kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2006 – 2007
MOÂN: HOAÙ HOÏC 8
Thôøi gian 45 phuùt (khoâng keå giao ñeà)
…………………
PHAÀN I: Traéc nghieäm (3ñieåm)
Haõy choïn phöông aùn maø em cho laø ñuùng hoaëc ñuùng nhaát vaø ghi laïi trong baøi laøm cuûa em.
Caâu 1: Khi X coù tæ khoái so vôùi khoâng khí gaàn baèng 2,206. X laø khí naøo trong caùc khí sau:
            A/ CO2                      B/ SO2
            C/ NH3                      D/ N2
Caâu 2: Hoaù trò cuûa caùc nguyeân toá Ba, Fe, Zn, Si töông öùng laø II, III, II, IV. Nhoùm caùc coâng thöùc ñeàu vieát ñuùng laø:
A/ BaO, Fe2­O3, ZnO, Si2O                       B/ Ba2O, FeO, ZnO, SiO2
C/ BaO, Fe2O3, ZnO, SiO2                       D/ BaO, FeO, ZnO, SiO
Caâu 3: Daõy caùc khí naëng hôn khoâng khí laø:
A/ H2, N2, CO2                     B/ Cl2, SO2, H2S
C/ CH4, NO2, C6H6              D/ O2, NH3, CO2
Caâu 4: Coù caùc hieän töôïng sau ñaây:
1/ Ñieän phaân nöôùc thu ñöôïc khí oxi vaø khí hiñroâ
2/ Coàn chaùy taïo thaønh khí cacbonic vaø nöôùc
3/ Laøm bay hôi nöôùc bieån thu ñöôïc muoái aên
4/ Nung ñaù voâi (CaCO3) thu ñöôïc voâi soáng (CaO) vaø khí cacbonic
5/ Nöôùc bò ñoùng baêng ôû 2 cöïc traùi ñaát
6/ Ñoát hoãn hôïp boät magieâ vaø löu huyønh taïo thaønh magieâ sunfua
    Nhoùm chæ goàm caùc hieän töôïng hoaù hoïc laø:
    A/ 1, 2, 4, 6                       B/ 4, 2, 5, 6
    C/ 1, 2, 3, 5                       D/ 6, 2, 3, 1
Caâu 5: Nhoùm chæ goàm caùc hôïp chaát laø:
            A/ Nöôùc, magieâ, coàn                        B/ Ñaù voâi, khí cacboânic, oâxi
            C/ Caùcboânic, magieâ, coàn                  D/ Magieâ sunfua, hiñroâ, coàn
Caâu 6: Nhoùm chæ goám caùc ñôn chaát phi kim:
            A/ OÂxi, magieâ, hiñroâ                        B/ Coàn, nöôùc, voâi soáng
            C/ Caùcboânic, magieâ, coàn                  D/ Löu huyønh, hiñroâ, oâxi
Phaàn II: Töï luaän (7ñ)
Caâu 5 (2ñ) : Laäp PTHH cuûa caùc sô ñoà phaûn öùng sau:
            A/ Al  + Pb(NO3)2    Al(NO3)3 + Pb

            B/ Ba  + O2               BaO
            C/ NaHCO3    Na2CO3 + CO2 + H2O
            D/ H3PO4  + Ba(OH)2   Ba3(PO4)2  + H2O
Caâu 6: (2ñ): Moät hôïp chaát khí coù thaønh phaàn veà khoái löôïng: 75%C vaø 25%H, tæ khoái cuûa hôïp chaát so vôùi khí hiñroâ laø 8. Haõy xaùc ñònh coâng thöùc hoaù hoïc cuûa hôïp chaát treân.
Caâu 7 (3ñ): Cho 1,2g magieâ taùc duïng vôùi axit clohiñric theo sô ñoà phaûn öùng sau:
             Mg   +  HCl    MgCl2  + H2 
           a) Tính theå tích hiñroâ thu ñöôïc ôû ñktc
           b) Tính khoái löôïng magieâ clorua MgCl2 taïo thaønh theo 2 caùch.
                Cho Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; S = 32 ; O = 16 ; N = 14 )
ÑAÙP AÙN MOÂN HOAÙ 8
I/ Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ):
Caâu 1 (1,5ñ) : Moãi yù ñuùng 0,5ñ
1. B                   2. C                3. B
Caâu 2 (1,5ñ): Moãi yù ñuùng 0,5 ñ
a)  A                 b) C                c) D
II. Phaàn töï luaän (7ñ):
Caâu 3 (2ñ): Goàm 4 phöông trình hoaù hoïc, laäp ñuùng moãi phöông trình 0,5ñ
Caâu 4 (2ñ): Goïi MA laø khoái löôïng mol hôïp chaát khí
 MA = 2x8 = 16(g)
    mC = 75 . 10 / 100 = 12(g)   nC = 1mol
    mH = 25 . 16 / 100 = 4(g)    nH = 4mol
 Coâng thöùc hoaù hoïc: CH4
Caâu 5 (3ñ):
    NMg = 1,2 / 24 = 0,05 mol
                Mg    +   2HCl    MgCl2   +   H2
                1mol      2mol        1mol         1mol
               0,05mol   0,1mol     0,05mol    0,05mol
a) VH2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)
b) Caùch 1: mMgCl2 = 0,05 x 95 = 4,75 (g)
    Caùch 2: AÙp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng :
    mMg  +  mHCl  = mMgCl2  +  mH2
    1,2    +  0,1 . 36,5 = mMgCl2  +  0,05 . 2 
 mMgCl2  = 4,75 (g)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-01-03 12:14:49 | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 54 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi, Hóa học 8. ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2006 – 2007 MOÂN: HOAÙ HOÏC 8 Thôøi gian 45 phuùt (khoâng keå giao ñeà) ………………… PHAÀN I: Traéc nghieäm (3ñieåm) Haõy choïn phöông aùn maø em cho laø ñuùng hoaëc ñuùng

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc8/kiem-tra-hki-8-2008-2009-nguyen-trai.dr6wtq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác