gửi Hoàng Thủy

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Đáp án

câu1. pha loãng dung dịch 100 lan=> V tăng 100lan.số mol HCl ban đầu là:0,1V mol
C(M)=(0,1V)/(100V)=0,001 =>b=3
2lit Y =>số molHCl=0,002, so mol HNO3=0,198
số mol H+ =0,198+0,002=0,2 =>C(M)=0,1 =>c=1
câu 2.
Loại trừ đáp án A,B vì H+ và CO3(2-) k cùng tồn tại trong một dung dịch
Đáp án C: trong dung dịch A bảo toàn điện tích thì n(K+)+ 2*n(Mg2+)+n(NH4+)#n(Cl-)
=>đ.an D
Câu 4.
Dùng sơ đồ đường chéo n(1H)=124*n(2H)
Số mol cua 1ml nước là: 1/18,016
Trong 1 mol nước có 1/125 mol (2H) => trong 1ml nước có:1/2252 mol
Số phân tử (2H) là: 6,02*10^23/2252
=>đ.án C
Câu 5.
Số mol kết tủa là:0,2 mol=số mol Cl trong hợp chất=10,7n/(X+35,5n)
=>X=18n =>X là NH4(+)
Số mol NH4Cl=0,2
Khối lượng chất rắn =m(KOH dư)+m(KCl)=0,3*56+0,2*74,5=31,7


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-06-21 10:26:27 | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
lần xem

đề thi gửi Hoàng Thủy, Hóa học 12. Đáp án câu1. pha loãng dung dịch 100 lan=> V tăng 100lan.số mol HCl ban đầu là:0,1V molC(M)=(0,1V)/(100V)=0,001 =>b=32lit Y =>số molHCl=0,002, so mol HNO3=0,198số mol H+ =0,198+0,002=0,2 =>C(M)=0,1 =>

https://tailieuhoctap.com/de-thi/gui-hoang-thuy.fe29xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác