Kiểm tra 1 tiết có đáp án

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ BÀI 5 LỚP 10
#1 Dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc, giai cấp địa chủ được hình thành từ
 A. tầng lớp quý tộc có nhiều ruộng đất
 B. quý tộc chiếm hữu được nhiều đất
 C. quan lại có nhiều ruộng đất và nhân dân giàu có
 D. nông dân công xã có nhiều ruộng đất
#1 Ông vua khởi đầu việc xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến tập quyền ở Trung Quốc là
 A. Lưu Bang B. Chu Nguyên Chương
 C. Tần Thủy Hoàng D. Lý Uyên
#1 Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất dưới thời Đường ở Trung Quốc là
 A. Chu Nguyên Chương B. Lưu Bang
 C. Hoàng Sào D. Lý Thế Dân
#1 Người có công dẹp tan được phe đối lập, đàn áp khởi nghĩa nông dân, lập ra nhà Đường ở Trung Quốc là
 A. Lý Thế Dân B. Lý Tự Thành C. Lý Mật D. Lý Uyên
#1 Thời nhà Đường, Nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cach toàn diện, trong đó về nông nghiệp đã thực hiện chính sách gì?
 A. Khuyến nông B. Quân điền C. Tịch điền D. Tam nông
#1 Quan hệ phong kiến xuất hiện, đó là quan hệ giữa địa chủ với
 A. nông dân công xã B. nông dân lĩnh canh
 C. nông dân tự canh D. nông dân giàu có
#1 Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho Nhà nước; ruộng trồng dâu được cha truyển con nối. Đó là một trong những nội dung của
 A. tam nông
 B. quân điền
 C. tịch điền
 D. chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp
#1 Dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc, nông dân bị phân hóa thành
 A. địa chủ, nông dân công xã và nông dân lĩnh canh
 B. địa chủ và nông dân lĩnh canh
 C. địa chủ, nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh
 D. địa chủ và nông dân công xã
#1 Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Tần bị lật đổ ?
 A. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng
 B. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương
 C. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào
 D. Khởi nghĩa nông dân Lý Tự Thành
#2 Chế độ phong kiến ở Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời kì nhà nào ?
 A. Thời nhà Hán B. Thời nhà Tần C. Thời nhà Tống D. Thời nhà Đường
#2 Số nông dân công xã dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc rất nghèo, không có ruộng đất để cày cấy trở thành
 A. nông nô B. nô lệ
 C. nông dân tự canh D. nông dân lĩnh canh
#2 Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?
 A. Nông dân giàu có B. Nông dân lĩnh canh
 C. Nông dân tự canh D. Nông dân công xã
#2 Biểu hiện của quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc dưới thời nhà Tần như thế nào ?
1/3


 A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã
 B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh
 C. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân tự canh
 D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân công xã
#2 Nhà Minh được thành lập trong thời gian nào ? Do ai sáng lập ?
 A. Khoảng thời gian 1271-1368, do Ngô Quảng sáng lập
 B. Khoảng thời gian 1271-1464, do Hoàng Sào
 C. Khoảng thời gian 1368-1474, do Chu Nguyên Chương sáng lập
 D. Khoảng thời gian 1368-1464, do Chu Nguyên Chương sáng lập
#2 Điểm mới về văn học thời Minh, Thanh là gì ?
 A. "Tiểu thuyết chương hối" B. "Tiểu thuyết lịch sử"
 C. "Tiểu thuyết dân gian" D. "Tiểu thuyết kể chuyện"
#2 Thủy Hử là tác phẩm nổi tiếng ở Trung Quốc của tác giả nào ?
 A. Tào Tuyết Cần B. La Quán Trung C. Thi Nại Am D. Ngô Thừa Ân
#2 Hai nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc thời nhà Đường là
 A. Đỗ Phủ và Lý Bạch B. Lý Bạch và Thi Nại Am
 C. Bạch Cư Di và La Quán Trung D. Tư Mã Thiên và Đỗ Phủ
#2 Tác phẩm Hồng Lâu Mộng viết về câu chuyện hưng suy của một gia đình quý tộc phong kiền và tình yêu trai gái của tác giả
 A. Tào Tuyết Cần B. Ngô Thừa Ân C. Thi Nại Am D. La Quán Trung
#3 Điểm giống nhau về tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Tần và nhà Hán là
 A. chia đất nước thành trung ương và địa phương
 B. chia đất nước thành các châu
 C. chia đất nước theo bộ máy cai trị
 D. chia đất nước thành quận, huyện
#3 Chế độ quân điền thời nhà Đường là
 A. tịch thu ruộng đất của nông dân giàu cho nông dân nghèo
 B. lấy ruộng đất của Nhà nước đem chia cho nông dân
 C. lấy ruộng đất của địa chủ đem chia cho nông dân
 D. lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang đem chia cho nông dân
#3 Thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường , mở rộng giao thông. Đó là chính sách khuyến kích của
 A. Nhà Tần B. Nhà Minh C. Nhà Đường D. Nhà Hán
#3 Thời kì nhà Đông Hán mở rộng xâm lược ta, gặp phải cuộc khởi nghĩa nào của quân dân ta ?
 A. Khởi nghĩa Lý Bí B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 C. Khởi nghĩa Phùng Hưng D. Khởi nghĩa Bà Triệu
#3 Chính sách kinh tế của nhà Tần thì ban hành chế độ tiền tệ đo lường thống nhất, còn chính sách kinh tế của nhà Hán thì
 A. thực hiện cải cách ruộng đất
 B. giảm tô thuế cho nông dân
 C. giảm tô thuế, sưu dịch cho nông dân, phát triển sản xuất nông nghiệp
 D. thực hiện chế độ quân điền
#3 Chính sách đối ngoại của nhà Hán là
 A. mở rộng chiến tranh xâm lược phương Nam và phương Bắc
 B. chiến tranh xâm lược các nước Đông Nam Á
 C. chiến tranh xâm lược Triều Tiên và các nước phương Nam
1/3


 D. chiến tranh xâm lược Đại Việt
#3 Một trong các tác dụng của chính sách quân điền thời nhà Đường là
 A. nông dân có ruộng đất canh tác
 B. Nhà nước gắn bó với nông dân
 C. nông dân sẵn sàng ủng hộ Nhà nước
 D. hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân
#3 Nhà triết học Trung Quốc đề xướng ra học thuyết Nho giáo, một học thuyết chính trị có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Đó là ai ?
 A. Đổng Trọng Thư B. Mạnh Tử C. Khổng Tử D. Tôn Tử
#3 Ở Trung Quốc thời phong kiến, quan hệ ngũ thường để chỉ mối quan hệ
 A. ngũ bá, thất hùng
 B. Hán, Sở tranh hùng
 C. vua, quý tộc, quan lại, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh
 D. nhân ,lễ ,nghĩa ,trí ,tín
#4 Xã hội dưới thời phong kiến nhà Đường - Tống ở Trung Quốc có các tầng lớp được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp là
 A. Hoàng đế, quan lại, nông dân và nô lệ
 B. Hoàng đế, quan lại, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh và nô lệ
 C. Hoàng đế và nhân dân
 D. Hoàng đế, quan lại và nô lệ
#4 Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Vậy tô là gì ?
 A. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải, lúa
 B. Là thuế ruộng, nộp bẳng lúa
 C. Là thuế thân, nộp bằng lao dịch
 D. Là thuế ruộng, nộp bẳng vải
#4 Nét khác biệt cơ bản trong chính sách cai trị của nhà Nguyên so với nhà Tống là gì ?
 A. Tăng thêm thuế và sưu dịch nặng nề đối với người dân
 B. Nhà nước không chăm lo đến phát triển sản xuất
 C. Thi hành chính sách áp bức, chia rẽ dân tộc
 D. Thi hành chính sách phân biệt tôn giáo
------ HẾT ------
1/3


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 21:01:04 | Thể loại: Lịch sử 10 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết có đáp án, Lịch sử 10. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ BÀI 5 LỚP 10 #1 Dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc, giai cấp địa chủ được hình thành từ A. tầng lớp quý tộc có nhiều ruộng đất B. quý tộc chiếm hữu được nhiều đất C. quan lại có nhiều ruộng đất và nhân dân giàu có D. nông dân công xã có nhiều ruộng đất #1 Ông vua khởi đầu việc xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến tập quyền ở Trung Quốc là A. Lưu Bang B. Chu Nguyên Chương C. Tần Thủy Hoàng D. Lý Uyên #1 Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất dưới thời Đường

https://tailieuhoctap.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-co-dap-an.vlb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác