MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG HÓA 8, 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
-           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI:
Bazơ tan
KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ít tan.
Bazơ không tan
Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2,…
Muối Sunfat (=SO4)
Hầu hết tan (trừ BaSO4, PbSO4 không tan).
Muối Sunfit (=SO3)     
Hầu hết không tan (trừ K2SO3 , Na2SO3 tan).
Muối Nitrat (-NO3)
Tất cả đều tan.
Muối Photphat (PO4)
Hầu hết không tan (trừ K3PO4 , Na3PO4 tan ).
Muối Cacbonat (=CO3)
Hầu hết không tan (trừ K2CO3 , Na2CO3 tan).
Muối Clorua (-Cl ) 
Hầu hết đều tan (trừ AgCl không tan).
 HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VÀ NHÓM NGUYÊN TỬ:
 
Hóa trị (I)
Hóa trị (II)
Hóa trị (III)
Kim loại
Na, K, Ag
Ca , Ba , Mg , Zn, Fe, Pb, Cu, Hg
Al, Fe
Nhóm nguyên tử
Gốc NO3; OH; I(Iot)
Gốc aixt: CO3 ; SO3 ; SO4
PO4
Phi kim
Cl , H , F

 
Các phi kim khác:          S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V).
KIM LOẠI + OXI OXIT BAZƠ
PHI KIM (C, S, P, N) + OXI OXI AXIT
KIM LOẠI (Na, K, Ca, Ba) + H2OBAZƠ TAN + H2
OXIT BAZƠ TAN + H2O BAZƠ TAN
OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + H2O AXIT ( H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4)
KIM LOẠI + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2
OXIT BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O
BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O
OXIT BAZƠ TAN + OXI AXIT MUỐI TƯƠNG ỨNG
OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + BAZƠ TAN MUỐI TƯƠNG ỨNG + H2O
BAZƠ TAN + MUỐI TAN MUỐI KHÔNG TAN + BAZƠ KHÔNG TAN (TRAO ĐỔI)
MUỐI TAN + AXIT MUỐI KHÔNG TAN + AXIT MỚI (TRAO ĐỔI)
ĐẶC BIỆT: MUỐI GỐC CO3, SO3 + AXIT MUỐI MỚI + (CO2, SO2) + H2O
BAZƠ KHÔNG TAN OXIT BAZƠ + H2O
OXIT BAZƠ KÔNG TAN (Từ Zn trở đi) + (CO, H2) KIM LOẠI + (CO2, H2O)
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-09-10 08:55:14 | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: docx
lần xem

đề thi MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG HÓA 8, 9, Hóa học 9. -  TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI: Bazơ tan KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ít tan. Bazơ không tan Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2,… Muối Sunfat (=SO4)

https://tailieuhoctap.com/de-thi/mot-so-noi-dung-quan-trong-hoa-8-9.2tev0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan