Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường THCS ....................
Môn hóa học
KIỂM TRA VIẾT - BÀI SỐ 2 - HỌC KÌ II
 
Lớp: 9 ...  STT: ...  Họ và tên: .........................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đề bài
 Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc câu đúng
Câu 1. Thủy phân chất béo (C17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH thu được muối có CTHH là:
a. (C17H35COO)2Na b. C17H35Na  c. C17H35CONa d. C17H35COONa
Câu 2. Công thức cấu tạo viết gọn của axit axetic là:
a. CH2COOH  b. CH3COH  c. CH3COOH  d. C2H5OH
Câu 3. Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic thu được chất nào sau đây:
a. CH3COOC2H5 b. CH3CH2COOC2H5  c. RCOONa  d. C2H5ONa
Câu 4. Glixerol có CTHH nào sau đây?
a. C3H5OH  b. C3H5(OH)2  c. C3H5(OH)3 d. C3H5(OH)4
Câu 5. Axit axetic phản ứng với CuO sinh ra muối có CTHH là:
a. (CH3COO)2Cu     b. (CH3COO)2CU c. (CH3CO)2Cu d. CH3COOCu
Câu 6. Rượu etylic phản ứng với chất nào sinh ra etylat natri?
a. O2   b. Cả c và d  c. Natri   d. Natri hidroxit
Câu 7. Axit axetic phản ứng với chất nào sau đây sinh ra khí làm vẩn đục nước vôi trong? a. Na2CO3                            b. Mg                                          c. Cả a và b                            d. a và b đều sai
Câu 8. Sơ đồ phản ứng các hợp chất hữu cơ:

Chất C có CTCT là:
a. CH3COOC2H5   b. CH3COONa c. C2H5OH   d. CH3COOH
Tự luận
Câu 9.
a. Có 2 chất lỏng là rượu etylic và axit axetic. Hãy trình bày cách nhận biết ra mỗi chất đựng trong các bình mất nhãn.
b. Viết phương trình hóa học điều chế rượu etylic và axit axetic từ đường glucozơ.
Câu 10. Cho Na dư tác dụng với 10,6 g hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc).
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.
c. Thêm vào X một lượng axit sunfuric đặc rồi đun nóng. Tính khối lượng este thu được. Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%.
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-04-28 21:33:14 | Thể loại: Kiểm tra 45 phút - Bài số 2 | Lần tải: 74 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bài kiểm tra hóa học 9 - HKII - Bài số 2 - Đề 4, Kiểm tra 45 phút - Bài số 2. Trường THCS .................... Môn hóa học KIỂM TRA VIẾT - BÀI SỐ 2 - HỌC KÌ II Lớp: 9 ... STT: ... Họ và tên: ......................................... Đề bài Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp á

https://tailieuhoctap.com/dethikiemtra45phutbaiso2/bai-kiem-tra-hoa-hoc-9-hkii-bai-so-2-de-4.ahy4xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan