HSG Nga Sơn 08-09

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng gi¸o dôc nga s¬n
 
Sè b¸o danh :……..
®Ò thi häc sinh giái líp 9
N¨m häc 2008-2009
M«n : ho¸ (®ît 2)
(Thêi gian lµm bµi 150 phót)
 
®Ò bµi
 
C©u 1. (3 ®iÓm)
a-     ChØ dïng HCl, H2O vµ nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt lµm thÕ nµo cã thÓ hoµ tan ®­îc c¸c kim lo¹i Fe vµ Cu? M« t¶ c¸ch lµm vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng ®Þnh dïng.
b-    ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cho c¸c ph¶n øng dïng ®Ó ®iÒu chÕ khÝ SO2 ; khÝ O2 trong c«ng nghiÖp.
C©u 2. (3,5 ®iÓm) Nªu hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi:
a-                 Cho bét Cu vµo dung dÞch FeCl3
b-                 DÉn khÝ CO2 tõ tõ ®i qua dung dÞch Ba(OH)2 cho ®Õn d­ CO2. Sau ph¶n ­ng lÊy dung dÞch ®em nung nãng.
c-                 Cho kim lo¹i Na vµo dung dÞch AgNO3.
C©u 3. (3,5 ®iÓm) T×m mét thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 6 dung dÞch : NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, AlCl3, FeCl2, NaCl. ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng t­¬ng øng vµ chØ râ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ.
C©u 4. (4 ®iÓm) Hoµ tan hÕt 4 gam hçn hîp gåm Fe vµ mét kim loµi ho¸ tri II b»ng dung dÞch H2SO4 lo·ng lÊy d­, thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). NÕu cho 1,2 gam kim lo¹i ho¸ trÞ II nãi trªn ph¶n øng víi 0,7 lÝt khÝ O2(®ktc) th× l­îng ây cßn d­ sau ph¶n øng.
a-     X¸c ®Þnh kim lo¹i ho¸ trÞ Ii.
b-    TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng t­ng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.
C©u 5. (6 ®iÓm) Cho hçn hîp A g Al vµ Fe3O4 cã khèi l­îng 114,4 gam. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m ®Õn khi ph¶n ­ng hoµn toµn ®­îc chÊt r¾n B. Chia B thµnh hai phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 cho t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d­, thu ®­îc 10,08 lÝt khÝ(®ktc) . PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thÊy cßn 36,8 gam kh«ng tan.
a-     ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
b-    TÝnh thµnh phÇn vÒ khèi l­îng cña Al va Fe3O4 trong hçn hîp A.
 
        Cho biÕt: Fe = 56 , Al = 27 , S = 32 , O = 16 , Na = 23 , H = 1.
HÕt
 
§Ò bµi gåm 01 trang
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-06-26 16:49:53 | Thể loại: Học sinh giỏi | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi HSG Nga Sơn 08-09, Học sinh giỏi. Phßng gi¸o dôc nga s¬n Sè b¸o danh :…….. ®Ò thi häc sinh giái líp 9 N¨m häc 2008-2009 M«n : ho¸ (®ît 2) (Thêi gian lµm bµi 150 phót) ®Ò bµi C©u 1. (3 ®iÓm) a- ChØ dïng HCl, H2O vµ nh÷ng thiÕt bÞ cÇn t

https://tailieuhoctap.com/dethihocsinhgioi/hsg-nga-son-08-09.73ajuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác