OTTTHCM-ĐHH-2018-2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


THÀNH PHỐ HUẾ
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

---- ( *( ----TH.S HOÀNG NGỌC VĨNH
BÀI GIẢNG TÍN CHỈ MÔN HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


۩۩۩

HUẾ, 10-2018

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4
Chương 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 10
Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC THUỘC ĐỊA VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 22
Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 41
Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 53
Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ… 64
Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 81
Chương 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 95
LỜI NÓI ĐẦU
-***-
Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh” của sinh viên Đại học Huế và Học viện Âm nhạc Huế, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Bài giảng tín chỉ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Cuốn sách được hoàn thành chủ yếu dựa vào nội dung cuốn “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Hội đồng lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2003 (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), “Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005-2010; Quyết định ban hành Chương trình các môn Lý luận Chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008; và Công văn số 8899/BGDĐT-GDĐH ngày 26/9/2008; “Đề cương giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh” ban hành theo Công văn của Bộ Giáo dục & Đạo tạo, số 512/BGDĐT-GDĐH ngày 2/2/2009. Đặc biệt là “Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh” (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012 - 2017.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách cũng không tránh khỏi những hạn chế. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, đọc giả xa gần để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 10 năm 2018
Th.s Hoàng Ngọc Vĩnh

Chương mở đầu:
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP NGHIÊN CỨU MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng
- Khái niệm tư tưởng
+ Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh (thông thường người ta cũng quan niệm tư tưởng là suy nghĩ hoặc ý nghĩ).
+ Khái niệm “tư tưởng” trong “Tư tưởng Hồ Chí Minh” không phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- Khái niệm nhà tư tưởng
Khái niệm “tư tưởng” thường liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”. Theo từ điển tiếng Việt, “nhà tư tưởng” là những người có những tư tưởng triết học sâu sắc.
Lênin cũng đã lưu ý rằng: Một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi nào biết giải quyết trước người khác
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-24 11:31:51 | Thể loại: Khác | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
lần xem

đề thi OTTTHCM-ĐHH-2018-2019, Khác. THÀNH PHỐ HUẾTỈNH THỪA THIÊN HUẾ---- ( *( ----TH.S HOÀNG NGỌC VĨNHBÀI GIẢNG TÍN CHỈ MÔN HỌCTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH۩۩۩HUẾ, 10-2018MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ

https://tailieuhoctap.com/dethikhac/ottthcm-dhh-2018-2019.uok20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác