kiem tra ki 1 -hot

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: Hóa học lớp 8 ( Thời gian 45 phút)
Điểm Họ và tên : ………………………………………lớp 8


Mã đề 01


Câu 1 :( 2 điểm ) Đơn chất là gì ? Có những loại đơn chất nào ? mỗi loại đơn chất lấy 3 ví dụ minh họa.
Câu 2 : ( 2 điểm ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
a/ H2 + O2 H2O b/ Fe + O2 Fe2O3
c/ Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2 d/ Zn + HCl ZnCl2 + H2
Câu 3 : ( 2 điểm )
a. Nêu khái niệm về định luật bảo toàn khối lượng
b. Viết sơ đồ phản ứng, phương trình khối lượng và tính khối lượng của natri cacbonat (Na2CO3) tạo thành khi cho 12,2g natri oxit ( Na2O) tác dụng với 8,8g khí cacbonic.
Câu 4 : ( 2 điểm ) Tính thành phần trăm theo khối lượng các nguyên tố theo trong hợp chất Fe2O3
Câu 5 : ( 2 điểm ) Khi cho 0,56 gam kim loại sắt vào dung dịch axit clo hiđric ( HCl) thì thu được muối săt II clorua (FeCl2) và khí hiđro. Hãy.
Lập phương trình hóa học.
Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).
Biết : Fe = 56g, O = 16g
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: Hóa học lớp 8( Thời gian 45 phút)
Điểm Họ và tên : ………………………………………lớp 8


Mã đề 02


Câu 1 : ( 2 điểm ) Hợp chất là gì ? Có những loại hợp chất nào ? mỗi loại hợp chất lấy 3 ví dụ minh họa.
Câu 2: ( 2 điểm ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
a/ K + H2O KOH + H2 b/ CH4 + O2 CO2 + H2O
c/ P + O2 P2O5 d/ BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl
Câu 3 : ( 2 điểm )
a. Nêu khái niệm về định luật bảo toàn khối lượng
b. Viết sơ đồ phản ứng, phương trình khối lượng và tính khối lượng của canxi cacbonat(CaCO3) cần dùng đễ khi phân tạo ra được 11,2g Canxi oxit ( CaO) và 8,8g khí cacbonic
Câu 4 : ( 2 điểm ) Tính thành phần trăm theo khối lượng các nguyên tố theo trong hợp chất SO2
Câu 5 : ( 2 điểm ) Khi cho kim loại sắt vào dung dịch axit clo hiđric ( HCl) thì thu được muối sắt II clorua (FeCl2) và 5,6 lít khí hiđro (ở đktc). Hãy.
a. Lập phương trình hóa học.
Tính Khối lượng sắt tham gia phản ứng.
Biết : Fe = 56g, O = 16g, S = 32g
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
MA TRẬN ĐỀ

Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)


Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng


Cộng
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức cao hơn


Chủ đề 1
Chất –Nguyên tử - Phân tử
Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ % 20%
Số câu1
Số điểm2Số câu 1
2 điểm=20%

Chủ đề 2
Phản ứng hóa học

Phương trình hóa học
Định luật bảo toàn khối lượngSố câu 2
Số điểm 4
Tỉ lệ %= 40%

Số câu1
Số điểm2
Số câu1
Số điểm2

Số câu2
4điểm=40.%

Chủ đề 3
Mol và tính toán hóa học


Tính theo công thức hóa học
Tính theo phương trình hóa học


Số câu 2
Số điểm 4
Tỉ lệ %= 40%


Số câu1
Số điểm2
Số câu1
Số điểm2
Số câu 2
4điểm=40.%

Tổng số câu 5
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%
Số câu 1
Số điểm 2
20%
Số câu 1
Số điểm 2
20%
Số câu 3
Số điểm 6
60%
Số câu 5
Số điểm10
Tỉ lệ 100 %ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM : Mã đề 01

Câu

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-28 21:14:40 | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 52 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi kiem tra ki 1 -hot, Hóa học 8. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012MÔN: Hóa học lớp 8 ( Thời gian 45 phút)Điểm  Họ và tên : ………………………………………lớp 8 Mã đề 01Câu 1 :( 2 điểm ) Đơn chất là gì ? Có những loại đơn chất nào ? mỗi loạ

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc8/kiem-tra-ki-1-hot.vm3pxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác