)
 “…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm muốn cướp nước ta lần nữa.
 Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!...”
 (Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG Hà Nội, 1995)
 Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đến ngày 19 - 12 - 1946, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
 Câu 4: (2,0 điểm)
 Trình bày các thành tựu về khoa học - kỹ thuật của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX). Chọn một thành tựu mà em ấn tượng và cho biết lí do.
 Câu 5: (4,0 điểm)
 Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đảng ta có thể vận dụng được gì từ những nguyên nhân đó để xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
 
---------------------------Hết----------------------------
 
 Họ và tên thí sinh: ……………………………………………Số báo danh: …………………………………
 
Giám thị số 1: …………………………………………………Giám thị số 2: ………………………………..

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 15:49:49 | Thể loại: Lịch sử 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề HSG -Sử -Nam Định 2018, Lịch sử 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 9 THCS Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm: 01 trang) I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm) Câu 1: (3,0

https://tailieuhoctap.com/dethilichsu9/de-hsg-su-nam-dinh-2018.k1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan