BÀI TẬP: ANKAN – ANKEN – ANKIN - AREN
Họ và tên:……………………………………………..Lớp:……………
I. ANKAN
1. LÝ THUYẾT
Câu 1: Một hidrocacbon mạch hở A ở thể khí ở điều kiện thường, nặng hơn không khí và không làm mất nước brom. Xác định CTPT của A, biết A chỉ cho một sản phẩm thế monoclo.
Câu 2: Cho biết số hidrocacbon ở thể khí ở điều kiện thường thỏa mãn tính chất ở câu 1?
Câu 3: Ba chất A, B, C có cùng CTPT là C5H12, khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 về số mol. A cho một dẫn xuất, B cho 4 dẫn xuất, C cho 3 dẫn xuất. Viết CTCT của A, B, C và gọi tên chúng.
Câu 4: a. Dựa vào số electron hoá trị của nguyên tử C, hãy chứng minh CTTQ của ankan là CnH2n + 2. Từ đó suy ra số nguyên tử H trong ankan luôn là số chẵn.
b. Hiđrocacbon X là chất khí ở đk thường, CTPT có dạng Cx+1H3x. Xác định CTPT của X.
c. Ankan X có công thức đơn giản nhất là C2H5. Tìm CTPT của X
Câu 5: Viết đồng phân và gọi tên các ankan có CTPT sau
a) C4H10. b) C5H12. c) C6H14.
Câu 6: Gọi tên thay thế các chất sau:
a) CH3-CH2-CH2-CH3 b) CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3
c) (CH3)3C-CH2CH3. d) CH3-CHCl-CH2-CH(CH3)-CH3
Câu 6: Viết đồng phân và gọi tên các xicloankan có công thức phân tử sau:
a) C4H8. b) C5H10.
Câu 7: Viết CTCT các chất có tên gọi tương ứng sau:
a) Pentan. b) isobutan. c) 2,3-đimetylbutan.
d) 2,2,4-trimetylhexan; e) 2,2-đimetylbutan. f) 3-etyl-2-metylpentan.
Câu 8: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ:
a. CnH2n+1COONa ( CnH2n+2 ( CnH2n+1Cl ( (CnH2n+1)2
b. CH3 - COONa ( CH4 ( C2H2 ( C2H6

CH3COOH C4H10 C2H5Cl
Câu 9: Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
CH3COONa C2H2
Al4C3 C
C CH2Cl2
C3H8
Câu 10: Hoàn thành các phản ứng sau:
a. C2H5COONa + NaOH  b. CH3COONa + NaOH 
c. HCOONa + NaOH  d. Al4C3 + H2O 
Câu 11: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Xác định danh pháp IUPAC của ankan trên
Câu 12: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Xác định CTPT,CTCT và gọi tên X.
Câu 13: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
a) Xác định CTPT và CTCT của ankan
b) Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Câu 14: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan A và khí Clo người ta thu được 2 dẫn xuất thế clo. Tỉ khối hơi của 2 chất so với hiđro lần lượt bằng 32,25 và 49,5.
a) Lập CTPT của A.
b) Viết CTCT của 2 dẫn xuất thế clo.
Trắc nghiệm:
Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12
Câu 2: Câu nào đúng khi nói về hidrocacbon no: Hidrocacbon no là:
A. là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. Là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
C. Là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.
D. Là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.
Câu 3: Chất có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên là:
A. 2,2-đimetylpentan B. 2,3-