đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG:
LỚP:
HỌ VÀ TÊN:
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
 
 
I.TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng .( Câu 1-4)
Câu 1: (0,5đ) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là :
Các thuộc địa này tìm cách mở rộng sang phía Tây
Thực đân Anh ngăn cản công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ phát triển
Thực dân Anh lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ
Ở Bắc Mĩ rất giàu tài nguyên
Câu 2: (0,5đ) Xã hội Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp:
Tăng lữ, quý tộc và tư sản
Tăng lữ, tư sản và công nhân
Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba
Quý tộc, tư sản và đẳng cấp thứ ba
Câu 3: (0,5đ) Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở Italia, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản:
Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này
Mở đường chochủ nghĩa tư bản phát triển
Cách mạngdo giai cấp tư sản lãnh đạo
Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân
Câu 4: (0,5đ) Tại sao không phải là một nước mà là nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc:
Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh
Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh
Vì Trung Quốc đất rộng, người đông
Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thoả hiệp
Câu 5: (1đ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ …..dưới đây cho đúng với câu nói của Hồ Chí Minh:
               - cách mạng                                              - thuộc địa
               - tư bản                                                     - cộng hoà
               - công nông                                               - giai cấp
“ Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh…………………,cách mệnh không đến nơi, tiếng là…………………..và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục ( tức tước đoạt) ……………………ngoài thì áp bức…………………”
                                                                                                  ( Hồ Chí Minh)
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (3đ) Vì sao Công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
Câu 2: (1,5đ) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905-1907?
Câu 3: (2,5đ) Trình bày nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?
                                 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-12-01 13:42:54 | Thể loại: Lịch sử | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi đề kiểm tra sử 8 kì 1 cực hot, Lịch sử. TRƯỜNG: LỚP: HỌ VÀ TÊN: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 8 THỜI GIAN: 45 PHÚT I.TRẮC NGHIỆM : (3đ) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng .( Câu 1-4) Câu 1: (0,5đ) Nguyên nhân của c

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-su-8-ki-1-cuc-hot.hurbwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan