Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o
ViÖt Yªn
§Ò thi thö vµo líp 10 thp N¨m häc 2011 - 2012
M«n: Ho¸ häc
Thêi gian lµm bµi: 60 phót
 
C©u I: (2 ®iÓm)
1) Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n 11+, cã 3 líp e, vµ cã 1e ë líp ngoµi cïng. H·y cho biÕt:      
     a) VÞ trÝ cña nguyªn tè A trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.
       b) So s¸nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña nguyªn tè A so víi c¸c nguyªn tè l©n cËn.
C©u II: (3 ®iÓm)
1-ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau (ghi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):
  Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3    Al
 
           
              NaAlO2
2- Cho c¸c chÊt: C2H4; Br2; C2H2; C2H5OH; Zn; CH3COOH cã bao nhiªu cÆp chÊt t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc .
C©u III: (2.5 ®iÓm)
1- Cã 6 lä chøa c¸c dung dÞch kh«ng mµu KCl, KOH, HCl, Ba(OH)2, H2SO4, MgSO4 .Kh«ng dïng thªm thuèc thö nµo kh¸c,h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã bµng ph­¬ng h¸p ho¸ häc. 
2- Cho hai nguyªn tè X vµ Y thuéc hai chu kú liªn tiÕp vµ ë hai nhãm liªn tiÕp, cã tæng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 19, X vµ Y cã thÓ t¹o nªn hîp chÊt
a- X vµ  Y lµ  nguyªn tè nµo?
b- Cho biÕt cÊu t¹o vµ dù ®o¸n tÝnh chÊt cña X vµ Y
C©u IV: (2,5 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn12g mét hîp chÊt h÷u c¬ A t¹o ra 8,96 lÝt khÝ CO2(§KTC) vµ 7,2g H2O.
a) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña A. BiÕt A tan trong n­íc vµ t¸c dông víi Na2CO3. TØ khèi h¬i cña A so víi khÝ hi®ro  lµ 30.
b) Cho 120g dung dÞch A 10% t¸c dông víi CaCO3 võa ®ñ. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch sau ph¶n øng.                            ( Cho C = 12; O = 16; H = 1; Ca = 40)
Chó ý: Häc sinh ®­îc sö dông m¸y tÝnh vµ b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
 
 
 
 
 
 

 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-23 21:01:18 | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1), Hóa học 9. Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o ViÖt Yªn §Ò thi thö vµo líp 10 thp N¨m häc 2011 - 2012 M«n: Ho¸ häc Thêi gian lµm bµi: 60 phót C©u I: (2 ®iÓm) 1) Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n 11+, cã 3 líp e

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc9/de-hoa-thi-thu-vao-lop-10-lan-1.gdn4wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác