Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO  
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II  
Naêm hoïc:2008-2009  
-----------------  
BÌNH DÖÔNG  
---------***---------  
-
Moân: TOAÙN 9  
Ngaøy kieåm tra: 06/05/2009  
Thôøi gian: 90 phuùt  
(Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )  
I. LYÙ THUYEÁT: (2 ñieåm)  
Thí sinh choïn caâu 1 hoaëc caâu 2 ñeå laøm :  
Caâu 1: Phaùt bieåu vaø chöùng minh ñònh lyù: “ Goùc coù ñænh beân trong ñöôøng troøn”.  
2
Caâu 2: Xaùc ñònh haøm soá y = ax bieát ñoà thò haøm soá ñi qua ñieåm M(1;2). Veõ ñoà thò haøm  
soá tìm ñöôïc .  
II. BAØI TAÄP : ( 8 ñieåm )  
Baøi 1: ( 2 ñieåm)  
Cho phöông trình baäc hai aån soá x vôùi m laø tham soá  
2
x – 2mx + 2m – 1 = 0  
a) Giaûi phöông trình khi m = 2 .  
b) Chöùng toû raèng vôùi moïi giaù trò cuûa m phöông trình luoân coù nghieäm  
c) Tìm m ñeå phöông trình luoân coù 2 nghieäm traùi daáu .  
Baøi 2: ( 2.5 ñieåm)  
Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:  
Khoaûng caùch cuûa hai beán soâng A vaø B laø 30km. Moät ca noâ ñi töø A ñeán B,  
nghæ 40 phuùt, roài trôû veà beán A. thôøi gian töø luùc ñi ñeán luùc trôû veà ñeán Alaø 6 giôø.  
Tính vaän toác cuûa ca noâ khi nöôùc yeân laëng , bieát vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 3 km/h.  
Baøi 3: (3.5 ñieåm):  
Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp nöõa ñöôøng troøn ñöôøng kính AD, AC vaø BD  
caét nhau taïi E. Keû EF vuoâng goùc vôùi AD .  
a) Chöùng minh caùc töù giaùc ABEF, DCEF noäi tieáp .  
b) Chöùng minh CA laø tia phaân giaùc cuûa goùc BCF .  
c) Tính dieän tích hình giôùi haïn caùc ñöôøng thaúng AD, AB, cung BD cuûa nöõa  

0
ñöôøng troøn . Bieát AD = 8cm, BAD = 60  
.
-
--HEÁT---  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2009-05-08 15:39:32 | Thể loại: HSG Toán 9 | Lần tải: 26 | Lần xem: | Page: 0 | FileSize: 0.04 M | File type: pdf
lần xem

đề thi Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương, HSG Toán 9. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Naêm hoïc:2008-2009 ----------------- BÌNH DÖÔNG ---------***--------- - Moân: TOAÙN 9 Ngaøy kieåm tra:

https://tailieuhoctap.com/dethihsgtoan9/kiem-tra-toan-9-hoc-ki-2-binh-duong.hk7buq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan