Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Hoï vaø teân………………………………………                            Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012
Lôùp: 5…..                         
BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I MOÂN:  KHOA HOÏC Ñieåm
 
 
Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo  PHAÀN I:   Khoanh vaøo  chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1: Giai ñoaïn chuyeån tieáp töø treû con sang ngöôøi lôùn trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi ñöôïc goïi laø :
Vò thaønh nieân .
Tuoåi giaø .
Tuoåi aáu thô.
Caâu 2: Coù theå phoøng beänh soát xuaát huyeát baèng caùch :
Taém röûa haøng ngaøy baèng xaø phoøng.
Uoáng thuoác phoøng beänh .
Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh, dieät muoãi, dieät boï gaäy vaø choáng muoãi ñoát.
Caâu 3: Khi coù ngöôøi ruû em laøm nhöõng vieäc coù haïi cho söùc khoeû, em neân laøm gì?
Noùi roõ vôùi hoï laø em khoâng muoán laøm vieäc ñoù.
Giaûi thích caùc lí do khieán em khoâng muoán laøm vieäc ñoù.
Em töø choái vì ñoù laø vieäc khoâng neân laøm .
Caâu 4: Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây veà tuoåi daäy thì laø ñuùng ?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn, tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi .
Laø giai ñoaïn coù theå laäp gia ñình, chòu traùch nhieäm vôùi baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.
Laø giai ñoaïn cô theå daàn suy yeáu, chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan giaûm daàn.
Caâu 5: Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan  A ?
Aên chín, uoáng nöôùc ñaõ ñung soâi.
Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.
Caû hai yù treân.
Caâu 6: Muoãi vaèn truyeàn beänh soát xuaát huyeát thöôøng ñoát ngöôøi vaøo thôøi gian naøo ?
Ban ngaøy.   b.   Ban ñeâm .   c.    Caû ngaøy vaø ñeâm.
PHAÀN II Caâu 1: Ñieàn töø thích hôïp coù trong ngoaëc ñôn vaøo choã chaám ( tröùng,  hôïp töû, thuï tinh ,tinh truøng)
-Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa…………cuûa meï vaø…………………cuûa boá.
-Quaù trình tinh truøng keát hôïp vôùi tröùng ñöôïc goïi laø quaù trình…………………………………...
-Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø …………………………………….
Caâu 2: Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm naõo ?
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Caâu 3: Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, caùc em caàn phaûi laøm gì?
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
KHOA HOÏC  
 
ÑAÙP AÙN PHAÀN I ( 3ñ)
 
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
a
c
c
a
c
c
 
ÑAÙP AÙN PHAÀN II
 
Caâu 1( 2ñ) : Thöù töï caàn ñieàn laø : tröùng, tinh truøng, thuï tinh, hôïp töû .
Caâu 2( 2,5 ñ): Ñeå phoøng beänh vieâm naõo, ta neân giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh; khoâng ñeå ao tuø, nöôùc ñoïng; dieät muoãi, dieät boï gaäy. Caàn coù thoùi quen nguû maøn. Caàn ñi tieâm phoøng beänh vieâm naõo theo ñuùng chæ daãn cuûa baùc só.
Caâu 3( 2,5ñ) Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, em caàn phaûi hoïc veà Luaät giao thoâng ñöôøng boä, ñi saùt leà beân phaûi vaø coù ñoäi muõ baûo hieåm khi ñi xe maùy, khoâng chôi döôùi loøng ñöôøng .
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-03-24 20:12:15 | Thể loại: Khoa học | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Khoa học. Hoï vaø teân……………………………………… Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012 Lôùp: 5….. BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I MOÂN: KHOA HOÏC Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo PHAÀN I: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu

https://tailieuhoctap.com/dethikhoahoc/de-thi-hoc-ki-1.nec1yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác