KT 1 tiết hóa 9 số 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Hä tªn: ........................................................
Líp:
KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: Hãa häc 9
 
 
 
 
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
* Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau.
C©u1: C¸c chÊt nµo sau ®©y lµ baz¬:
 A) HCl; H2SO4, HNO3; KOH
 B) NaOH; BaO; KOH; Ca(OH)2
 C) KOH, Cu(OH)2; Ca(OH)2
 D) Ba(OH)2; MgCl2; Al(OH)3
C©u2: C¸c chÊt nµo sau ®©y tan trong n­íc:
 A) HBr; H2SiO3; K2CO3
 B) CuCl2; H2SO4; AgNO3
 C) PbSO4; NaOH; K2SO3
 D) S; NaNO3; KCl
C©u3: §Ó ph©n biÖt dd Na2SO4vµ Na2CO3 ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo sau ®©y?
 A) KhÝ CO2
 B) Dung dÞch BaCl2
 C) Dung dÞch Pb(NO3)2
 D) Dung dÞch HCl
C©u 4: CÆp chÊt nµo sau ®©y x¶y ra ph¶n øng ho¸ häc:
 A) Ca(OH)2 vµ K2CO3
 B) CuCl2 vµ Na2SO4
 C) BaCO3 vµ Cu(OH)2
 D) HCl vµ BaSO4
C©u 5: Axit H2SO4 lo·ng ph¶n øng ®­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt nµo sau ®©y:
 A) Na; P2O5, Mg(OH)2, CaSO3
 B) Ag; CuO, KOH, Na2CO3
 C) Mg, PbCl2, Al(OH)3; CuO
 D) Al, Fe3O4, Cu(OH)2; K2SO4
C©u 6: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n: BaCl2; Na2SO4; Ba(OH)2; NaOH cÇn Ýt nhÊt mÊy ho¸ chÊt:
 A) 4
 B) 1
 C) 2
 D) 3
II. PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm)
Bµi 1: Nªu hiÖn t­îng x¶y ra trong c¸c tr­êng hîp sau: (ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng nÕu cã).
a) Cho ®inh s¾t vµo dung dÞch ®ång (II) sunfat.
b) Cho dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng.
c) Cho vµi giät phenolphtalein vµo dung dÞch NaOH sau ®ã thªm dung dÞch axit HCl d­.
Bµi 2: ViÕt ph­¬ng tr×nh thùc hiÖn chuyÓn ®æi ho¸ häc sau
Fe FeO FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 FeO Fe
Bµi 3: Hßa tan hoµn toµn 8g hçn hîp gåm s¾t vµ magie b»ng 200ml dung dÞch HCl võa ®ñ th× thu ®­îc 4,48 lit khÝ hi®ro (®o ë ®ktc).
a)     ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b)    TÝnh sè gam mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.
c)     X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch axit HCl ®· dïng.
Bµi lµm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-04 05:45:56 | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 131 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi KT 1 tiết hóa 9 số 2, Hóa học 9. Hä tªn: ........................................................ Líp: KiÓm tra 1 tiÕt M«n: Hãa häc 9 I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) * Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc9/kt-1-tiet-hoa-9-so-2.le5zuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác